Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Indsatser på botilbud

Indsatser målrettet voksne med udviklingshæmning på længerevarende botilbud

Projektet skal skabe gode resultater for borgere med udviklingshæmning på botilbud og mere viden om effekt gennem en afprøvning af den lovende danske socialpædagogiske metode KRAP Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Projektperiode:

2014 - 2018

Målgruppe:

Den primære målgruppe er borgere med udviklingshæmning på længerevarende botilbud. Den sekundære målgruppe er personale og ledere på botilbud for denne gruppe.

Baggrund for projektet:

Personer med udviklingshæmning udgør den største gruppe beboere på § 108 botilbud i Danmark, og botilbud er et omfattende og omkostningstungt tilbud. En rapport fra SFI (Metoder i botilbud, 2015) viser overordnet, at der bliver brugt et stort antal metoder på botilbud for personer med udviklingshæmning, men at der ikke er evidens for effekten dem. Desuden viser rapporten, at kommuner har fokus på at anvende (re)habiliterende indsatser og et ønske om at styrke arbejdet i botilbud gennem øget viden om effekten af de indsatser, der anvendes. Projektet har netop fokus på at øge viden om effekter af indsatser med et (re)habiliterende sigte og udbrede brugen af metoder med dokumenteret effekt i botilbud.

Formål:

Den langsigtede virkning af projektet er, at voksne med udviklingshæmning bosat i varige botilbud i højere grad kan leve et selvstændigt liv, hvor de udnytter deres muligheder for deltagelse i samfundslivet, og hvor de er mindre afhængige af professionel hjælp og støtte. På mellemlang sigt er målet, at målgruppen genvinder, udvikler og vedligeholder deres funktionsevne, herunder deres kompetencer til at mestre flere områder af deres liv, og at botilbuddet understøtter målgruppens muligheder for at udøve deres medborgerskab.

Dokumentation og evaluering:

Afprøvningen af metoden bliver tæt fulgt af en evaluering af metodens effekt, implementering og økonomi Samarbejdspartner PsykologCentret Viborg/Skive vil varetage undervisning og supervision i KRAP ifm. afprøvningen af metoden. Rambøll gennemfører evalueringen af metoden.

Finansiering:

Projektet er finansieret af satspuljen.

Kontakt:

Janina Gaarde Rasmussen
41 93 24 94
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 15/05 2018