Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

I projektet afprøves en undervisnings- og træningspakke, som kombinerer Low Arousal (LA) og Feedback Informed Treatment (FIT). Formålet er, at opnå en reduktion i omfanget af voldelig adfærd samt mindske magtanvendelser på socialpsykiatriske botilbud.

Projektperiode:

2014 - 2017

Målgruppe:

Den primære målgruppe er borgere med svære psykiske lidelser, som bor på kommunale og regionale socialpsykiatriske botilbud i henhold til Servicelovens §§ 107 og 108 samt Almenboliglovens § 105. Den sekundære målgruppe er fagprofessionelle, der arbejder på socialpsykiatriske botilbud.

Baggrund for projektet:

Ofte er trusler og vold forløbere til magtanvendelse. Det er dokumenteret, at personalet på botilbud utilsigtet kan være med til at optrappe konflikter gennem deres måde at kommunikere på. Der eksisterer en dokumenteret sammenhæng mellem en høj grad af brugerinvolvering og en reduceret brug af magtanvendelse. En forklaring på sammenhængen er, at øget brugerinvolvering og borgeroplevet kontrol medfører en reduktion i angst- og stressniveau blandt borgerne. Et lavere stressniveau kan således kobles sammen med en nedsat risiko for trusler og vold og dermed en mindske risikoen for, at personalet oplever behov for brug af magtanvendelse.

Formål:

Formålet er at reducere omfanget af truende og voldelig adfærd på socialpsykiatriske botilbud og, i forlængelse heraf, mindske omfanget af magtanvendelser på botilbuddene. Borgere og fagprofessionelle skal have bedre redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelsessituationer. Reduceringen i omfanget af truende og voldelig adfærd og mindskelsen i omfanget af magtanvendelser opnås gennem udvikling og afprøvning af en særlig tilrettelagt undervisnings- og træningspakke. Pakken kombinerer elementer fra tilgangen Low Arousal (LA) og redskabet Feedback Informed Treatment (FIT). Low Arousal (LA) er en ikke-konfronterende tilgang til truende og voldelig adfærd, som fokuserer på at søge fredelige løsninger med den enkelte borger i centrum og kontrol. Feedback Informed Treatment (FIT) er et evidensbaseret metaredskab, som kombinerer udviklingen af øgede kommunikative kompetencer hos borgere og fagprofessionelle med et fokus på borgeroplevet trivsel og egenkontrol.

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen foretager både en implementeringsevaluering, en effektevaluering og en økonomisk evaluering. Evalueringen forventes klar ultimo 2017.

Samarbejdsparter:

Socialstyrelsen samarbejder med psykolog Trine Uhrskov (SOPRA) og psykolog Susanne Bargmann (Susanne Bargmann aps) om undervisning og supervision. Herudover samarbejder Socialstyrelsen med botilbud i Frederikshavns kommune, Aarhus kommune og Københavns kommune.

Finansiering:

Projektet finansieres via satspuljen 2014 - 2017 med i alt 1.180.000 kr.

Mere information:

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en metodemanual, som guider fagprofessionelle og borgere til, hvordan de samarbejder om at forebygge vold og fremme trivsel på botilbud.

LA2 – Metodemanual til forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud

Kontakt:

Finn Blickfeldt Juliussen
41 73 08 10
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 10/07 2017