Søg støtte til forebyggelsen

Styrk den lokale forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse og frem trivslen hos borgere og medarbejdere.

Ansøg om et af 25 voldsforebyggende indsatsforløb som Socialstyrelsen udbyder i 2018.

Formålet med et indsatsforløb er at øge trivslen og trygheden for borgere og medarbejdere for derved at nedbringe antallet af voldsomme episoder og så vidt muligt undgå, at de opstår. Det gælder både voldsomme episoder mellem borgere og medarbejdere - og borgerne imellem. Det forventes desuden, at antallet af magtanvendelser kan nedbringes.

Først og fremmest handler det om trivsel - både for borgerne og for medarbejderne.

Forløbet tager afsæt i de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.
Retningslinjerne har fokus på, hvordan man forebygger, håndterer og lærer af voldsomme episoder og skaber faglige og organisatoriske rammer, der understøtter det voldsforebyggende arbejde.

Læs mere om de nationale retningslinjer (internt link)

Varighed

Et indsatsforløb varer mellem 10 og 14 måneder. Indsatsforløbet tilrettelægges på baggrund af nyeste viden inden for det voldsforebyggende arbejde og rummer:

 • analyse af praksis på tilbuddet eller på forvaltningsniveau i forhold til de nationale retningslinjer
 • udvikling af lokal indsatsplan
 • udviklingsaktiviteter, der består af tilbudte undervisningsdage
 • lokalt igangsatte aktiviteter
 • rådgivning til at gennemføre implementering af udvalgte indsatsområder i egen praksis.

Det kan I forvente at få ud af deltagelsen

Når I gennemfører forløbet, får I:

 • Viden om de nationale retningslinjer og det bagvedliggende vidensgrundlag samt viden om relevante metoder til at omsætte retningslinjerne i egen trivselsfremmende og voldsforebyggende praksis.
 • Et indblik i jeres styrker og udviklingsmuligheder i forhold til de nationale retningslinjers anbefalinger.
 • Styrket kompetence  til at skabe vellykkede forandringer, der passer til tilbuddets eller forvaltningens behov.
 • Øget kapacitet til at omsætte viden fra de nationale retningslinjer og den valgte kompetenceudvikling til den lokale praksis, herunder også fokus på forankring af ny viden og ny praksis.

Dette kræver det af jer for at deltage i et indsatsforløb

 • At I har tid og lyst til at udvikle jeres praksis i samarbejde med Socialstyrelsens indsatsteam ud fra tilbuddenes eget valg af indsatsområder.
 • At I nedsætter en lokal implementeringsgruppe bestående af ledere og centrale medarbejdere som eksempelvis arbejdsmiljørepræsentant, tillidsmand, borgere og  udviklingskonsulenter, som har ansvaret for at drive implementeringen lokalt.
 • At I sørger for mødefaciliteter og forplejning samt vikardækning ved behov.

Hvem kan ansøge?

Botilbud samt boformer for hjemløse og kommunale eller regionale forvaltninger, der oplever udfordringer med at forebygge voldsomme episoder eller har et generelt ønske om at kvalificere det voldsforebyggende arbejde på botilbud samt boformer for hjemløse.

Forløbene retter sig både mod tilbuddene og forvaltningerne i kommuner og regioner.

Hent ansøgningsskema 

Hent vejledning til ansøgningsskema


Sidst opdateret 25/06 2018