Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Projektet skal bidrage med viden om, hvordan man gennem en målrettet og koordineret indsats kan styrke kompetencen til at mestre livet i frihed uden kriminalitet hos personer, der afsoner en dom i fængsel eller er under tilsyn af Kriminalforsorgen i Frihed, og som har udfordringer med opmærksomhed, koncentration og socialt samspil.

Projektperiode:

2016 - 2019

Målgruppe:

Projektets primære målgruppe er dømte personer over 18 år, som har en ADHD-diagnose eller udviser ADHD-lignende symptomer, dvs. vanskeligheder i forhold til opmærksomhed, koncentration og socialt samspil. Den sekundære målgruppe er ansatte i fængsler, afdelinger af KiF (Kriminalforsorgen i Frihed) og kommuner, som er i kontakt med dømte personer med ADHD eller lignende.

Baggrund for projektet:

Forskning peger på, at ADHD er en væsentlig risikofaktor for at begå kriminalitet, og at voksne med ADHD har en lavere indkomst, højere ledighed, flere domme for kriminalitet og højere forekomst af sygdom end den øvrige del af befolkningen. Der er således menneskelige og samfundsmæssige gevinster at hente, hvis man får identificeret ADHD hos dømte personer og tilbyder disse personer en målrettet social- og sundhedsfaglig indsats, der bygger på solid viden om, hvad der virker, og som dermed kan afhjælpe de sociale og samfundsmæssige følgevirkninger af ADHD.

Formål:

Projektets formål er at generere viden om, hvordan man kan sikre effektiv resocialisering af dømte personer med ADHD og lignende vanskeligheder. Det drejer sig både om indsatte i et fængsel og personer, der afsoner i hjemmet med fodlænke eller er i samfundstjeneste under tilsyn. Denne viden fremkommer gennem et tværsektorielt samarbejde (Socialstyrelsen og Kriminalforsorgen), der går ud på at udvikle, afprøve og evaluere en model for ’et liv i frihed uden kriminalitet’. Modellen afprøves i projektperioden i Møgelkær Fængsel, KiF Aarhus og Horsens Kommune. Modellen indeholder tre dele: • opkvalificering af personale, der har kontakt med målgruppen • afprøvning og evaluering af to evidensbaserede metoder baseret på kognitiv adfærdstræning (R&R2 ADHD (gruppeindsats) og Young-Bramham programmet (individuel indsats) • forbedring af myndighedssamarbejdet mellem Kriminalforsorg, kommuner og regional psykiatri. Som udgangspunkt for arbejdet foretages en kortlægning af forsknings- og erfaringsbaseret viden om målgruppen og indsatser og metoder til målgruppen.

Dokumentation og evaluering:

Målgruppens øgede mestringskompetence til at håndtere et liv med en opmærksomhedsforstyrrelse uden kriminalitet dokumenteres ved hjælp af validerede redskaber til måling af progression ved en før- og eftermåling. De ansattes kompetenceløft dokumenteres ved selvevalueringer og ved akkreditering/uddannelse i de anvendte metoder. Det tættere myndighedssamarbejde dokumenteres gennem procesbeskrivelser og kvalitative vurderinger.

Samarbejdsparter:

Kriminalforsorgen

Finansiering:

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat i alt 15,5 mio. kr. over fire år til projektet ”Resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelse”. Midlerne er fordelt mellem Socialstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorg.

Kontakt:

Lisbet Tuxen
91 37 02 57
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 25/10 2017