Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Indsatsteam – støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse

Indsatsteam – støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse

Formålet med indsatsteamet er at støtte en proces på botilbud og boformer for hjemløse, der skal nedbringe kritiske episoder, dvs. situationer, hvor der er øget risiko for at voldsomme episoder sker. Indsatsteamet skal endvidere støtte en bred fremadrettet proces på forvaltningsniveau i kommuner og regioner.

Projektperiode:

2018 - 2020

Målgruppe:

Initiativet er målrettet borgere med psykiske lidelser og/eller kognitive funktionsnedsættelser og/eller særlige sociale problemer, som bor på botilbud (efter §§ 107 og 108 i serviceloven eller efter almenboligloven § 105) eller forsorgshjem (efter § 110 i serviceloven). Initiativet er derudover rettet mod: Ledere og fagprofessionelle på forvaltningsniveau i kommuner og regioner, som er involveret i planlægning og organisering af indsatsen på botilbud og forsorgshjem samt ledere og fagprofessionelle på kommunale, regionale og private botilbud og forsorgshjem.

Baggrund for projektet:

Gennem de seneste fire år har flere tragiske episoder af vold med døden til følge fundet sted på botilbud og forsorgshjem. Flere undersøgelser peger desuden på, at både fysisk og psykisk vold er et udbredt problem på botilbud og forsorgshjem i Danmark. Voldsepisoderne er en psykisk belastning for både fagprofessionelle og borgere på botilbud og forsorgshjem. Vold resulterer ofte i stress og arbejdsophør for medarbejderne og kan betyde, at den rehabiliterende indsats påvirkes negativt. Der er derfor behov for en målrettet indsats i forhold til at forebygge og håndtere vold, og derved fremme trygheden og trivslen for både medarbejdere og borgere på landets botilbud og forsorgshjem.

Formål:

I årene 2018-2020 vil et indsatsteam i Socialstyrelsen understøtte en bred implementering og forankring af Socialstyrelsens nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem. Retningslinjerne udkommer ultimo 2017 og er formuleret overordnet, så de er relevante for og kan udbredes til alle landets botilbud og forsorgshjem. For at sikre, at retningslinjerne bliver anvendt i praksis, er det nødvendigt at aktualisere og konkretisere retningslinjerne i forhold til de lokale udfordringer og muligheder, der findes på det enkelte botilbud og forsorgshjem. På denne baggrund er der etableret et indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, som skal tilbyde målrettet støtte, vejledning og undervisning i forhold til at implementere de nationale retningslinjer og styrke praksis i forhold til voldsforebyggelse. Implementeringen af retningslinjerne skal sikre, at medarbejdere på botilbud og forsorgshjem i højere grad oplever sikkerhed og trivsel på deres arbejdsplads samtidig med, at der dannes de bedst mulige rammer for den rehabiliterende indsats for den enkelte borger.

Dokumentation og evaluering:

Indsatsteamet vil løbende indsamle viden i forbindelse med initiativet og systematisk kortlægge status på de deltagende botilbud og forsorgshjem. Desuden vil indsatsteamet erfaringsopsamle i forhold til hæmmende og fremmende faktorer for implementeringen af det voldsforebyggende arbejde med afsæt i de nationale retningslinjer. Herunder vil der også blive indsamlet og formidlet de gode eksempler og redskaber i den kommunale og regionale praksis.

Finansiering:

Indsatsen er finansieret under delaftalen om udmøntning af satspuljen 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Der er afsat 27,7 mio. kr. over fire år til indsatsen.

Mere information:

Indsatsteamets arbejde er indledt med 2 pilotforløb. Forløbene er i gang i 2 kommuner, hvor metoder og værktøjer afprøves og tilpasses. Efterfølgende igangsættes en lang række efterfølgende indsatsforløb, som afvikles fra 2018-2020.

Det forventes, at der startes nye indsatsforløb i foråret 2018.

I slutningen af januar 2018 vil Socialstyrelsen offentliggøre, hvornår der er mulighed for at søge om implementeringsstøtte i form af et indsatsforløb. Oplysningerne bliver formidlet på Socialstyrelsens hjemmeside samt i nyhedsmail.

 

Kontakt:

Mette Strunge Dubert
50 81 09 48
Center for Handicap og Psykisk sårbarhed.
Sidst opdateret 20/12 2017