Forside > Projekter og initiativer > Unge > Mentalisering i arbejdet med anbragte unge

Mentalisering i arbejdet med anbragte unge

De tre indsatser mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden implementeres på døgninstitutioner og opholdssteder med henblik på at støtte børnene og de unge i at udvikle og styrke deres mentaliseringsevne.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Den primære målgruppe for de 3 mentaliseringsbaserede indsatser er anbragte børn og unge i alderen 12-20 år på kommunale, regionale og private opholdssteder og døgninstitutioner. Den sekundære målgruppe er medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder.

Baggrund for projektet:

Anbragte børn og unge har ofte oplevet omsorgssvigt, og har derfor gerne en skrøbelig mentaliseringsevne. Evnen til at mentalisere er nødvendig for at kunne tage bestik af andre, aflæse deres motiver og danne sig forestillinger om forholdet mellem mennesker indbyrdes, og om sig selv i forhold til andre. Mentalisering udvikles i barnets samspil med dets omsorgsgivere. Det forventes, at børn og unges muligheder for at indgå i meningsfulde sociale relationer, undgå konflikter, fastholde uddannelse/beskæftigelse m.v. øges, når de støttes i at styrke deres mentaliseringsevne. Styrket mentaliseringsevne øger bl.a. den unges trivsel og muligheder for at kunne deltage i samfundet.

Formål:

Formålet med projektet er at styrke anbragte børn og unges mentaliseringsevner. Dette sker ved at implementere tre udvalgte mentaliseringsbaserede indsatser på 15-20 anbringelsessteder. Indsatserne, der implementeres er: Mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden. Et led i implementeringen af indsatserne er at modne hhv. afprøve indsatserne i et sådan omfang, at det er muligt at vurdere, hvorvidt de styrker anbragte unges mentaliseringsevne. Mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer skal modnes, og Robusthed.dk og Mentaliseringssguiden skal afprøves. I projektperioden skal der genereres viden om de konkrete indsatser, således at indsatserne ved projektets afslutning er modnet og afprøvet i en sådan grad, at det er muligt at vurdere indsatsernes faglige potentiale og effekt. På baggrund af en vurdering af indsatsernes virkning besluttes det, om de skal afprøves hhv. udbredes efter projektperioden. Projektets aktører, herunder anbringelsessteder m.fl., forventes at bidrage aktivt til både modning og afprøvning af indsatserne. Der er afsat en pulje på 14 mio. kr. til at kommunale, regionale og private anbringelsessteder kan medvirke i projektet.

Dokumentation og evaluering:

Evalueringen af projektet sendes i udbud. Den endelige slutevaluering skal foreligge i 2020. Der vil i projektperioden blive ydet implementeringsstøtte og gennemført kompetenceudviklingsforløb ved eksterne leverandører.

Samarbejdsparter:

Opgaven med evaluering sendes i udbud. Valget af leverandør offentliggøres på Socialstyrelsens hjemmeside primo 2018. Valget af leverandør af kompetenceudvikling forventes ligeledes offentliggjort på Socialstyrelsens hjemmeside primo 2018.

Finansiering:

Projektet er finansieret af midler fra satspuljen for 2017 af november 2016 om udsatte og sårbare børn og unge. Midlerne er afsat på § 15.26.04.10. på finansloven for 2017.

Kontakt:

Ida Lautrop-Rasmussen
+45 41 74 00 67
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 26/06 2018