Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse

Socialstyrelsen har i december 2017 offentliggjort nationale retningslinjer til sociale tilbud for voksne. Formålet er at fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder.

Projektperiode:

2016 - 2018

Målgruppe:

Målgruppen for retningslinjerne er borgere med kognitive vanskeligheder, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, der bor på botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108, eller på tilbud efter almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85, eller på boformer for hjemløse efter servicelovens § 110.

Baggrund for projektet:

De seneste år har medierne berettet om flere alvorlige tilfælde af vold og vold med døden til følge på botilbud og forsorgshjem. I nogle tilfælde har volden været rettet mod borgere, andre gange mod fagprofessionelle. Voldsepisoderne har ført til en national debat om vold og sikkerhed på botilbud og forsorgshjem og har medført øget politisk bevågenhed på området. Der har i den forbindelse været et politisk ønske om at styrke vidensgrundlaget i forhold til voldsforebyggelse. Udarbejdelse af de nationale retningslinjer for forebyggelse af vold blev påbegyndt i 2016.

Formål:

Formålet med retningslinjerne er at fremme trivslen og trygheden for borgere og medarbejdere og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder på sociale tilbud for voksne. Retningslinjerne sætter fokus på, hvordan det socialpædagogiske arbejde med borgeren kan tilrettelægges, så voldsomme episoder forebygges. Retningslinjerne har afsæt i nyeste viden fra forskning og praksis, der peger på, at det i vid udstrækning handler om at arbejde med trivsel for både borgere og medarbejdere, og med fokus på, at relationen og samarbejdet mellem borgere og medarbejdere har stor betydning. Som supplement til det socialfaglige perspektiv rummer retningslinjerne også en beskrivelse af de relevante krav i arbejdsmiljølovgivningen. Retningslinjerne kan anvendes i sammenhæng med den daglige recovery-orienterede og rehabiliterende indsats på tilbuddene. Ledelse og medarbejdere på tilbuddene får således med retningslinjerne et redskab, der kan styrke arbejdet med at forebygge voldsomme episoder samt håndtere og lære af dem, hvis de opstår. Desuden beskriver retningslinjerne, hvordan de ledelsesmæssige og organisatoriske rammer kan understøtte det voldsforebyggende arbejde. Der iværksættes fra 2018 en række formidlingsaktiviteter, ligesom der bliver udviklet implementeringsredskaber som sociale tilbud og forvaltninger i kommuner og regioner kan benytte i det voldsforebyggende arbejde. Fra 2018 er der mulighed for at få hjælp til implementering af anbefalingerne i de nationale retningslinjer. Socialstyrelsen har etableret et såkaldt Indsatsteam, der frem til 2020 skal understøtte implementeringen af retningslinjerne.

Dokumentation og evaluering:

International forskning har dokumenteret, at et fokusskifte fra restriktiv magtanvendelse og sanktioner til forebyggelse og konflikthåndtering nedbringer forekomsten af vold og magtanvendelse inden for handicapområdet og psykiatriområdet. Generelt har der dog manglet mere viden om, hvordan vold bedst forebygges på botilbud og forsorgshjem og en videnskortlægning, udarbejdet af VIVE, er således et afgørende element i vidensgrundlaget for de nationale retningslinjer. Videnskortlægningen indeholder bl.a. en forskningskortlægning af eksisterende viden om virkesomme metoder og tværsektorielt samarbejde i det voldsforebyggende arbejde.

Samarbejdsparter:

De nationale retningslinjer er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med en faglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra en række fagområder (social, sundhed og arbejdsmiljø) og forskellige kompetenceområder i forhold til voldsforebyggelse. Styregruppen for de nationale retningslinjer bestod af det daværende Social- og Indenrigsministerium, Sundheds- og Ældreministeriet, Arbejdstilsynet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Socialstyrelsen. Følgegruppens medlemmer er udpeget af bl.a. faglige organisationer og interesseorganisationer.

Kontakt:

Pauline Lunding
41 740013
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 07/05 2019