Forside > Projekter og initiativer > Unge > Investering i efterværn

Investering i efterværn

Efterværnsindsatsen over for unge skal styrkes. Der udmeldes en ansøgningspulje i efteråret 2017.

Projektperiode:

2017 - 2020

Målgruppe:

Målgruppen er alle unge i alderen 18-22 år, der er i målgruppen for efterværn efter § 76 i serviceloven. Dvs. unge der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson optil det fyldte 18. år.

Baggrund for projektet:

Som led i satspuljeaftalen for 2017 er der afsat midler for perioden 2017- 2020 til investering i efterværn. Ansøgningspuljen udmeldes i 2017 og i 2018. Det forventes at 4 - 7 kommuner vil få midler fra puljen med henblik på omlægning af efterværnsindsatsen. Der ydes økonomisk støtte til omlægning af indsatsen over den 3-årige projektperiode. De kommuner som får del i puljen, vil indgå i et partnerskab med Socialstyrelsen om at omlægge efterværnsindsatsen og styrke unges overgang til voksenlivet.

Formål:

Formålet med initiativet er styrke overgangen til voksenlivet for unge i målgruppen for efterværn ved at omlægge efterværnsindsatsen, så flere unge får en efterværnsindsats, der bidrager til, at de unge får en god overgang til et selvstændigt voksenliv. Omlægningen indebærer en ændret tilgang, hvor udgangspunktet er, at alle unge, der ved overgangen til voksenliv er anbragt eller har en kontaktperson altid skal have tilbud efterværn.

Dokumentation og evaluering:

Det er målsætningen, at erfaringerne fra initiativet udbredes til flere kommuner, så der kan drages nytte af udviklingsaktiviteter, viden og erfaringer fra partnerskabet mellem kommunerne og Socialstyrelsen. Derfor ønsker Socialstyrelsen at følge udviklingsarbejdet tæt og få viden om betydningen af en investering i efterværn. Socialstyrelsen udbyder evalueringsopgaven til en ekstern leverandør. Det endelige design for evalueringen fastlægges i et samarbejde mellem leverandør og Socialstyrelsen. Initiativet skal tilvejebringe viden om såvel udviklingsarbejdet i partnerskabet og om hvordan det går de unge, som får en efterværnsindsats.

Finansiering:

For perioden 2017-2020 er der i alt afsat 59, 5 mio. kr. til ansøgningspuljen. Puljen udmøntes én gang i 2017 med 16,5 mio. og én gang i 2018 med 43 mio. kr. Det forventes, at i alt 4 – 7 kommuner kan få midler fra den samlede pulje og indgå i et partnerskab med Socialstyrelsen. Midlerne skal dække kommunernes omlægning af efterværnsindsatsen i projektperioden. Det kan fx være til projektleder, kompetenceudvikling eller afprøvning af nye efterværnsindsatser og udvikling af sagsbehandlingen.

Mere information:

Ansøgningsfristen er den 20.oktober kl.12.00. Ansøgningspuljen forventes udmøntet i 4. kvartal 2017.

Den næste ansøgningspulje vil der være frist 1. kvartal januar 2018 og udmøntning i 2. kvartal 2018.

Informationsmøde den 20. september 2017

Den 20. september 2017 afholdte Socialstyrelsen informationsmøde vedr. ansøgningspuljen. Der linkes nedenfor til materialet fra informationsmødet:

Præsentation af den nye undersøgelse ‘Efterværn og den gode overgang til voksenlivet – centrale resultater og potentialer for videreudvikling af indsatsen v. Deloitte 

Præsentation af baggrund, formål og centrale målsætninger med puljen v. Socialstyrelsen

Andet relevant materiale:

Rapport om efterværn og den gode overgang til voksenlivet: Undersøgelse af efterværnsområdet i Danmark

Rapport om efterværn og den gode overgang til voksenlivet. Erfaringsopsamling på baggrund af pulje til efterværn og netværksgrupper

Kontakt:

Stine Trøjborg Thomsen
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 26/09 2017