Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap: Bedre koordination i indsatserne

Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap: Bedre koordination i indsatserne

Gennem en afdækning og afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler skal projektet bidrage til at sikre bedre sammenhæng, koordination og fleksibilitet i de kommunale indsatser til børn med handicap og deres familier.

Projektperiode:

2018 - 2021

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er børn og unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som har behov for indsatser, der går på tværs af kommunale forvaltninger og sektorer. Som eksempler kan nævnes opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingshæmning, syns- eller hørehandicap, autisme eller hjerneskade.

Baggrund for projektet:

Den tværgående arbejdsgruppe om forenkling af hjælp til børn med handicap og deres familier afrapporterede i juni 2017. Arbejdsgruppen konkluderede, at der er behov for at understøtte kommuner og regioner i at udnytte de eksisterende muligheder og bruge de gode metoder og redskaber, som allerede eksisterer. Afrapporteringen viste blandt andet, at forældre til børn med handicap ofte oplever den indsats, de får fra kommunen, som usammenhængende og ukoordineret. Det er derfor en vigtig og en central udfordring at skabe bedre sammenhæng og koordination i sager vedrørende børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og deres familier. Projektet er finansieret via satspuljen 2018 med 33.920.250 mio. kr.

Formål:

De langsigtede resultater ved projektet er bl.a. følgende: • Hjælpen til børn med nedsat funktionsevne tilrettelægges i højere grad, så der er sammenhæng, koordination og fleksibilitet i de kommunale indsatser. • Forældre til børn med nedsat funktionsevne oplever mindre stress og mere overskud til mestring af hverdagen. • Flere danske kommuner anvender en eller flere modeller for én koordinerende sagsbehandler i samarbejdet med familier med et barn med nedsat funktionsevne. • Et mere forenklet og velkoordineret system til familier med et barn med nedsat funktionsevne, der medfører mere effektivitet og mindre forbrug af tid til sagsbehandling.

Dokumentation og evaluering:

Der evalueres på: I hvor stort omfang implementeringen til en model for én koordinerende sagsbehandler finder sted for projektkommunerne og på forældrenes kvalitative oplevelse af og tilfredshed med kommunens sagsbehandling i projektkommunerne.

Mere information:

Bemærk, at 2018 anvendes til en afdækning og kortlægning af lovende praksis på området.

I 2019 udmeldes en pulje med fokus på at afprøve modeller for en sammenhængende og koordineret sagsbehandling, som kan ansøges af kommuner.

Afprøvningsperioden løber i 2019-2021 og evalueres af Rambøll.

De to modeller, der afprøves, kan ses på tilskudsportalens hjemmeside.

"Modelbeskrivelse - sammen om familien" på tilskudsportalen.dk

"Modelbeskrivelse - Én familie - én indgang" på tilskudsportalen.dk


Kontakt:

Dorthe Bevensee
61 96 56 03
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 08/01 2021