Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Mere støtte til familier med børn med handicap

Mere støtte til familier med børn med handicap

Familier med børn med handicap er midtpunkt i et nyt mestringsprogram. Socialstyrelsen udbreder forældretræning og anden støtte til forældre til børn med handicap.

Projektperiode:

2014 - 2018

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet er familier med børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser i alderen 0-18 år. Der er herudover fokus på hjemmeboende søskende til børn med funktionsnedsættelser, og i den forbindelse på at inddrage ressourcerne i familien som helhed og rundt om familien.

Baggrund for projektet:

Socialstyrelsen udvikler og udbreder forældretræningsprogrammer og anden støtte til forældre med børn med handicap i programmet 'Mestringsstøtte til familier med børn med handicap', som er en del af regeringens handicappolitiske handlingsplan.

Formål:

Mestringsprogrammet består af fem delprojekter og involverer et tæt samarbejde med kommuner og brugerorganisationer på tværs af landet og kører indtil 2018. I programmet indgår blandt andet en kortlægning af eksisterende tilbud til familier, der får støtte til at mestre de særlige udfordringer, der følger med, når et barn i familien har et handicap. Herudover bliver aktuel international forskning om metoder med effekt over for målgruppen kortlagt. De øvrige dele af programmet drejer sig om at udvikle og afprøve forskellige typer af indsatser og modeller. I ét af delprojekterne bliver udvalgte indsatser afprøvet på baggrund af kortlægningen, mens tre andre delprojekter har fokus på hhv. tidlig indsats, forældrekurser og terapeutisk bistand.

Dokumentation og evaluering:

Tre af Mestringprogrammets initiativer skal effektevalueres. Det drejer sig om Afprøvning (del-initiativ 2), Forældrekurser (del-initiativ 4) og Terapeutisk Bistand (del-initiativ 5). For at sikre sammenlignelighed på tværs og bedst muligt beslutningsgrundlag for kommunerne ved projektets afslutning er evalueringen af disse tre initiativer blevet samlet til én samlet evaluering. Evalueringsopgaven har været sendt i udbud, hvor SFI er blevet udvalgt til at udføre opgaven.

Samarbejdsparter:

Programmets følgegruppe består af repræsentanter fra blandt andet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Kommunernes Landsforening, KAPS/ Dansk Psykolog Forening, Sjældne Diagnoser, Autismeforeningen, Dansk Socialrådgiverforening og Socialstyrelsen. Herudover deltager 2 kommunale børne- og unge/familiechefer.

Finansiering:

Projektet er finansieret af midler fra satspuljen.

Mere information:

Kortlægning

En kortlægning af evidensbaserede programmer og indsatser til målgruppen er blevet gennemført og afsluttet medio 2015. 

Hent kortlægningen

Tidlig indsats

Inspirationsmaterialet, En hel familie, er blevet udviklet på baggrund af gode kommunale eksempler på en tidlig indsats.
Projektleder Dorthe Bevensee,

Hent inspirationsmaterialet, En hel familie

Kommunikationsansvarlig

Signe Skovgaard Schmidt,  

Programleder

Sanna Dragholm,

Kontakt:

Programkoordinator Signe Danø Andersen
61 96 56 06
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 12/04 2018