Gå til indhold

Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

Socialstyrelsen har indgået partnerskab med fire kommuner, som udvikler og afprøver et koncept for udviklingen og omstillingen af den kommunale socialpsykiatri mod recovery-orienteret rehabilitering.

Som en del af det samlede initiativ under overskriften ’En styrket indsats i kvaliteten i socialpsykiatrien’, arbejder Socialstyrelsen sammen med Herning, Randers, Roskilde og Rudersdal om en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien for at skabe bedre indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder. Mange af landets kommuner er langt på området, og formålet med partnerskabet er at bidrage til den strategiske udvikling og omlægning, der allerede er i gang i en række kommuner på voksenområdet.

Sammen om at løfte kvaliteten i socialpsykiatrien

Partnerskabsprojektet er fra den 1. januar 2021 gået over i en afprøvnings- og udviklingsfase. Projektet står blandt andet på det vidensgrundlag, der er indsamlet i projektets opstarts- og analysefase i 2019 og 2020. Pwc har udarbejdet en kortlægning af socialpsykiatrien, som omfatter input fra 84 kommuner og belyser kommunernes praksis og arbejde med udvikling af socialpsykiatrien. Derudover er der lavet en registeranalyse af socialpsykiatrien, hvor målgruppens karakteristika er undersøgt, samt udviklingen i målgruppen over tid.

Læs mere om målgruppens karakteristika og udviklingen i målgruppen over tid i målgruppeanalysen ”Målgrupperne i socialpsykiatrien - registeranalyse”. 

Find kortlægningen af socialpsykiatrien med input fra 84 kommuner. I kortlægningen belyses kommunernes praksis og arbejde med udvikling af socialpsykiatrien.

Projektet afsluttes og slutevalueres i 2022. Det færdige koncept kan herefter anvendes af alle landets kommuner. Det er derfor afgørende, at arbejdet undervejs i projektet understøttes, udfordres og kvalificeres gennem en bred involvering af centrale aktører; også uden for de fire partnerskabskommuner. Som en del af projektet er der nedsat forskellige netværk og fora, som løbende kvalificerer udviklingen af det fælles koncept. Et referencekommune-netværk, der består af 14 kommuner med særlig viden og interesse for recovery-orienteret rehabilitering. Et dialogforum, der består af repræsentanter fra partnerskabskommunerne, referencekommuner, forskere samt repræsentanter fra den regionale psykiatri, faglige organisationer, brugerorganisationer og NGO’er. En interessentgruppe, der består af en bredere kreds af interessenter, der mødes for at kvalificere det samlede initiativ.

Faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats

Som en del af det samlede initiativ ’En styrket indsats i kvaliteten i socialpsykiatrien’ har Socialstyrelsen udgivet pjecen Faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats – 7 retningsgivende principper for faglig ledelse i socialpsykiatrien. Publikationen giver inspiration til faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats gennem beskrivelse af syv retningsgivende principper. Pjecen henvender sig til faglige ledere i socialpsykiatrien. Den har til formål at give inspiration og gode råd til faglige ledere, der ønsker at arbejde ud fra en recovery-orienteret rehabiliterende praksis, hvor kerneopgaven er at understøtte borgerens recovery ved at tage udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme.

Find pjecen her.

Det faglige grundlag

Recovery betyder at komme sig. Recovery kan defineres på forskellige måder. I partnerskabsprojektet tages udgangspunkt i en personlige definition af recovery-begrebet, hvor omdrejningspunktet er borgerens egen idé om trivsel i tilværelsen. Derfor er det et vigtigt udgangspunkt, at de fagprofessionelle arbejder med afsæt i borgerens ønsker, håb, drømme og dermed egne mål. 

Læs mere om forståelsen af recovery-begrebet på Socialstyrelsens vidensportal (åbner i nyt vindue).

Recovery-orienteret rehabilitering handler om sammen med borgeren at finde den støtte, der hjælper borgerne med at indfri deres håb, ønsker og drømme. Sigtet er at komme sig og få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. Denne tilgang er i partnerskabsprojektet konkretiseret i otte faglige principper, der udgør den faglige retning for det koncept, der udvikles og afprøves. Principperne udgør ligeledes en fælles forståelsesramme i det samlede initiativ.

De otte principper er:

 • Tag udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme
 • Fokusér på borgernes ressourcer
 • Inddrag borgernes lokalsamfund og netværk
 • Arbejd koordineret med borgernes samlede livssituation
 • Følg op, så indsatsen altid er den rette
 • Mød borgerne med åbenhed, tillid og respekt
 • Hjælp borgerne så tidligt som muligt
 • Brug metoder og viden, der virker.

Læs mere om principperne i den foreløbige principvejledning. Principvejledningen er et arbejdsdokument i partnerskabsprojektet, der løbende genbesøges og justeres undervejs i projektperioden. Den aktuelle version af dokumentet er version tre.

Hent principvejledningen her (åbner i pdf).

De fire partnerskabskommuner

Partnerskabskommunerne afprøver lige nu de otte principper for recovery-orienteret rehabilitering. Læs om deres erfaringer nedenfor.

Fold alle teksterne ud eller ind

Herning Kommune

Herning Kommune har i en årrække arbejdet systematisk med at omlægge og udvikle socialpsykiatrien til en stærkere psykosocial rehabiliterende og recovery-understøttende indsats. Tanken er, at et gennemgående fokus på aktørperspektivet i alle indsatser kan understøtte målet om at gøre borgerne til styrmand i eget liv.

