Samarbejdsmodellen

Redskaber til samarbejdsmodellen "Vejen til uddannelse og beskæftigelse".

”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” er en samarbejdsmodel, der er bygget op omkring den unges uddannelse og beskæftigelse. Samarbejdsmodellens koordinering og redskaber støtter de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger i at koordinere indsatser og skabe et struktureret forløb med den unge. Samarbejdsmodellen opstiller fælles mål, som I arbejder med på tværs af forvaltninger, nemlig den unges mål for uddannelse og beskæftigelse.

Principperne i samarbejdsmodellen (pdf)

Skriftlige redskaber til samarbejdsmodellen:

Samarbejdsmodellen rummer fem konkrete redskaber, der understøtter arbejdet med "Vejen til uddannelse og beskæftigelse". I Metodehåndbogen findes en skridt-for-skridt-vejledning, til hvornår og hvordan du anvender hvert af de fem redskaber.

De fem konkrete redskaber, som kan downloades, er: 

 1. Samtykkeerklæring
 2. Netværkskort
 3. Netværksoverblik
 4. Indsatsoverblik
 5. Mål- og aftaleskema

Samarbejdsmodellen og bostøttemetoderne

Samarbejdsmodellen skal sikre, at der tilknyttes myndighed til arbejdet med de unge i målgruppen og til bostøtte-metoderne.

I Samarbejdsmodellen nedsættes et tværfagligt team omkring den unge ved forløbets begyndelse. Det tværfaglige team koordineres af myndighedssagsbehandler. Det tværfaglige team omfatter ud over den unge og myndighedskoordinator også altid UU-vejleder og jobcentermedarbejder, samt ICM-medarbejder eller case manager, hvis den unge modtager bostøtte. Også andre fagpersoner kan være relevante i teamet, for at den unge opnår sine mål.

Det tværfaglige team følger den unge, så længe der er behov for at koordinere indsatser og tilbud. Det tværfaglige team og myndighedskoordinator fastlægger i fællesskab med den unge hvilke indsatser, der kan bringe til, at den unge opnår uddannelse og beskæftigelse. Det er centralt i samarbejdsmodellen, at den unge så vidt muligt deltager på alle samarbejdsmøder – der er gode kommunale erfaringer med at inddrage udsatte unge i de tværfaglige møder med fagpersoner.

Det tværfaglige team koordineres af en myndighedskoordinator og består af fagpersoner, som er relevante for den unges udvikling. Teamet består som minimum af myndighedssagsbehandler, den unge, jobkonsulent, UU-vejleder, bostøttemedarbejder og en person fra den unges eget netværk, herudover fagpersoner fra de tilbud, den unge modtager fx: misbrugsbehandling, psykiatri, uddannelsesinstitution, fritidsaktiviteter etc..

Det tværfaglige teams arbejde understøttes med skriftlige redskaber, der sætter fokus på den unges vej til uddannelse og beskæftigelse.

Oversigt over de centrale elementer i Samarbejdsmodellen:

 • Tværgående styregruppe bestående af ledere og projektleder: Styregruppen har til opgave at prioritere ressourcer til myndighedskoordinatorerne og til det tværfaglige samarbejde mellem de medarbejdere og indsatser, som skal hjælpe den unge i uddannelse og beskæftigelse. Det er afgørende, at styregruppen består af ledere fra de forvaltninger og enheder, hvis medarbejdere indgår i Samarbejdsmodellen. Styregruppen skal sikre implementeringen og samarbejdet mellem forvaltningerne og kan fx få ledelsesinformation via data fra redskabet: ’Mødetjeklisten’.
 • Projektleder: Projektleder har ledelsesmæssig opbakning og prioriteringer på plads til det daglige arbejde med Samarbejdsmodellen. Projektleder skal understøtte myndighedskoordinatorernes arbejde i de tværfaglige teams med de unge, dvs. være behjælpelig i Samarbejdsmodellens tværfaglige beslutninger, dokumentation og aktiviteter.
 • Myndighedskoordinatorer: Hver ung får én fast myndighedskoordinator, som er ansvarlig for at koordinere indsatser og skabe sammenhæng i den unges forløb. Koordinatoren skal være en myndighedssagsbehandler, og skal varetage indkaldelser af fagpersoner til det tværfaglige møder sammen med den unge. 
 • Hver ung har et tværfagligt team: Myndighedskoordinatoren nedsætter et tværfagligt team af fagpersoner, der, hver fra sin side, kan støtte den unge i at nå sine mål for uddannelse og beskæftigelse. Redskabet 'Metodehåndbogen' rummer skriftlig støtte til teamets fagpersoner og deres opgaveløsninger, herunder en uformel kontrakt på samarbejdet med den unge.
 • Faste tværfaglige møder, hvor den unge deltager: Den unge og myndighedskoordinatoren afholder sammen med det tværfaglige team og øvrige relevante fagpersoner minimum tre tværfaglige teammøder årligt. Ekstra møder indlægges efter behov i samarbejde med den unge og den unges koordinator. 
 • ”Den unges voksen”/kontaktperson: Den unge vælger sammen med koordinatoren en voksen fra sit netværk, der kan støtte den unge i forløbet. Det kan være en bostøttemedarbejder eller en anden person, som kan deltage i de tværfaglige møder og være den unges støtte.
 • Dokumentation af beslutninger på de tværfaglige teammøder og af resultater: Den unges udvikling i forhold til uddannelse og beskæftigelse følges løbende og systematisk i en mødetjekliste. Mødetjeklisten anvendes både for at sikre samarbejdet, for at kunne dokumentere aktiviteterne og resultaterne af samarbejdet, fx til ledelsesinformation.

Mødetjeklisten til samarbejdsmodellen

Mere om "Vejen til uddannelse og beskæftigelse"

Samarbejdsmodellen er udviklet til det tværfaglige samarbejde omkring anbragte, tidligere anbragte og udsatte unge mellem 15 og 23 år.

SFI evaluerede i 2013 fire kommuners afprøvning og implementering af Samarbejdsmodellen. Evalueringen viste, at Samarbejdsmodellen havde skabt en mere koordineret og målrettet indsats for de unge. De interviewede fagpersoner fortalte, at de følte sig mere forpligtede i det tætte samarbejde og havde øget fokus på at koordinere og udveksle viden på tværs af de kommunale systemer.

Mere om "Vejen til uddannelse og beskæftigelse" på denne hjemmeside.

Sidst opdateret 05/06 2018