Nye Alliancer

Nye Alliancer er en tænketank som skal udforme en strategi for nye alliancer mellem handicaporganisationerne og det øvrige civilsamfund. Målet er at bruge handicaporganisationernes og det øvrige civilsamfunds kompetencer til at bygge bro mellem mennesker med handicap og den frivillige verden og understøtte samskabelsesdagsordenen på handicapområdet.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Den primære målgruppe i projektet Nye Alliancer er mennesker med handicap. Den sekundære målgruppe er civilsamfundets parter, herunder handicaporganisationer, frivillige organisationer fx indenfor socialt arbejde, idræt eller kultur.

Baggrund for projektet:

Nye Alliancer er et initiativ i regeringens Handicappolitisk handlingsplan 2013 - Et samfund for alle og et satspuljeprojekt fra 2013. Baggrunden for projektet er regeringens ønske om at styrke medborgerskab og inklusion af mennesker med handicap. Regeringen ser civilsamfundets parter som centrale aktører, der kan bidrage aktivt til at realisere denne målsætning.

Formål:

Målet er at styrke medborgerskab og en øget deltagelsesgrad blandt mennesker med handicap i civilsamfundet. Målsætningen er, at aktiviteter i civilsamfundet i større grad bliver rummelige og tilgængelige for alle mennesker, således at mennesker med handicap og det øvrige civilsamfund i stigende omfang interagerer og bruger hinandens ressourcer i fx frivilligt arbejde eller foreningsliv

Dokumentation og evaluering:

Strategien offentliggøres og de involverede parter (DH, Frivilligrådet og andre aktører på området) formidler strategiudspillet internt i egne organisationer og til øvrige interessenter.

Samarbejdsparter:

Danske Handicaporganisationer og Frivilligrådet

Finansiering:

Satspulje

Kontakt:

Stine Weiersøe Villadsen
+45 41 73 08 40
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 12/07 2016