Projekt "Styrmand i eget liv" er et centralt element i at udvikle handicap- og psykiatriområdet i Herning og øge ambitionsniveauet. Det igangværende arbejde med borgerne i socialpsykiatrien er allerede gennemsyret af grundholdningen om, at alle mennesker kan komme sig. Borgerne modtager derfor specialiserede indsatser i en afgrænset periode. Gennem Projekt "Styrmand i eget liv" forventer kommunen at opnå en mere fokuseret og koordineret omstilling til, og implementering af, recovery i socialpsykiatrien i Herning Kommune samt hos Handicap- og Psykiatriafdelingens nære samarbejdspartnere.

Projektet har fire specifikke recovery-veje, som har til formål at:

 • Etablere én indgang til socialpsykiatrien.
 • Udvikle og implementere peerstøtte samt at etablere et kompetence- og metodehus.
 • Etablere Recovery-skole for pårørende og brugere i samarbejde med civilsamfund.
 • Udvikle samarbejdsstrukturer og at formulere ny politik for området.

Randers Kommune

Randers Kommune har i flere år arbejdet med at udvikle og omlægge socialpsykiatrien i retning mod en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang. Udgangspunktet for indsatserne er borgernes unikke og individuelle recovery-proces. Fire recovery-værdier er en fast forankret del af kommunens strategigrundlag for samarbejdet med psykisk sårbare borgere i Center for Psykiatri. De fire recovery-værdier består af personorientering, personinvolvering, selvbestemmelse og potentiale for udvikling. Recovery-værdierne danner rammen om samtlige af de initiativer, der iværksættes i centeret.

Center for Psykiatri har arbejdet målrettet med recovery-orientering gennem flere initiativer. Blandt andet er der etableret et Psykiatriens Hus, hvor målet er at samle de uvisiterede aktivitetstilbud til psykisk sårbare borgere under samme tag. Psykiatriens Hus rummer Recoveryskolen, som tilbyder kurser, kompetenceudvikling i recovery og en peer-uddannelse.

Randers Kommune ønsker med partnerskabsprojektet at tage næste skridt i arbejdet med rehabilitering og recovery, hvilket kommer til udtryk i to overordnede formål. 1. En videreudvikling af det mangeårige arbejde med rehabilitering og recovery på socialpsykiatriområdet i Center for Psykiatri. 2. Udbredelse og implementering af den rehabiliterende tilgang og recovery-orienteringen til socialpsykiatriens tætteste samarbejdspartnere - i et tværgående samarbejde med dem. Ambitionen med projektdeltagelsen er, som samlet kommune, at tilbyde en mere helhedsorienteret og sammenhængende indsats til psykisk sårbare borgere. En indsats, hvor fagprofessionelle støtter borgerne i deres individuelle udvikling, og tilrettelægger indsatsen i et samspil med borgerne ud fra deres ønsker, håb, drømme og aktuelle behov.

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har i en årrække oplevet en markant øget tilgang af borgere med såvel lettere psykiske og sociale vanskeligheder som med komplekse og massive problemer. Det gælder både i socialpsykiatrien og på jobområdet. Den rehabiliterende og recovery-orienterede indsats er en hjørnesten i mange af Roskilde Kommunes indsatser. Afsættet er borgerens egne ressourcer, og drivkraften er borgerens egne drømme og ønsker til et bedre liv.

Roskilde Kommune har fokus på implementering af følgende elementer i partnerskabsprojektet:

 • Tværgående samarbejdsmodel mellem jobcenter og socialpsykiatri.
 • Udvikling af GRO og Recovery-skolen.
 • Tilrettelæggelse af mere fleksible tilbud i kommunens hjemmevejlederkorps. Dette indebærer bl.a. et tilbud om at udvide servicelovens §85-støtte med henblik på at støtte borgere i at mestre at bo i eget hjem frem for i §107-tilbud.
 • Kompetenceudvikling til medarbejdere i socialpsykiatrien, herunder uddannelse af nøglemedarbejdere, der skal understøtte implementering af ny viden.
 • Videreudvikle på systematiske arbejdsgange og god dokumentationspraksis på bosteder.

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune har siden 2012 haft en politisk vedtaget strategi for udvikling og omlægning af indsatserne i socialpsykiatrien (det psykosociale område). Partnerskabsprojektet skal styrke den allerede opnåede recovery-orientering, samt håndtere kommunens oplevede udfordringer med at skabe reelle muligheder for, at borgere kommer sig fra psykiske vanskeligheder. Målene efterstræbes gennem fem centrale fokusområder: Styrket borgerperspektiv, bedre adgang til fællesskaber, frivillighed og beskæftigelse, rette hjælp til rette tid, sammenhæng og læring som tilgang.

Projektet skal understøtte, at udviklingen sker i samskabelse/samproduktion mellem borgere med psykiske vanskeligheder, medarbejdere og ledere i kommunens forvaltninger og andre sektorer, frivilligområdet samt det lokale civilsamfund. Det forventes, at der vil være et stærkt kapacitetsopbyggende element i projektet, hvor der fokuseres på kompetenceudvikling, tværgående relationsdannelse og på at afprøve og opbygge erfaringer med nye måder at tilrettelægge indsatserne på. Alt sammen noget, der vil styrke kommunens evne og kapacitet til at arbejde samskabende, recovery-orienteret og rehabiliterende – også efter projektets ophør.

 

Sidst opdateret 25/01 2022