Gå til indhold

Søg støtte til forebyggelse

Socialstyrelsen tilbyder hjælp i form af indsatsforløb på botilbud og i forvaltninger til at øge trivslen og trygheden og derved styrke forebyggelsen af voldsomme episoder.

Ansøg om et voldsforebyggende indsatsforløb og få hjælp til at fremme trivsel og tryghed og derigennem forebygge voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

Formålet med et indsatsforløb er at øge trivslen og trygheden for borgere og medarbejdere for derved at nedbringe antallet af voldsomme episoder og så vidt muligt undgå, at de opstår. Det gælder både voldsomme episoder mellem borgere og medarbejdere - og borgerne imellem. Det forventes desuden, at antallet af magtanvendelser kan nedbringes.

Hør her om to sociale tilbuds erfaringer med at deltage i et indsatsforløb 
(Linket åbner i Youtube.com)

Forløb til tilbud 

Forløbene til tilbud tager afsæt i vidensgrundlaget fra de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder samt en analyse af den lokale praksis på området.

Tilbuddet udvælger herefter de indsatsområder, man vil arbejde med, og igangsætter udviklingsaktiviteter, der understøtter tilbuddets mål med indsatsen. Forløbene afsluttes med fokus på resultater og forankring.

Forløb til forvaltninger

Forløbene til forvaltninger kan søges af ledelsesniveaet i kommuner og regioner. Der tages også her udgangspunkt i lokale behov og de samme indholdselementer, der er skitseret i indsatsforløbene på botilbudsniveau.

Forvaltningen kan, i dialog med Socialstyrelsen, vælge at fokusere helt eller delvist på udvalgte delelementer med afsæt i, hvor man i forvejen har arbejdet med forebyggelse af voldsomme episoder mere overordnet og på tværs af tilbuddene i kommunen, og hvor man ser de største behov.

Varighed af et indsatsforløb 

Et indsatsforløb varer mellem 6 og 10 måneder. 

Det kan I forvente at få ud af deltagelsen     

Når I gennemfører forløbet, får I:

  • Viden om de nationale retningslinjer og det bagvedliggende vidensgrundlag samt viden om relevante metoder til at omsætte retningslinjerne i egen trivselsfremmende og voldsforebyggende praksis.
  • Et indblik i jeres styrker og udviklingsmuligheder i forhold til de nationale retningslinjers anbefalinger.
  • Styrket kompetence til at skabe vellykkede forandringer, der passer til tilbuddets eller forvaltningens behov.
  • Øget kapacitet til at omsætte viden fra de nationale retningslinjer og den valgte kompetenceudvikling til den lokale praksis, herunder også fokus på forankring af ny viden og ny praksis.

Hvad kræves for at deltage i et indsatsforløb?

  • At I har tid og lyst til at udvikle jeres praksis i samarbejde med Socialstyrelsens indsatsteam ud fra tilbuddets eller forvaltningens eget valg af indsatsområder.
  • At I nedsætter en implementeringsgruppe bestående af ledere og centrale medarbejdere som eksempelvis arbejdsmiljørepræsentant, tillidsmand, borgere og udviklingskonsulenter, som har ansvaret for at drive implementeringen lokalt.
  • At I sørger for mødefaciliteter og forplejning samt vikardækning ved behov.
Det er gratis at indgå i begge typer indsatsforløb. Rådgivning og uddannelsesaktiviteter finansieres af Socialstyrelsen.

Hvem kan ansøge?

Botilbud samt boformer for hjemløse og kommunale eller regionale forvaltninger, der oplever udfordringer med at forebygge voldsomme episoder eller har et generelt ønske om at kvalificere det voldsforebyggende arbejde på botilbud samt boformer for hjemløse.

Forløbene retter sig både mod kommunale, regionale og private tilbud samt forvaltninger i kommuner og regioner.

Har I brug for hjælp til at søge?

For yderligere spørgsmål angående ansøgningsskemaet og udfyldelsen, kontakt venligst:

Line Zimmer Rasmussen
50 81 09 71

Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed

Sidst opdateret 14/01 2021