Forside > Projekter og initiativer > Unge > Kerneelementer af U-turn og U18

Kerneelementer af U-turn og U18

De to behandlingsmodeller U-turn og U18 har inspireret til udviklingen af et kompetenceudviklingsforløb, der består af både undervisning og lokal implementeringsstøtte. Kompetenceudviklingsforløbet hedder UNG Rusmidler. UNG Rusmidler er et tilbud om kompetenceudvikling til kommuner, der ønsker at udvikle og styrke deres tilbud om rådgivning og behandling til unge i alderen 15-25 år.

Projektperiode:

2020 - 2019

Målgruppe:

Målgruppen for rådgivnings- og behandlingsindsatsen er unge mellem 15 og 25 år med problematisk brug af rusmidler, samt deres forældre og netværk. Målgruppen for kompetenceudviklingsforløbene er mindre kommuner over hele landet, der ønsker at udvikle og styrke deres tilbud om rådgivning og behandling til unge. Det forventes, at hver kommune deltager med minimum 3 medarbejdere, der arbejder med unge, rusmidler og/eller behandling eller har tilsvarende erfaringer. Det forventes desuden, at relevant ledelse med ansvar for styring og implementering, deltager aktivt gennem hele forløbet. Deltagelse er gratis, men det er en forudsætning, at de tilmeldte medarbejdere og ledere bruger den nødvendige tid på forberedelse, afprøvning, implementering og dokumentation.

Baggrund for projektet:

Center for Rusmiddelforskning estimerer i en rapport fra 2015, at der i Danmark er ca. 17.000 – 20.000 unge i alderen 15-25 år med et problematisk forbrug af rusmidler, primært hash. De unge er kendetegnet ved at have markante sociale og psykiske problemer, klare sig dårligt i skolen og have mange konflikter med omgivelserne. De unge befinder sig ofte på kanten af uddannelsessystem, arbejdsmarked, og også ofte på kanten af nære og betydningsfulde relationer. Unge med et problematisk forbrug af rusmidler har brug for målrettede og helhedsorienterede behandlingstilbud, der kan skabe en tidlig kontakt, og som tager udgangspunkt i, at den unge først og fremmest er ung – med alle de udfordringer og muligheder, dét fører med sig. Ikke alle kommuner har et organisatorisk set up eller en målgruppekapacitet, der muliggør implementering af en hel U-turn eller U18-model. Dette projekt vil derfor tilbyde kompetenceudvikling i indsatser, der er inspireret af U-turn og U18, og som tager udgangspunkt i de lokale behov og ønsker i den enkelte kommune.

Formål:

UNG Rusmidler har til formål at udbrede virksomme behandlingsmetoder og -redskaber, så flere unge med et problematisk brug af rusmidler kan få et målrettet, helhedsorienteret og effektivt behandlingstilbud, der vil støtte de unge til at reducere eller ophøre med deres brug af rusmidler, styrke deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse samt bidrage til at forbedre deres relationer til familie og netværk. Målet er at opkvalificere og styrke de kommunale behandlingsindsatser til unge under 25 år, og at fremme forståelsen for og implementere det særlige ungesyn, værdigrundlag samt den viden og erfaringer, som de to behandlingsmodeller U-turn og U18 bygger på.

Dokumentation og evaluering:

Erfaringer og resultater fra kompetenceudviklingsforløbene og opkvalificeringen og effekten heraf i de enkelte kommuner vil gennem hele forløbet blive samlet i en erfaringsopsamling.

Samarbejdsparter:

UNG Rusmidler udbydes af Socialstyrelsen, og planlægges og gennemføres af konsulentfirmaerne SPUK & PIHL INKLUSIVE sammen med specialist Trine Ry og i tæt samarbejde med de to modelejere, U-turn og U18.

Mere information:

Behandlingsmodellerne U-turn, udviklet i Københavns Kommune, og U18, udviklet i Aarhus Kommune, har vist gode resultater, og siden 2011 er de to modeller derfor blevet afprøvet og implementeret i flere kommuner landet over i et særskilt udbredelsesprojekt:

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug.

UNG Rusmidler gennemføres tre gange. Første forløb er afsluttet og andet og tredje forløb afsluttes i 2019. Der deltager 5 kommuner i hvert af forløb, i alt 15 kommuner. 

Find mere information om selve kompetenceudviklingsforløbene på www.spuk.dk

Kontakt:

Sofie Rask Eriksen
41 74 00 52
Sidst opdateret 23/04 2019