Gå til indhold

Anbefalinger og bedste viden

For at understøtte et bredt kvalitetsløft af socialpsykiatrien bliver der i initiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ produceret en række anbefalinger og produkter, som samler aktuel bedste viden til anvendelse for ledere og medarbejdere i landets kommuner og tilbud. Læs mere om disse vidensprodukter herunder.

Fold alle teksterne ud eller ind

Faglige pejlemærker for kvalitet i den socialpædagogiske bistand

Ti pejlemærker for kvalitet i bostøtten

Socialstyrelsens udgivelse, Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten bygger på den bedste viden, der findes på området lige nu, og har til formål at give konkrete og praksisnære anbefalinger til og eksempler på en recovery-orienteret praksis i bostøtten. 

Pejlemærkerne kan bruges af medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien som inspiration både i det daglige samarbejde mellem borger og bostøtte og i arbejdet med udviklingen af områdets strategier, visioner og mål.  

Konkret beskrives ti faglige pejlemærker for indsatsen:  

 1. Et recovery-orienteret samarbejde
 2. En fælles faglig retning
 3. Trivsel, mestring og håndtering af akutte psykiske kriser
 4. Et sundt liv for borgeren
 5. Borgerens netværk
 6. Lokalsamfundets fællesskaber og aktiviteter
 7. Uddannelse og beskæftigelse
 8. En tryg opstart og afslutning af bostøtte
 9. Fleksibilitet i indsatsen
 10. Helhed og sammenhæng i borgerens forløb.

Find Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten her

Film om de ti faglige pejlemærker

Socialstyrelsen udarbejder fem film, som præsenterer indholdet i de ti faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten. Filmene kan f.eks. bruges på personalemøder, når man ønsker at drøfte kvalitet i bostøtten. 

De fem film offentliggøres i takt med, at de er klar. Se film 1 via nedenstående link (Åbner youtube.com)

Pejlemærkernes vidensgrundlag

Pejlemærkerne er udarbejdet på baggrund af Kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten - en kvalitativ undersøgelse af kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig samt litteraturstudiet Kvalitet i bostøtte - et litteraturstudie om kvalitet i bostøtte til mennesker med psykiske vanskeligheder i egen bolig. 

Find kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten her

Find litteraturstudie om kvalitet i bostøtte her 

Indsatskatalog om god kvalitet på botilbud

Indsatskataloget beskriver kerneelementer i en indsats af god kvalitet og understøttende metoder og redskaber til anvendelse på landets botilbud.

Der er indtil videre udgivet et litteraturstudie, der indkredser god kvalitet på botilbud. Selve indsatskataloget udgives primo 2021.

Find litteraturstudiet om god kvalitet på botilbud her. 

Guidelines til god faglig ledelse i tilbuddene

Socialstyrelsen udgav i januar 2021 publikationen Faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats - Syv principper for faglig ledelse i Socialpsykiatrien.
Målet med udgivelsen er at give inspiration til faglige ledere, der ønsker at sætte fokus på faglig ledelse af et recovery-orienteret rehabiliterende tilbud.

Hent publikationen med de syv principper 

I samarbejde med Implement Consulting Group (Implement) har Socialstyrelsen gennem en toårig periode iværksat en række aktiviteter med henblik på at afdække og formulere udgivelsens syv principper.

Der er forud for formuleringen af de syv principper udarbejdet et litteratur-review og gennemført interviews med ledere med særlig viden om recovery-orienteret rehabiliterende indsatser.  Derudover blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af otte personer med indgående kendskab til faglig ledelse – primært i socialpsykiatrien. Arbejdsgruppen har udvalgt og kvalificeret publikationen og indholdet af de syv principper. Foruden arbejdsgruppen har en række udvalgte interessenter samt Socialstyrelsens to Ledernetværk medvirket til at kvalificere publikationen. 

Arbejdsgruppens deltagere:

 • Bo Mollerup
 • Charline Borgen Amdissen
 • Esper Sørensen
 • Henrik Jurs,
 • Heinz Jacob
 • Janne Kruse
 • Søren Voxted
 • Tina Bruun Olsen

Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af indsatsen i socialpsykiatrien

Socialstyrelsen har i samarbejde med fire partnerskabskommuner igangsat et ambitiøst initiativ, der skal udvikle og afprøve et koncept for en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien i Danmark. Konceptudviklingen vil basere sig på relevant forskning samt konkret viden og erfaringer fra de kommuner, der er langt i udviklingen og omlægningen af deres socialpsykiatri.

Konceptet for strategisk udvikling og omlægning foreligges ultimo 2022.

Sidst opdateret 05/11 2021