Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Mere støtte til familier med børn med handicap

Mere støtte til familier med børn med handicap

Familier med børn med handicap er midtpunkt i et nyt mestringsprogram. Socialstyrelsen udbreder forældretræning og anden støtte til forældre til børn med handicap.

Projektperiode:

2014 - 2017

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet er børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser i alderen 0-18 år og deres familier. Der er herudover fokus på hjemmeboende søskende til børn med funktionsnedsættelser, og i den forbindelse på at inddrage ressourcerne i familien som helhed og rundt om familien.

Baggrund for projektet:

Socialstyrelsen udvikler og udbreder forældretræningsprogrammer og anden støtte til forældre med handicappede børn i programmet 'Mestringsstøtte til familier med børn med handicap', som er en del af regeringens handicappolitiske handlingsplan.

Formål:

Mestringsprogrammet består af fem delprojekter og involverer et tæt samarbejde med kommuner og brugerorganisationer på tværs af landet og kører indtil 2017. I programmet indgår blandt andet en kortlægning af eksisterende tilbud til familier, der får støtte til at mestre de særlige udfordringer, der følger med, når et barn i familien har et handicap. Herudover bliver aktuel international forskning om metoder med effekt over for målgruppen kortlagt. De øvrige dele af programmet drejer sig om at udvikle og afprøve forskellige typer af indsatser og modeller. I ét af delprojekterne bliver udvalgte indsatser afprøvet på baggrund af kortlægningen, mens tre andre delprojekter har fokus på hhv. tidlig indsats, familiekurser og terapeutisk bistand.

Dokumentation og evaluering:

Tre af Mestringprogrammets initiativer skal effektevalueres. Det drejer sig om Afprøvning (del-initiativ 2), Forældrekurser (del-initiativ 4) og Terapeutisk Bistand (del-initiativ 5). For at sikre sammenlignelighed på tværs og bedst muligt beslutningsgrundlag for kommunerne ved projektets afslutning er evalueringen af disse tre initiativer blevet samlet til én samlet evaluering. Evalueringsopgaven har været sendt i udbud, hvor SFI er blevet udvalgt til at udføre opgaven.

Samarbejdsparter:

Programmets følgegruppe består af repræsentanter fra blandt andet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Kommunernes Landsforening, KAPS/ Dansk Psykolog Forening, Sjældne Diagnoser, Autismeforeningen, Dansk Socialrådgiverforening og Socialstyrelsen. Herudover deltager 2-3 kommunale børne- og unge/familiechefer, der endnu ikke er udpeget.

Finansiering:

Projektet er finansieret af midler fra sats-puljen.

Mere information:

Oversigt over de fem delprojekter

Kortlægning:
Der gennemføres en kortlægning af evidensbaserede programmer og indsatser til målgruppen. Er igangsat og afsluttes medio 2015. Projektleder Jacob Brønnum

Hent kortlægningen

Afprøvning
Der afprøves en række udvalgte programmer og indsatser, der er blevet identificeret i delprojektet om kortlægningen. Projektleder Sine Jongdahl Kolind Møller,  

Tidlig indsats 
Der udvikles et inspirationsmateriale ud fra gode kommunale eksempler på en tidlig indsats. Projektleder Dorthe Bevensee,

Familiekurser 
Via en ansøgningspulje for kommuner og brugerorganisationer udvikles en række konkrete modeller for familiekurser. Projektleder Signe Danø Andersen, sdan@socialstyrelsen.dk

Terapeutisk bistand 
Udviklingsprojekt med fokus på terapeutisk bistand til familierne i kommunerne. Projektleder Per Fabæch Knudsen,  

Kommunikationsansvarlig

Signe Skovgaard Schmidt
 

Kontorchef Sanna Dragholm er programleder:

Kontakt:

Programkoordinator Signe Danø Andersen
61 96 56 06
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 09/05 2017