Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Indsatskatalog - Kvalitet på botilbud

Indsatskatalog om god kvalitet på botilbud

Indsatskataloget skal på baggrund af aktuelt bedste viden og praksisviden give anbefalinger og inspiration til at styrke kvaliteten på socialpsykiatriske botilbud. Indsatskataloget kan anvendes af både ledere og medarbejdere i det recovery-orienterede og rehabiliterende samarbejde med borgere med psykiske vanskeligheder.

Projektperiode:

2019 - 2021

Målgruppe:

Den primære målgruppe er ledere i regionale, private og kommunale socialpsykiatriske botilbud efter servicelovens § 107 og § 108, der er ansvarlige for at udvikle kvaliteten i tilbuddets indsats samt medarbejdere i tilbuddene, som leverer indsatser til borgere med psykiske vanskeligheder.

Baggrund for projektet:

I 2016 modtog omkring 31.000 voksne borgere med psykiske vanskeligheder indsatser efter serviceloven. Antallet af borgere, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, er ifølge KL steget med 17 pct. fra 2014 til 2017 (KL, 2018). Målgruppen, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, er i stigende grad borgere med mere forskelligartede og komplekse støttebehov end tidligere. Målgruppen består både af borgere med lettere vanskeligheder samt borgere med komplekse støttebehov, der udskrives fra behandlingspsykiatrien. Heldigvis er der ofte gode udviklingsmuligheder, hvis borgerne får den rette støtte og hjælp på det rette tidspunkt. Satspuljeinitiativet ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’ skal bidrage til et bredt kvalitets- og kompetenceløft til kommuner og socialpsykiatriske tilbud med afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Undersøgelser viser, at botilbud udgør en indgribende og omkostningstung indsats for borgere med psykiske vanskeligheder. Samtidig vurderes der at være stor forskel i indholdet og kvaliteten af indsatserne, hvilket afspejler et behov for at udbrede viden om god praksis (Bengtsson et al. 2015). Målgruppens udvikling kræver desuden, at tilbuddene kan tilpasse indsatserne til både borgere med lettere vanskeligheder, og borgere med mere sammensatte og komplekse behov.

Formål:

Formålet er at udvikle et indsatskatalog om god kvalitet på botilbud for borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder efter Servicelovens §§ 107 og 108. Indsatskataloget beskriver centrale elementer i en indsats af god kvalitet samt præsenterer understøttende metoder og redskaber til anvendelse på landets botilbud. Indsatskataloget udarbejdes i samarbejde med en række botilbud, der er langt i udviklingen af kvaliteten, og på baggrund af et litteraturstudie samt i dialog med en række eksperter. Initiativet skal bidrage til: 1) Bedre trivsel, sundhed og mestring blandt borgerne, 2) Flere borgere er aktive deltagere i lokalsamfundets almene fællesskaber, 3) Større tilfredshed med indsatsen blandt borgerne samt deres familie og netværk, 4) Flere borgere i socialpsykiatrien får behov for mindre indgribende indsatser, 5) Flere borgere kommer i uddannelse og i beskæftigelse.

Dokumentation og evaluering:

Der udgives et forskningsreview over virksomme metoder og indsatser på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder samt en kortlægning af kerneelementer i botilbud af høj kvalitet. Endvidere udgives et indsatskatalog medio 2021, som indeholder både beskrivelser af kvalitet på botilbud, virksomme metoder, kerneelementer i indsatserne, enkelte case-eksempler, samt understøttende redskaber og metoder til anvendelse og implementering på landets botilbud.

Samarbejdsparter:

Initiativet gennemføres i samarbejde med VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Socialt Udviklingscenter SUS og Københavns Professionshøjskole.

Finansiering:

Initiativet er en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2019-2022. Initiativet er finansieret med 3,7 mio. kr.

Mere information:

"Indsatskatalog om god kvalitet på botilbud" er et af de seks delinitiativerne der høre under initiativet "Styrket kvalitet i socialpsykiatrien".

Kontakt:

Anna Lund Christiansen
41 93 24 95
Center for Handicap og Psykisk sårbarhed
Sidst opdateret 12/03 2021