Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Socialstyrelsen har i et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og med inddragelse af relevante parter fra beskæftigelses-, undervisnings- og uddannelsesområdet udarbejdet en generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. I august 2015 blev der udmeldt en pulje, hvor kommuner og regioner kunne ansøge om penge til at arbejde og implementere lokalt tilpassede forløbsprogrammer på baggrund af modellen. De lokale forløbsprogrammer blev udarbejdet i 2016-2017 og er i gang med at blive implementeret.

Projektperiode:

2014 - 2017

Målgruppe:

Målgruppen for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser er børn, unge og voksne, der har kontakt til det behandlende sundhedssystem samt med en eller flere kommunale forvaltninger, og som har behov for en tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats.

Baggrund for projektet:

En psykisk lidelse kan have konsekvenser for den enkeltes evne til at strukturere hverdagen, indgå i sociale relationer, passe et arbejde eller gennemføre et uddannelsesforløb. Mennesker med psykiske lidelser kan derfor have behov for en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats, der understøtter borgerens egen recoveryproces på tværs af forskellige fagområder. Eksempelvis kan borgeren have behov for støtte til at strukturere hverdagen, komme tilbage på arbejdsmarkedet og til at leve det sociale liv, som borgeren ønsker. Et barn eller en ung med en psykisk lidelse kan desuden have behov for støtte i skolen eller en familierettet intervention. Mennesker med psykiske lidelser, som samtidig har et misbrug, kan desuden have behov for hjælp til reduktion eller ophør af misbruget. Ansvaret for de enkelte typer af indsatser er delt mellem sygehuse, praksissektoren og flere forskellige kommunale forvaltninger, hvilket kan gøre den samlede indsats kompleks med mange involverede aktører og overgange på tværs af sektorer og enheder. En måde at understøtte sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser er at udarbejde forløbsprogrammer, der beskriver den tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given målgruppe med udgangspunkt i aktuelt bedste viden og lovgivning på området. Forløbsprogrammet beskriver herunder ansvars- og opgavefordeling samt procedurer for samarbejde, koordinering og kommunikation mellem de involverede aktører på tværs af enheder og sektorer. Endelig indeholder forløbsprogrammet en beskrivelse af implementering og opfølgning på programmet. Den generiske model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser er et arbejdsredskab, som regioner og kommuner kan anvende og tage udgangspunkt i, når de skal udarbejde, implementere og følge op på forløbsprogrammer. At modellen er generisk betyder, at den er en skabelon, som kan tilpasses forløbsprogrammer, som tager hensyn til lokale forhold i regioner og kommuner.

Formål:

Et forløbsprogram beskriver rammerne for den indsats og den koordination, der skal igangsættes for en given målgruppe på tværs af region og kommuner. Den generiske model er et arbejdsredskab, der skal give inspiration til at udarbejde, implementere og følge op på forløbsprogrammer i kommuner og regioner. Formålet med forløbsprogrammer er: (1) at sikre sammenhængende og koordinerede forløb for mennesker med psykiske lidelser på tværs af sektorer og forvaltningsområde, (2) høj faglig kvalitet i den samlede indsats, (3) hensigtsmæssig ressourceudnyttelse og (4) inddragelse af borgere og pårørende.

Dokumentation og evaluering:

Socialstyrelsen følger udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer for psykiske lidelser i de regioner og kommuner, som modtager midler fra ansøgningspuljen (2015-2017). Der er ikke planlagt en evaluering af den generiske model for forløbsprogrammer.

Samarbejdsparter:

Sundhedsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Finansiering:

Der er i alt afsat 13 mio. kr. fra satspuljen på psykiatriområdet for 2014-2017, hvoraf 1 mio. kr. er anvendt til at udvikle den generiske model for forløbsprogrammer for psykiske lidelser og 12 mio. kr. udmeldes i en ansøgningspulje målrettet kommuner og regioner til udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer.

Mere information:

Tre regioner har fået midler til at udvikle og implementere forløbsprogrammer på baggrund af den generiske model.

De tre regioner er: Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Nordjylland.


Udgivelse: Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Kontakt:

Mette Strunge Dubert
50 81 09 48
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 25/09 2017