Forside > Projekter og initiativer > Tværgående områder > Koordination af tilsyn mhp. forebyggelse af vold på botilbud

Koordination af tilsyn mhp. forebyggelse af vold på botilbud

Arbejdstilsynet og socialtilsynene koordinerer tilsynet med henblik på at forebygge vold mellem borgere og ansatte i botilbud. Formålet er at skabe sammenhæng mellem tilsynenes tilbagemeldinger, således at botilbud, der oplever problemer med vold, får et klart billede af, hvordan de kan leve op til lovkravene og iværksætte voldsforebyggende tiltag.

Projektperiode:

2019 - 2019

Målgruppe:

Initiativet er målrettet botilbud og forsorgshjem, hvor der bor borgere med psykiske lidelser og/eller kognitive funktionsnedsættelser og/eller særlige sociale problemer, jf. §§ 107, 108 og 110 i serviceloven eller efteralmenboligloven § 105. Initiativet er endvidere rettet mod ledere, driftsherrer og bestyrelser, som er ansvarlige for kvaliteten, driften, planlægningen, organiseringen og arbejdsmiljøet i forhold til indsatsen på botilbud og forsorgshjem for målgruppen.

Baggrund for projektet:

I satspuljen for 2017 - 2019 har regeringen og forligspartierne afsat midler til en målrettet indsats med henblik på at forebygge og håndtere vold og derved fremme sikkerheden, sundheden og trivslen for både medarbejdere og borgere på landets botilbud og forsorgshjem. Baggrunden er, at der gennem de seneste fire år har flere tragiske episoder af vold med døden til følge fundet sted på botilbud og forsorgshjem. Flere undersøgelser peger desuden på, at både fysisk og psykisk vold er et udbredt problem på botilbud og forsorgshjem i Danmark. Voldsepisoderne er en psykisk belastning for både fagprofessionelle og borgere på botilbud og forsorgshjem. Vold resulterer ofte i stress og arbejdsophør for medarbejderne og kan betyde, at den rehabiliterende indsats påvirkes negativt. Der er derfor behov for en målrettet indsats i forhold til at forebygge og håndtere vold, og derved fremme trygheden og trivslen for både medarbejdere og borgere på landets botilbud og forsorgshjem.

Formål:

Den koordinerede tilsynsindsats har konkret til formål at understøtte, at botilbuddene får et klart billede af, hvordan de kan leve op til kravene i arbejdsmiljøloven og lov om socialtilsyn, og samtidig oplever, at der er sammenhæng mellem tilbagemeldingerne fra Arbejdstilsynet og socialtilsynene, således at voldsforebyggende tiltag kan blive iværksat i tilbuddene. En barriere herfor kan fx være, hvis botilbuddet oplever, at der er modstrid mellem tilbagemeldinger fra Arbejdstilsynet, der har fokus på personalesikkerhed, og tilbagemeldinger fra socialtilsynene, der har fokus på borgernes støttebehov og tilbuddets understøttelse af borgernes selv- og medbestemmelse.

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen monitorerer løbende afviklingen af de koordinerede indsatser. Socialstyrelsen udsender endvidere løbende et spørgeskema til de tilbud, hvor der har været aflagt koordineret tilsyn, med henblik på at få viden om deres oplevelse af effekten af initiativet. Ved udgangen af projektperioden udarbejder Socialstyrelsen en samlet rapport over antallet af tilbud, hvor der har været aflagt koordinerede tilsyn og hvilke problemstillinger, der evt. er iagttaget i tilbuddene. Finansiering. Indsatsen er finansieret under delaftalen om udmøntning af satspuljen 2017 - 2019: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Der er afsat 27,7 mio. kr. over fire år til den samlede indsats.

Mere information:

Projektet er i 2017 indledt med 5 koordinerede tilsynsindsatser. I de efterfølgende år vil yderligere ca. 55 tilbud på landsplan få tilbud om deltagelse i projektet.

Udover den koordinerede tilsynsindsats har Socialstyrelsen som et led i den voldsforebyggende indsats udarbejdet nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem.

Læs mere om Nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Det er endvidere muligt for tilbudsledere og kommunale og regionale driftsherrer, som er involveret i planlægning af indsatsen på botilbud og forsorgshjem, at rekvirere et indsatsteam, som tilbyder målrettet støtte, vejledning og undervisning i forhold til at implementere de nationale retningslinjer og styrke praksis i forhold til voldsforebyggelse. 

Læs mere om Indsatsteam – forløb til styrket voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem

Kontakt:

Anne Lund Frydensberg
41 93 24 23
Sidst opdateret 22/01 2019