Forside > Projekter og initiativer > Unge > Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Blandt hjemløse unge findes en særligt sårbar gruppe af unge, som det er svært for kommunerne at etablere og bevare kontakt til. De midlertidige overgangsboliger skal derfor afprøves som en model for at kunne udrede den unge og iværksætte relevant støtte til den unge i egen bolig.

Projektperiode:

2015 - 2018

Målgruppe:

Unge hjemløse i alderen 18-24 år med betydelige sociale problemer og et betydeligt behov for social og praktisk støtte for at kunne komme ud af hjemløshed. De unge kan være karakteriseret ved svære opvækstbetingelser, manglende positive sociale netværk, udfordringer i forhold til systemforståelse og -kontakt, misbrug, psykisk sårbarhed, sporadisk skolegang mm.

Baggrund for projektet:

Erfaringerne fra Hjemløsestrategien peger på, at der en gruppe af meget udsatte unge hjemløse, som det er vanskeligt for kommunerne inden for de nuværende rammer at få skabt og fastholdt den nødvendige kontakt til, så de unge kan blive ordentlig udredt og dermed kan få den rette støtte til at få skabt en stabil bolig- og livssituation, så de unge kan få de samme muligheder som deres jævnaldrende i forhold til uddannelse, beskæftigelse og et godt voksenliv.

Formål:

For at styrke indsatsen til udsatte hjemløse unge har kommunerne behov for yderligere redskaber som supplement til de metodemæssige indsatser, der allerede er igangsat på hjemløseområdet blandt andet gennem udbredelsen af Hjemløsestrategien. De midlertidige overgangsboliger skal derfor afprøve muligheden for at skabe en stabil situation omkring den unge, herunder et stabilt samarbejde mellem den unge og kommunen, således at den unges ressourcer og støttebehov kan afdækkes, så der kan etablerede en målrettet og helhedsorienteret indsats med og omkring den unge, og at den unge opnår kompetencer til at bo og fastholde egen bolig. Formålet er derfor ligeledes, at kommunerne opnår erfaringer med anvendelsen af særligt boligrettede redskaber, samarbejde mellem relevante forvaltninger i kommunerne, og at samarbejdet med relevante aktører på området styrkes.

Dokumentation og evaluering:

Indsatsen evalueres af en ekstern part i 2015-2018 med fokus på bl.a. udviklingen af en modelbeskrivelse for anvendelsen af midlertidige overgangsboliger, omkostningerne ved etableringen af boligerne og boligernes betydning for målgruppen.

Finansiering:

Der er afsat 18,4 mio. kr. under satspuljen, 2015.

Kontakt:

Andreas Filip Borup Jensen
+45 41 73 08 83
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 18/01 2018