Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Unge > Mentalisering i arbejdet med anbragte unge

Mentalisering i arbejdet med anbragte unge

De to mentaliseringsbaserede indsatser Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden implementeres og afprøves på 14 døgninstitutioner og opholdssteder med henblik på at støtte børnene og de unge i at udvikle og styrke deres mentaliseringsevne.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Den primære målgruppe for de to mentaliseringsbaserede indsatser er anbragte børn og unge i alderen 12-20 år på kommunale, regionale og private opholdssteder og døgninstitutioner. Den sekundære målgruppe er medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder.

Baggrund for projektet:

Anbragte børn og unge har ofte oplevet omsorgssvigt, og har derfor gerne en skrøbelig mentaliseringsevne. Evnen til at mentalisere er nødvendig for at kunne tage bestik af andre, aflæse deres motiver og danne sig forestillinger om forholdet mellem mennesker indbyrdes, og om sig selv i forhold til andre. Mentalisering udvikles i barnets samspil med dets omsorgsgivere. Det forventes, at børn og unges muligheder for at indgå i meningsfulde sociale relationer, undgå konflikter, fastholde uddannelse/beskæftigelse m.v. øges, når de støttes i at styrke deres mentaliseringsevne. Styrket mentaliseringsevne øger bl.a. den unges trivsel og muligheder for at kunne deltage i samfundet.

Formål:

Formålet med projektet er at styrke anbragte børn og unges mentaliseringsevne. Dette sker ved at implementere to udvalgte mentaliseringsbaserede indsatser på 14 anbringelsessteder. Indsatserne, der implementeres er: Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden. Et led i implementeringen af indsatserne er at afprøve indsatserne i et sådan omfang, at det er muligt at vurdere, hvorvidt de styrker anbragte unges mentaliseringsevne.. I projektperioden skal der genereres viden om de konkrete indsatser, således at indsatserne ved projektets afslutning er afprøvet i en sådan grad, at det er muligt at vurdere indsatsernes faglige potentiale og effekt. På baggrund af en vurdering af indsatsernes virkning besluttes det, om de skal udbredes efter projektperioden.

Dokumentation og evaluering:

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, og Professionshøjskolen VIA er evaluator på projektet. Evalueringsdesignet indebærer en implementeringsevaluering, effektevaluering og omkostningsvurdering. Den endelige slutevaluering skal foreligge i 2020. Som et led i afprøvningen af de to mentaliseringsbaserede indsatser yder VIA implementeringsstøtte til anbringelsesstederne.

Samarbejdsparter:

Komitéen for Sundhedsoplysning og Center for Mentalisering er kompetenceudviklere på henholdsvis Robusthed. dk og Mentaliseringsguiden. Kompetenceudviklerne gennemfører undervisning og sparring i brugen af de to indsatser til medarbejdere og unge på anbringelsesstederne. Der deltager 14 anbringelsessteder i afprøvningen.

Finansiering:

Projektet er finansieret af midler fra satspuljen for 2017 af november 2016 om udsatte og sårbare børn og unge. Midlerne er afsat på § 15.26.04.10. på finansloven for 2017. Af de 14 mio. kr., der er afsat til at kommunale, regionale og private anbringelsessteder kan medvirke i projektet, er 13.8. mio. kr. fordelt ud til de 14 anbringelsessteder.

Kontakt:

Ida Lautrop-Rasmussen
+45 41 74 00 67
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 17/12 2018