Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Systematisk inddragelse af pårørende til borgere med psykiske vanskeligheder

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende til borgere med psykiske vanskeligheder

Socialstyrelsen gennemfører i samarbejde med Sundhedsstyrelsen et projekt, der har fokus på at understøtte regioners og kommuners indsats i forhold til at inddrage pårørende til borgere med en psykisk lidelse.

Projektperiode:

2014 - 2017

Målgruppe:

Projektet har to målgrupper: børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder, som kommer i kontakt med den regionale psykiatri og/eller den kommunale sociale indsats rettet mod mennesker med psykiske vanskeligheder – og pårørende, både børn, unge og voksne, til mennesker med psykiske vanskeligheder, som kommer i kontakt med den regionale psykiatri og/eller den kommunale sociale indsats rettet mod mennesker med psykiske vanskeligheder.

Baggrund for projektet:

Pårørende spiller en vigtig rolle i recoveryprocessen for mennesker med psykiske vanskeligheder og kan være værdifulde samarbejdspartnere for medarbejderne i kommuner og regioner. Forskning viser, at mennesker med psykiske vanskeligheder har en reduceret risiko for tilbagefald på 45 pct. og en reduceret risiko for genindlæggelse på 22 pct., når deres pårørende inddrages. En aktiv pårørendeinddragelse bidrager til reduktion af den belastning, det i perioder kan være at være pårørende til et menneske med psykiske vanskeligheder. Endelig viser undersøgelser, at målrettet pårørendeinddragelse kan gøre behandling af borgere med psykiske vanskeligheder mere omkostningseffektiv. Der er derfor god grund til at tænke pårørende ind tidligt i indsatsen og inddrage dem aktivt.

Formål:

Formålet med projektet er at styrke kommuner og regioners inddragelse af pårørende til mennesker med en psykisk lidelse, så de pårørende i højere grad inddrages og anerkendes som en ressource i indsatsen. Projektet skal samtidigt sikre en tidlig og struktureret inddragelse af pårørende med henblik på at understøtte borgerens recoveryproces, herunder fremme livskvalitet, reducere tilbagefald og genindlæggelser samt øge livskvaliteten hos de pårørende.

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen gennemfører, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, en mindre evaluering af projektet, som vil undersøge de implementeringsmæssige erfaringer med anvendelsen af konceptet. Desuden vil der, gennem en før- og eftermåling af borgere og pårørendes oplevelser, være fokus på at belyse, om systematisk arbejde med pårørendeinddragelse i kommuner og regioner medvirker til, at der sker en øget og bedre inddragelse af pårørende.

Samarbejdsparter:

Projektet gennemføres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen Projektdeltagere: Region Nordjylland i samarbejde med Thisted og Aalborg Kommuner samt Region Syddanmark i samarbejde med Vejle Kommune.

Finansiering:

Projektet finansieres af midler fra satspuljen 2014-2017. Der er i alt afsat 9,6 mio. kr.

Kontakt:

Trine Bang Nielsen
41 93 25 00
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 05/12 2016