Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Mestringsstøtte til familier

Mestringsstøtte til familier med børn med udadreagerende adfærd, herunder børn med ADHD

Socialstyrelsen udvikler, afprøver og udbreder indsatser til at styrke mestringsevnen hos familier med børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD. Indsatserne hører under et nyt program med tre delinitiativer.

Projektperiode:

2016 - 2017

Målgruppe:

Målgruppe Den primære målgruppe for projektet er familier med børn eller unge i alderen mellem 3-23 år med udadreagerende adfærd, herunder ADHD. Derudover er målgruppen familier, hvor en eller begge forældre befinder sig i udsatte positioner og/eller selv har ADHD.

Baggrund for projektet:

Baggrund for projektet Børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD, bliver ofte oplevet som impulsive, urolige og uopmærksomme. Derfor kan de kræve ekstra opmærksomhed, tid og støtte. Børn og unge med ADHD har derfor ofte behov for mere omfattende støtte fra familie og netværk end deres jævnaldrende.

Formål:

Formålet med programmet er at styrke mestringsevnen hos forældre til børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD, samt at styrke unges mestring af deres problematikker. Derfor iværksættes tre nye sociale indsatser bestående af bl.a. forældretræning samt en mentor- og støttekontaktpersonordning for unge i målgruppen. Målet er at mindske målgruppens behov for indgribende og langvarige indsatser og give børn, unge og familier en mere velfungerende hverdag. Formål Programmet består af tre delinitiativer og varer indtil 2017. I programmet indgår blandt andet dokumentation af viden om ADHD-målgruppen i forhold til evidensbaserede familieprogrammer, som allerede er implementeret i Danmark. Herudover foretages en afdækning af skandinavisk og engelsksprogede publikationer om erfaringer med forældretræning i familier, hvor den ene eller begge forældre har ADHD eller lignende vanskeligheder. De øvrige dele af programmet har overordnet fokus på at styrke familieindsatsen med hhv. individuelle og gruppebaserede indsatser til forældre til børn og unge med ADHD og lignende adfærd. Derudover, udvikles og afprøves en ny mentor- og støttekontaktpersonordning til unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD. Formålet med programmet er: • At børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD, får brug for færre omkostningstunge og komplekse indsatser. • At der er øget trivsel og mestring i familier, hvor en eller begge forældre befinder sig i udsatte positioner og/eller selv har ADHD. • At unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD, får lettere ved at gennemføre en uddannelse og opnå og bevare beskæftigelse. • At unge med ADHD undgår at udvikle risikobetonet adfærd såsom misbrug og kriminalitet.

Dokumentation og evaluering:

I alle tre af programmets delinitiativer indgår der en evaluering. I delinitiativ 1: ”Videreudvikling og formidling af viden om ADHD-problematikker i forbindelse med eksisterende forældreindsatser” foretages der en evaluering af indsatsen på ADHD-området i forældreprogrammerne Parent Management Training – Oregon (herefter PMTO) og De Utrolige År (herefter DUÅ). Evalueringen i de andre to delinitiativer foretages som én samlet og tværgående evaluering. Det er delinitiativ 2: ”Udbredelse af nye veldokumenterede indsatser til forældrene til børn med ADHD” og delinitiativ 3: ”Mentor- og støttekontaktpersonsordninger til unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD”. Samarbejdspartner Socialstyrelsen gennemfører programmet i samarbejde med ADHD-foreningen, VIA University College, Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter (SUS). Herudover deltager en række kommunale aktører i udbredelsen og afprøvningen af indsatserne. Finansiering Projektet er finansieret af midler fra satspuljen.

Mere information:

Oversigt over programmets tre delinitiativer:


Delinitiativ 1 – Videreudvikling og formidling af viden om ADHD-problematikker i forbindelse med eksisterende forældreindsatser

Udviklingsprojekt med fokus på at udvikle, formidle og dokumentere viden om ADHD-målgruppen i forhold til de evidensbaserede familieprogrammer, PMTO og DUÅ, som allerede er implementeret i Danmark. Herunder viden om brug af familieprogrammerne i familier, hvor en eller begge forældre befinder sig i udsatte positioner og/eller selv har ADHD.

Projektleder: Merete Schneekloth Søberg, msso@socialstyrelsen.dk

Delinitiativ 2 – Udbredelse af nye veldokumenterede indsatser til forældrene til børn med ADHD

Initiativet består af to projekter, der udvikler og udbreder indsatser til forældrene til børn med udadreagerende adfærd, herunder ADHD, der allerede er afprøvet i dansk kontekst. Det ene projekt har fokus på den gruppebaserede forældreindsats ”Kærlighed i Kaos” (KiK), mens det andet projekt har fokus på den individuelle indsats PMTO.

Projektleder: Merete Schneekloth Søberg, msso@socialstyrelsen.dk

Delinitiativ 3 – Mentor- og støttekontaktpersonsordninger til unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD

Metodeudviklingsprojekt og afprøvning, der har fokus på at afdække, udvikle, afprøve og dokumentere en metode til mentorordninger/støttekontaktpersonsordninger til unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD. Denne indsats forventes at supplere familieindsatsen (som beskrevet under delinitiativ 2) for yderligere fastholdelse og styrkelse af familieindsatsens effekter for de unge i målgruppen.

Projektleder: Merete Schneekloth Søberg, msso@socialstyrelsen.dk

Kontakt:

Faglig leder Katrine Bærentzen
41 73 08 74
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 17/08 2017