Gå til indhold

Anbefalinger og bedste viden

For at understøtte et bredt kvalitetsløft af socialpsykiatrien bliver der i initiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ produceret en række anbefalinger og produkter, som samler aktuel bedste viden til anvendelse for ledere og medarbejdere i landets kommuner og tilbud. Læs mere om disse vidensprodukter herunder.

Fold alle teksterne ud eller ind

Faglige pejlemærker for kvalitet i den socialpædagogiske bistand

Ti pejlemærker for kvalitet i bostøtten

Socialstyrelsens udgivelse, Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten bygger på den bedste viden, der findes på området lige nu, og har til formål at give konkrete og praksisnære anbefalinger til og eksempler på en recovery-orienteret praksis i bostøtten. 

Pejlemærkerne kan bruges af medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien som inspiration både i det daglige samarbejde mellem borger og bostøtte og i arbejdet med udviklingen af områdets strategier, visioner og mål.  

Konkret beskrives ti faglige pejlemærker for indsatsen:  

 1. Et recovery-orienteret samarbejde
 2. En fælles faglig retning
 3. Trivsel, mestring og håndtering af akutte psykiske kriser
 4. Et sundt liv for borgeren
 5. Borgerens netværk
 6. Lokalsamfundets fællesskaber og aktiviteter
 7. Uddannelse og beskæftigelse
 8. En tryg opstart og afslutning af bostøtte
 9. Fleksibilitet i indsatsen
 10. Helhed og sammenhæng i borgerens forløb.

 Hent Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten (pdf)

Film om de ti faglige pejlemærker

Socialstyrelsen udarbejder fem film, som præsenterer indholdet i de ti faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten. Filmene kan f.eks. bruges på personalemøder, når man ønsker at drøfte kvalitet i bostøtten. 

De fem film offentliggøres i takt med, at de er klar. Se film 1 via nedenstående link (Åbner youtube.com)

Pejlemærkernes vidensgrundlag

Pejlemærkerne er udarbejdet på baggrund af Kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten - en kvalitativ undersøgelse af kvalitet i bostøtte for mennesker med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig samt litteraturstudiet Kvalitet i bostøtte - et litteraturstudie om kvalitet i bostøtte til mennesker med psykiske vanskeligheder i egen bolig. 

Hent kortlægning af god kvalitet i praksis i bostøtten (pdf)

Hent litteraturstudie om kvalitet i bostøtten (pdf) 

Anbefalinger til god kvalitet på botilbud

Syv anbefalinger for kvalitet på botilbud

Socialstyrelsens udgivelse, Anbefalinger til god kvalitet på botilbud – Indsatskatalog om recovery-orienteret praksis på botilbud i socialpsykiatrien, giver konkrete og praksisnære anbefalinger og eksempler på, hvordan man kan arbejde recovery-orienteret på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder. Udgivelsen bygger på aktuel bedste viden fra praksis og forskning.

Anbefalingerne kan bruges af medarbejdere og ledere på socialpsykiatriske botilbud som inspiration til det daglige samarbejde med borgerne og som inspiration til udviklingen af botilbuddets praksis. Anbefalingerne kan også anvendes i arbejdet med at udvikle botilbudsområdets strategier, visioner og mål.

Anbefalingerne for god kvalitet på botilbud er:

 • Se borgeren som ekspert i eget liv og tag udgangspunkt i borgerens egne perspektiver
 • Arbejd med mål og opfølgning med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov
 • Samarbejd med borgeren om at skabe et trygt og hjemligt miljø på botilbuddet
 • Respektér borgerens private hjem, og skab fleksible fællesområder
 • Støt borgeren i at deltage i fælleskaber og aktiviteter, som giver borgeren større trivsel
 • Hav fokus på borgerens sundhed
 • Koordinér og skab sammenhæng i borgerens indsats sammen med borgeren.

Hent anbefalinger til god kvalitet på botilbud (pdf)

Vidensgrundlag for de syv anbefalinger

Som supplement til anbefalingerne er der udgivet Kortlægning af god kvalitet i praksis på botilbud. En kvalitativ undersøgelse af kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Udgivelsen giver et billede af kvalitet på botilbud ud fra fem forskellige perspektiver: Borger, praksis, ledelse, fagekspertise og litteratur. Kortlægningen består også af uddybede og detaljerede beskrivelser af eksempler på, hvordan man kan arbejde recovery-orienteret, og hvad der kræves for at implementere denne tilgang.

Hent kortlægning af god kvalitet på botilbud (pdf)

Kortlægningen udgør sammen med litteraturstudiet Kvalitet på botilbud. Et litteraturstudie om kvalitet på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder en væsentlig del af vidensgrundlaget for anbefalingerne til god kvalitet på botilbud.

Hent litteraturstudiet om god kvalitet på botilbud (pdf) 

Guidelines til god faglig ledelse i tilbuddene

Socialstyrelsen udgav i januar 2021 publikationen Faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats - Syv principper for faglig ledelse i Socialpsykiatrien.
Målet med udgivelsen er at give inspiration til faglige ledere, der ønsker at sætte fokus på faglig ledelse af et recovery-orienteret rehabiliterende tilbud.

Hent publikationen med de syv principper (pdf)

I samarbejde med Implement Consulting Group (Implement) har Socialstyrelsen gennem en toårig periode iværksat en række aktiviteter med henblik på at afdække og formulere udgivelsens syv principper.

Der er forud for formuleringen af de syv principper udarbejdet et litteratur-review og gennemført interviews med ledere med særlig viden om recovery-orienteret rehabiliterende indsatser.  Derudover blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af otte personer med indgående kendskab til faglig ledelse – primært i socialpsykiatrien. Arbejdsgruppen har udvalgt og kvalificeret publikationen og indholdet af de syv principper. Foruden arbejdsgruppen har en række udvalgte interessenter samt Socialstyrelsens to Ledernetværk medvirket til at kvalificere publikationen. 

Arbejdsgruppens deltagere:

 • Bo Mollerup
 • Charline Borgen Amdissen
 • Esper Sørensen
 • Henrik Jurs,
 • Heinz Jacob
 • Janne Kruse
 • Søren Voxted
 • Tina Bruun Olsen

Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af indsatsen i socialpsykiatrien

Socialstyrelsen har i samarbejde med fire partnerskabskommuner igangsat et ambitiøst initiativ, der skal udvikle og afprøve et koncept for en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien i Danmark. Konceptudviklingen vil basere sig på relevant forskning samt konkret viden og erfaringer fra de kommuner, der er langt i udviklingen og omlægningen af deres socialpsykiatri.

Konceptet for strategisk udvikling og omlægning foreligges ultimo 2022.

Læs mere om partnerskabet her

Sidst opdateret 19/04 2022