Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Indsatsteam – støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse

Indsatsteam – støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse

Fra 2018-2020 vil et indsatsteam i Socialstyrelsen understøtte implementering og forankring af Socialstyrelsens nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

Projektperiode:

2018 - 2020

Målgruppe:

Målgruppen er borgere med psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer, som bor på botilbud efter §§ 107 og 108 i serviceloven, § 105 i almenboligloven eller boformer for hjemløse efter § 110 i serviceloven. Initiativet er rettet mod ledere og medarbejdere i forvaltninger i kommuner og regioner, som er involveret i planlægning og organisering af indsatsen på botilbud og boformer for hjemløse samt ledere og medarbejdere på kommunale, regionale og private botilbud og boformer for hjemløse.

Baggrund for projektet:

Gennem de seneste år har der været flere tragiske episoder af vold med døden til følge på botilbud og boformer for hjemløse. Flere undersøgelser peger på, at fysisk og psykisk vold er et udbredt problem på den type af tilbud. Voldsepisoderne er en psykisk belastning for både medarbejderne og borgerne på tilbuddene. Vold resulterer ofte i stress og arbejdsophør for medarbejderne og kan betyde, at den rehabiliterende indsats påvirkes negativt. Der er derfor behov for en målrettet indsats i forhold til at forebygge og håndtere vold, og derved fremme tryghed og trivsel for både medarbejdere og borgere.

Formål:

Formålet med indsatsteamet er at hjælpe botilbud og boformer for hjemløse med at forebygge voldsomme episoder. Indsatsteamet skal også støtte forvaltninger i kommuner og regioner i at planlægge det voldsforebyggende arbejde i kommunen, regionen eller på de private sociale tilbud. Indsatsteamet skal tilbyde målrettet støtte, vejledning og undervisning i at implementere de nationale retningslinjer. Derved styrkes forvaltningernes og tilbuddenes praksis i forhold til voldsforebyggelse. Det sker ved, at indsatsteamet tilbyder forvaltninger og sociale tilbud et samarbejde om et indsatsforløb, hvor indsatsteamet analyserer tilbuddets eksisterende praksis og tilbyder hjælp til at forbedre praksis. Indsatsteamet og implementeringen af retningslinjerne skal sikre, at medarbejderne i højere grad oplever sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen samtidig med, at der dannes de bedst mulige rammer for den rehabiliterende indsats for den enkelte borger.

Dokumentation og evaluering:

Indsatsteamet følger op på resultaterne af indsatsforløbene på de enkelte tilbud og indsamler og formidler de gode eksempler og redskaber fra den kommunale og regionale praksis.

Finansiering:

Indsatsen er finansieret af satspuljen 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Der er afsat 27,7 mio. kr. over fire år til indsatsen.

Kontakt:

Line Zimmer Rasmussen
50 81 09 71
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 09/10 2019