Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Unge > Mere kvalitet i plejefamilier - Håndbog for det gode anbringelsesforløb i plejefamilie

Mere kvalitet i plejefamilier - Håndbog for det gode anbringelsesforløb i plejefamilie

Socialstyrelsens håndbog om anbringelse i familiepleje sætter fokus på, hvordan man skaber et godt forløb, når et barn eller en ung anbringes hos en plejefamilie. Bogen kommer bl.a. ind på matchning, inddragelse af barnet og samarbejdet med den biologiske familie.

Projektperiode:

2018 - 2021

Målgruppe:

Håndbogens målgruppe er familieplejekonsulenter, familierådgivere, teamledere og afdelingsledere på både anbringelses- og familieplejeområdet. Derudover kan plejefamilier have glæde af at læse enkelte afsnit eller kapitler i håndbogen.

Baggrund for projektet:

I 2018 indgik satspuljepartierne en aftale om initiativet ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”, der skal sikre et løft af plejefamilieområdet. Med initiativet er bl.a. vedtaget ændringer i regelsættet på området, og håndbogen fra 2017 er i tråd med disse ændringer revideret i 2019. Formålsparagraffen for særlig støtte til børn og unge i servicelovens § 46 binder håndbogen sammen ved at definere hvilke elementer, der skal være til stede i et anbragt barns liv, for at barnet har mulighed for en tryg opvækst, personlig udvikling, sundhed og uddannelse og for at det med tiden kan få et selvstændigt voksenliv.

Formål:

Håndbogen om anbringelse i familiepleje sætter fokus på, hvordan man skaber et godt forløb for børn og unge, der anbringes uden for eget hjem i enten plejefamilie eller netværksplejefamilie. Herunder i aflastning. Intentionen med bogen er at give inspiration til den gode anbringelse, hvor barnet og dets familie høres og inddrages, og hvor det tværfaglige samarbejde fungerer til barnets bedste. Håndbogen er tænkt som et opslagsværk i det daglige arbejde. Kapitlerne kan derfor læses uafhængigt af hinanden. Håndbogen er et supplement til den relevante lovgivning. Håndbogen kan derfor ikke indgå i lovfortolkning. I håndbogen udfoldes blandt andet de nye bestemmelser omkring de tre typer af plejefamilier, nyt godkendelseskoncept og vidensbaseret grundkursus samt reglerne om, at kommunerne skal give intensiv støtte i starten af en anbringelse til såvel plejefamilier som netværksplejefamilier.

Dokumentation og evaluering:

I regi af det samlede satspuljeinitiativ vil der blive fulgt op på implementeringen af initiativet ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn” to år efter lovændringernes ikrafttræden. Dette vil ske ved en evaluering.

Finansiering:

Revidering af håndbogen er en del af det samlede satspuljeinitiativ ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”. Der er i årene 2018-2021 afsat i alt 73,7 mio. kr., som fordeles på ni forskellige initiativer, der er nærmere beskrevet i Aftale om udmøntning af satspulje 2018-2021. Heraf er der afsat 1,0 mio. kr. til at revidering af håndbogen.

Kontakt:

Helle Jeppesen
+45 61 96 56 13
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 24/06 2020