Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Med afsæt i gode erfaringer med redskaberne ”mestringskema” i Region Nordjylland og Bröset Violence Checklist (BVC), som er udviklet og valideret i behandlingspsykiatrien, afprøver dette projekt redskaberne med henblik på at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem. Op til 10 botilbud og 2 forsorgshjem kan modtage støtte fra puljen.

Projektperiode:

2015 - 2018

Målgruppe:

Borgere med kognitive funktionsnedsættelser eller svære psykiske lidelser, som bor på kommunale, regionale og private botilbud, herunder forsorgshjem, samt fagprofessionelle, som er ansat på kommunale regionale og private botilbud, herunder forsorgshjem.

Baggrund for projektet:

De seneste år har medierne berettet om flere alvorlige tilfælde af vold og vold med døden til følge på botilbud og forsorgshjem – både tilfælde, hvor volden har været rettet mod beboere og tilfælde, hvor volden har været rettet mod personale. Voldstilfældende har ført til en national debat om vold og sikkerhed på botilbud og forsorgshjem og medført øget politisk bevågenhed på området. Generelt mangler der viden om, hvordan vold bedst forebygges på botilbud og forsorgshjem. Der har i den forbindelse været et politisk ønske om at styrke vidensgrundlaget om voldsforebyggelse. International forskning har dokumenteret, at et fokusskifte fra restriktiv magtanvendelse og sanktioner til forebyggelse og konflikthåndtering nedbringer forekomsten af vold og magtanvendelse inden for handicapsektoren og den psykiatriske sektor. Af samme årsag har projektet en helhedsorienteret tilgang, og der lægges vægt på at inddrage borgernes ressourcer og erfaringer, med henblik på at styrke borgernes mestringsevne og mulighed for recovery.

Formål:

Formålet med projektet er at sikre, at beboere og medarbejdere på botilbud kan føle sig trygge og bliver bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd. Kombinationen af mestringsskemaet og BVC skal bidrage til en styrket systematisk tilgang til risikovurdering og dialog om vold og magtanvendelse. Mestringsskemaet kan beskrives som et samarbejds- og dialogredskab, mens BVC kan ses som et screeningsredskab, som personalet kan anvende. Via dette redskab, kan personalet vurdere, hvorvidt der inden for de kommende 24 timer er risiko for voldelig adfærd fra en borger – det muliggør at der kan igangsættes en forbyggende indsats. Kombinationen af de to redskaber skal understøtte, at der fokuseres på sikkerhed for personale og borgere samtidig med, at borgernes mestringsevne øges. Projektet skal nedbringe antallet af voldsepisoder på de deltagende botilbud og forsorgshjem.

Dokumentation og evaluering:

For at sikre viden om, hvorvidt redskaberne har den ønskede virkning for målgruppen, og med henblik på at tilvejebringe et grundigt vidensgrundlag ift. en efterfølgende forankring og udbredelse af redskaberne, gennemføres en implementerings- og effektevaluering samt en økonomisk evaluering. Evalueringen skal give svar på, om den samlede metode virker, hvad den koster, og hvordan den implementeres. Der gennemføres endvidere en national servey på botilbud/forsorgshjem, som skal give et bedre indblik i omfanget og arten af voldsepisoder. Det tilstræbes, at der ud far den nationale servey udvælges botilbud, som ligner botilbuddene i indsatsgruppen. Såfremt dette er muligt, gennemføres der et ”quasi experimental matched comparison group study".

Samarbejdsparter:

Mestringsskemaet er udviklet i Region Nordjylland, og Region Nordjylland er en samarbejdspartner i projektet. Socialstyrelsen har videreudviklet mestringsskemaet til at have et mere helhedsorienteret fokus, i dialog med Region Nordjylland. Puljedeltagerne udvælges i juni 2015.

Finansiering:

I satspuljeaftalen på det sociale område for 2015 er der afsat 15,5 mio. kr. til et projekt målrettet en ”styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud”. Projektet gennemføres i perioden 2015-2018, og midlerne er afsat på finansloven for 2015 på FL § 15.75.14.10.

Kontakt:

Pauline Lunding
4174 0013
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 22/08 2017