Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Indsatsteam – støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse

Indsatsteam – støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse

Socialstyrelsen understøtter implementering og forankring af de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Støtten ydes af et indsatsteam, der tilbyder forvaltninger og tilbud et indsatsforløb. Projektet er en videreførelse af et tilsvarende projekt i perioden 2018-2020.

Projektperiode:

2021 - 2022

Målgruppe:

Målgruppen er borgere med psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer, som bor på botilbud efter §§ 107 og 108 i serviceloven, § 105 i almenboligloven eller boformer for hjemløse efter § 110 i serviceloven. Initiativet er rettet mod ledere og medarbejdere i forvaltninger i kommuner og regioner, som er involveret i planlægning og organisering af indsatsen på botilbud og boformer for hjemløse samt ledere og medarbejdere på kommunale, regionale og private botilbud og boformer for hjemløse.

Baggrund for projektet:

Gennem de seneste år har der været flere tragiske episoder af vold med døden til følge på botilbud og boformer for hjemløse. Flere undersøgelser peger på, at fysisk og psykisk vold er et udbredt problem på disse typer af tilbud. Voldsepisoderne er en psykisk belastning for både medarbejderne og borgerne på tilbuddene. Vold resulterer ofte i stress og arbejdsophør for medarbejderne og kan betyde, at den rehabiliterende indsats påvirkes negativt. I 2018-2020 gennemførtes en målrettet indsats i forhold til at forebygge og håndtere vold og fremme tryghed og trivsel for både medarbejdere og borgere. Arbejdet har været forankret i et indsatsteam i Socialstyrelsen. Der ses stadig et behov for at understøtte tilbuddene i arbejdet med at forebygge vold, hvorfor indsatsteamet videreføres i yderligere to år.

Formål:

Formålet er fortsat at hjælpe botilbud og boformer for hjemløse med at forebygge voldsomme episoder. Hjælpen ydes via et indsatsteam, der også skal støtte forvaltninger i kommuner og regioner i at planlægge det voldsforebyggende arbejde i kommunen, regionen eller på de private sociale tilbud. Indsatsteamet tilbyder målrettet støtte, vejledning og undervisning i at implementere de nationale retningslinjer. Der samarbejdes med forvaltninger og tilbud om et forløb, hvor indsatsteamet analyserer eksisterende praksis og tilbyder hjælp til at forbedre den. Indsatsteamet og implementeringen af retningslinjerne skal sikre, at medarbejderne i højere grad oplever sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen samtidig med, at der dannes de bedst mulige rammer for den rehabiliterende indsats for den enkelte borger

Dokumentation og evaluering:

Indsatsteamet følger op på resultaterne af indsatsforløbene på de enkelte tilbud og indsamler og formidler de gode eksempler og redskaber fra den kommunale og regionale praksis.

Finansiering:

Det oprindelige projekt var finansieret af satspuljen 2017-2020. Videreførelsen er finansieret gennem udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024. Der er afsat i alt 6,2 mio. kr. til initiativet i perioden 2021-2022

Kontakt:

Line Zimmer Rasmussen
50 81 09 71
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 14/01 2021