Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Socialstyrelsen skal udarbejde retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem for borgere med psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Udgivelse af retningslinjerne følges op af implementeringsstøttende aktiviteter.

Projektperiode:

2016 - 2018

Målgruppe:

Målgruppen for de nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem er voksne med psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser og/eller særlige sociale problemer. Fælles for målgruppen er, at de bor på botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108, eller på botilbudslignende tilbud efter almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85, eller på forsorgshjem efter servicelovens § 110.

Baggrund for projektet:

De seneste år har medierne berettet om flere alvorlige tilfælde af vold og vold med døden til følge på botilbud og forsorgshjem. I nogle tilfælde har volden været rettet mod borgere, andre gange mod fagprofessionelle. Voldsepisoderne har ført til en national debat om vold og sikkerhed på botilbud og forsorgshjem og har medført øget politisk bevågenhed på området. Der har i den forbindelse været et politisk ønske om at styrke vidensgrundlaget om voldsforebyggelse. Udarbejdelse af de nationale retningslinjer for forebyggelse af vold foregår fra forår 2016 til ultimo 2017. De implementeringsstøttende aktiviteter påbegyndes medio 2017 og afsluttes ultimo 2018.

Formål:

Socialstyrelsen har fået til opgave at udarbejde nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem. Formålet med de nationale retningslinjer er: At styrke organiseringen, systematikken og den fagprofessionelle tilgang i det voldsforebyggende arbejde på botilbud og forsorgshjem for derved at nedbringe antallet af voldsepisoder. De nationale retningslinjer vil kunne anvendes både i tilrettelæggelsen af og i den løbende håndtering og læring i det voldsforebyggende arbejde på botilbud og forsorgshjem. Retningslinjerne vil også være relevante i forbindelse med det voldsforebyggende arbejde på tværs af sektorer. Brugerne af de nationale retningslinjer vil være ledere og fagprofessionelle på botilbud og forsorgshjem, samt ledere og medarbejdere på forvaltningsniveau, der fastlægger rammerne for arbejdet med at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem. Derudover vedrører retningslinjerne relevante samarbejdspartnere i kommuner og regioner.

Dokumentation og evaluering:

International forskning har dokumenteret, at et fokusskifte fra restriktiv magtanvendelse og sanktioner til forebyggelse og konflikthåndtering nedbringer forekomsten af vold og magtanvendelse inden for handicapområdet og psykiatriområdet. Generelt mangler der dog viden om, hvordan vold bedst forebygges på botilbud og forsorgshjem og en ny videnskortlægning, som udarbejdes af SFI, er derfor et afgørende element i projektet. Videnskortlægningen vil bl.a. indeholde en forskningskortlægning af eksisterende viden om virkesomme metoder og tværsektorielt samarbejde i det voldsforebyggende arbejde og nogle casebeskrivelser fra praksis. Videnskortlægningen kommer, sammen med eksisterende initiativer og en arbejdsgruppe bestående af faglige eksperter, til at danne grundlag for retningslinjerne. SFIs undersøgelse udgives december 2016.

Samarbejdsparter:

Styregruppen for de nationale retningslinjer består af Socialstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Arbejdstilsynet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. De nationale retningslinjer udfærdiges af Socialstyrelsen i samarbejde med en faglig arbejdsgruppe med repræsentanter for både det socialfaglige, det sundhedsfaglige og det beskæftigelsesfaglige område. Følgegruppens medlemmer er udpeget af bl.a. faglige organisationer og interesseorganisationer.

Kontakt:

Pauline Lunding
41 740013
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 16/10 2017