Gå til indhold

Støtte til at hjælpe børn og unge med handicap

Socialstyrelsen tilbyder gratis støtte til implementering af én af to samarbejdsmodeller fra projektet ”Bedre koordination i indsatserne til børn og unge med handicap og deres familier”. Ansøgningsfristen er 25. oktober 2022.

Kommuner, der ønsker en mere sammenhængende og koordinerende indsats til familier med børn og unge med handicap, kan få gratis støtte til at implementere en af to modeller, der er udviklet i projektet ”Bedre Koordination i indsatser til børn og unge med handicap og deres familier”.

De to samarbejdsmodeller, "Én familie - én indgang" og "Sammen om familien", er afprøvet i 12 kommuner og har vist positive resultater. Fx oplevede familierne øget kvalitet i sagsbehandlingen, mindre stress og mere overskud i hverdagen, når rådgivere arbejdede inddragende og med tæt kontakt til familierne, systematisk og med at styrke det tværfaglige samarbejde.

Gode resultater i afprøvningen

Rådgiverne oplevede, at de fik mere tid til koordinering og kontakt med både familierne og samarbejdspartnere, når de arbejdede systematisk med modellens kerneelementer og havde færre sager.

Nogle kommuner oplevede, at antallet af klagesager faldt, og at der, med tættere opfølgning og koordinering, blev iværksat indsatser, der var mindre indgribende.

Modellen "En familie - én indgang"

I arbejdet med modellen, "Én familie - én indgang", bliver der udpeget en familiekoordinator, der koordinerer familiens indsatser, samt nedsat et kerneteam, som udarbejder tværfaglig udredning af familiens udfordringer og behov. Arbejdet med modellen er kendetegnet ved, at der bliver taget udgangspunkt i familiens motivation, ressourcer og handlemuligheder, og at kerneteamet, sammen med familiekoordinatoren, arbejder med tværfaglig udredning og en fælles plan og målbillede.

Læs mere om modellen ”Én familie - én indgang”

Modellen "Sammen om familien"

I modellen, "Sammen om familien", arbejder rådgiverne tæt sammen med familien og relevante samarbejdspartnere om fælles mål for indsatserne. Desuden er modellen kendetegnet ved øget dialog og tættere kontakt med familierne. Et styrket samarbejde på tværs af øvrige centrale aktører, fx dagtilbud, skole, PPR, fysio- og ergoterapi samt botilbud, skal således sikre, at fælles mål og indsatser er et fælles anliggende.

Læs mere om modellen ”Sammen om familien”

Bedre koordinering og styrket samarbejdet på tværs

Ved at implementere modellerne, "Én familie - én indgang" eller "Sammen om familien", får kommunerne mulighed for at:

  • Afdække familiens behov og iværksætte koordinerede og sammenhængende indsatser for børn og unge med handicap og deres familier.
  • Styrke inddragelse af børn, unge og familier i familiens indsatser.
  • Arbejde med helhedsorienterede indsatser til børn og unge med handicap og deres familier.
  • Udvikle rådgivernes koordinerende funktion.
  • Udvikle et tæt tværfagligt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
  • Få rådgivere uddannet i modellernes kerneelementer.

Hvem kan søge?

Socialstyrelsen tilbyder hjælp og støtte til kommuner, der ønsker at implementere enten "Én familie - én indgang" eller "Sammen om familien". Implementeringsstøtten tilbydes i perioden ultimo 2022–ultimo 2024 til i alt 20-25 kommuner.

Implementeringsstøtten tilbydes kommuner, der ønsker at arbejde med at styrke systematiske, koordinerede og sammenhængende indsatser til børn og unge med handicap og deres familier samt udvikle et tæt tværfagligt samarbejde med fælles mål og mindset.
Kommuner, som får tildelt implementeringsstøtte, tilbydes et forløb, der tilpasses til den enkelte kommune.

Hvordan søger man?

Læs ansøgningsvejledningen til implementeringsstøtte, Bedre Koordination 

Hent ansøgningsskemaet til Bedre Koordination

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk, sammen med relevante bilag, til Socialstyrelsen på e-mail, senest 25. oktober 2022:

Sidst opdateret 09/09 2022