Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Peer-støtte initiativet

Peer-støtte-initiativet

Der udvikles og afprøves tre modeller for støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder. Støtten gives af personer, der selv har erfaringer med psykiske vanskeligheder (peer-støtte). Sideløbende arbejder en række brugerorganisationer med etablering af et netværk på området.

Projektperiode:

2014 - 2018

Målgruppe:

De primære målgrupper er både borgere, der modtager indsatser fra de psykosociale tilbud i kommunerne, og borgere, der modtager behandling i den regionale hospitals- og distriktspsykiatri. En anden primær målgruppe er medarbejdere med erfaringskompetencer (peer-støtte medarbejdere). Den sekundær målgruppe er ledere og medarbejdere i de professionelle kommunale og regionale indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Baggrund for projektet:

Initiativet drejer sig om forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats for borgere med psykiske vanskeligheder. I tre partnerskaber, som består af kommuner, regioner og brugerorganisationer, vil der i projektperioden blive udviklet og afprøvet tre modeller for støtte. Støtten gives af mennesker, der selv har erfaringer med psykiske vanskeligheder (peer-støtte). Sideløbende vil en række brugerorganisationer arbejde med at skabe netværk og faglig sparring mellem mennesker, der arbejder som peer-støtte-medarbejdere. Peer-støtte er støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet. Der er forskningsmæssigt belæg for at mennesker, der har haft psykiske vanskeligheder og oplevet recoveryprocesser, kan udgøre en unik og virksom ressource i en recovery-understøttende indsats. Projekterne skal understøtte den nye ramme og retning for indsatsen overfor mennesker med psykiske lidelser, som blev formuleret i regeringens rapport fra 2013 ’En moderne, åben og inkluderende indsats for mennekser med psykiske lidelser’. Projekterne gennemføres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Formål:

Formålet med projekterne er at inddrage mennesker med erfaringskompetencer i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske vanskeligheder og derigennem understøtte recoveryprocesser og forbedre livsmuligheder for modtagere og givere af peer-støtte. Afprøvningen af peer-støtte modeller i kommuner og regioner skal desuden på længere sigt bidrage til at udvikle og styrke en veldokumenteret og velfungerende dansk praksis for peer-støtte og gøre den til en integreret del af de regionale og kommunale indsatser.

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen evaluerer afprøvningen af de peer-støtte modeller, som er udviklet af projektets deltagere. Evalueringen designes og gennemføres i samarbejde med 2 eksterne konsulenter med erfaringskompetencer. Det vil sige at de har erfaringer med psykiske vanskeligheder og med at være bruger af behandlings- og støttetilbud. Evalueringen skal skabe viden om (1) implementering af peer-støtte i kommunale og regionale tilbud, (2) modellernes effekt for dem der modrager peer-støtte, (3) modellernes effekt for de professionelle indsatser de implementeres i, og (4) økonomiske omkostninger og mulige gevinster ved de afprøvede peer-støttemodeller.

Samarbejdsparter:

Der udvikles og afprøves peer-støttemodeller i tre områder af Danmark. Peer-støttemodellerne i hvert område er udviklet af og gennemføres i partnerskab mellem områdets region, en eller flere kommuner i regionen samt en eller flere brugerdrevne organisationer. Afprøvningsprojekternes samarbejdspartnere er (1) projekt ’Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser’, som gennemføres i partnerskab mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune, Det Sociale Netværk og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden, (2) projekt ’Ligestillet støtte – en vej til recovery’, som gennemføres i partnerskab mellem Region Midtjylland, Århus Kommune, Randers Kommune, Viborg Kommune og SIND ved SINDs Pårørenderådgivning, og (3) projekt ’Peers som brobyggere’ som gennemføres i partnerskab mellem Region Sjælland, Roskilde Kommune og SIND i Roskilde og Lejre. Derudover har Det Nationale Peer-netværk, som er et partnerskab mellem en lang række brugerdrevne organisationer på området, fået midler til at organisere peer-støttemedarbejdere og sikre dem adgang til netværk, supervision, sparring og rådgivning i forbindelse med deres arbejde.

Finansiering:

Der er afsat 35 mio. kroner til initiativet i satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017. Heraf er der afsat 1 mio. kroner til evaluering. Der ud over er der afsat midler i Socialstyrelsen eget budget til vidensformidling, processtøtte m.m.

Mere information:

Som en del af forarbejdet til projektet blev der indsamlet og udviklet viden om peer-støtte i Danmark og ude i verden. Vidensindsamlingen bestod af 4 dele:

Læs mere om Region Hovedstadens peer-afprøvningsprojekt på www.peerstoette.dk.

Læs mere om Midtjyllands peer-afprøvningsprojekt på
www.peermidt.dk.

Læs mere om Regions Sjællands peer-afprøvningsprojekt på
www.regionsjaelland.dk

Læs mere om Det Nationale Peer-netværk på 
www.peernet.dk.

Implementeringsguide Peer-støtte

Kontakt:

Stine Weiersøe Villadsen
41 73 08 40
Center for Handicap og Psykisk sårbarhed
Sidst opdateret 21/02 2018