Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Unge > Investering i efterværn

Investering i efterværn

Initiativet skal styrke overgangen til et stabilt og selvstændigt voksenliv for unge, er anbragte eller har en kontaktperson. Der er fokus på uddannelse, beskæftigelse, egen bolig og socialt netværk. Omlægningen indebærer en ændret tilgang, hvor udgangspunktet er, at alle i målgruppen skal have tilbud om efterværn.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Målgruppen er alle unge i alderen 18-22 år, der er i målgruppen for efterværn efter § 76 i serviceloven. Dvs. unge der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson optil det fyldte 18. år.

Baggrund for projektet:

Som led i satspuljeaftalen for 2017 er der afsat midler for perioden 2017- 2020 til investering i efterværn. Ansøgningspuljen blev udmeldt i 4. kvartal 2017 og første kvartal 2018. 7 kommuner har modtaget midler fra puljen med henblik på omlægning af efterværnsindsatsen.

Formål:

Vejen ind i voksenlivet kan være svær for mange udsatte unge, som ofte har et lavere uddannelsesniveau end andre unge, og kan have udfordringer bl.a. i forhold til beskæftigelse, psykiske problemer og ensomhed. Formålet med initiativet er derfor, at de unge, som er i målgruppen for efterværn efter SEL § 76, skal styrkes i overgangen til et stabilt og selvstændigt voksenliv med uddannelse, beskæftigelse, egen bolig og socialt netværk. Omlægningen indebærer en ændret tilgang, hvor udgangspunktet er, at alle unge, der ved overgangen til voksenliv er anbragt eller har en kontaktperson altid skal have tilbud om efterværn.

Dokumentation og evaluering:

Investering i efterværn følges af evaluator med henblik på at skabe viden om erfaringer og resultater fra omlægningen. Evalueringen skal både give viden om, hvordan det går de unge i efterværn, kommunens organisering og styring på området samt om de økonomiske perspektiver i omlægningen. Denne viden skal bidrage til at styrke efterværnsområdet ved at give indsigt i, hvad der karakteriserer efterværn af høj kvalitet. Det er hensigten, at disse erfaringer udbredes til alle kommuner, så der kan drages nytte af udviklingsaktiviteter, viden og erfaringer fra omlægningen og fra partnerskabet. I 2020 foreligger en tværgående analyserapport, der samler op på resultaterne fra omlægningen, og i 2023 følges der op på de unge samt på de økonomiske perspektiver.

Finansiering:

For perioden 2017-2020 er der i alt afsat 59,5 mio. kr. til ansøgningspuljen. Puljen er udmøntet én gang i 2017 med 16,5 mio. og én gang i 2018 med 43 mio. kr. Midlerne skal dække kommunernes omlægning af efterværnsindsatsen i projektperioden. Det kan fx være til projektleder, kompetenceudvikling eller afprøvning af nye efterværnsindsatser og udvikling af sagsbehandlingen.

Mere information:

Kommunerne indgår i et partnerskab med Socialstyrelsen om at omlægge efterværnsindsatsen og styrke unges overgang til voksenlivet.

Som led i projektet er der udarbejdet to pjecer. En pjece med pejlemærker, som sætter faglige og strategisk retning for efterværns området og en pjece, der handler om personkredsen for efterværn. Som led i projektet er der oprettet et særligt panel af unge, der selv har været anbragte. Ungepanelet skal rådgive kommunerne ud fra deres egen viden og erfaringer. Neden for kan du finde mere information om de to pjecer og om ungepanelet.

Faglige pejlemærker for efterværn

De faglige pejlemærker sætter faglig og strategisk retning for at investere i efterværn og er sigtelinjer for god praksis på efterværnsområdet. Pejlemærkerne omfatter den samlede efterværnspraksis i forhold til såvel sagsbehandling som de konkrete tilbud.  Pejlemærkerne stilles til rådighed for alle og kan bruges som en ramme for dialog om udvikling af efterværnsområdet internt i kommunen samt på tværs af relevante samarbejdspartner, som arbejder med unge i målgruppen for efterværn.
De fire faglige pejlemærker af høj kvalitet er:

  • Inddragelse og motivation
  • Mål og opfølgning
  • Efterværnsindsats
  • Tværfagligt og koordineret samarbejde


Se pjecen om pejlemærkerne for kvalitet i efterværn her 

Personkredsen for efterværn

Unge, som umiddelbart op til det 18. år har været anbragt eller har en kontaktperson efter serviceloven, har som udgangspunkt mulighed for efterværn, når de fylder 18 år.

Til grund for afgørelsen skal altid være et individuelt skøn og en vurdering af, om den unge er i personkred­sen for efterværn, om den unge ønsker at modtage støtte i form af efterværn, og hvad det konkrete efterværn skal indeholde.

Pjecen skal læses som et uddybende supplement til den eksisterende lovgivning og vejledning på området og erstatter ikke disse. I pjecen kan du som sagsbehandler eller leder på det sociale område få viden om, hvilke forhold der er vigtige at være opmærksom på i vurderingen af, om en ung er i personkredsen for efterværn.

Se pjecen her

Som led i projektet er der oprettet et særligt panel af unge, der selv har været anbragte. Ungepanelet skal rådgive kommunerne ud fra deres egen viden og erfaringer.

Rammepapiret for partnerskabet kan læses her.

Podcast omkring efterværn

Som led i projektet er der oprettet et særligt panel af unge, der selv har modtaget efterværn. Ungepanelet rådgiver kommunerne ud fra deres egne erfaringer og medvirker i to podcasts. Her giver de deres anbefalinger til, hvad der er vigtigt, for at de unge føler sig inddraget og er motiveret for at takke ja til efterværn og for at arbejde sig hen imod et selvstændigt voksenliv.

Hør de to podcasts her: ’Inddragelse og motivation’ og ’Den gode efterværnsindsats’

Transskribering af interviews, som udgører de ovenstående podcasts kan downloades her.

Kontakt:

Stine Trøjborg Thomsen
Specialkonsulent
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 31/03 2020