Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Projektet Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD har til formål at styrke mestring hos unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder, og forebygge svære sociale problemer, for at sikre en højere livskvalitet for den enkelte.

Projektperiode:

2015 - 2018

Målgruppe:

Metodernes primære målgruppe er unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder, i risiko for at udvikle sociale problemer. Den sekundære målgruppe er kommuner med interesse i at styrke deres indsats på ADHD-området eksplicit, samt fagfolk i den kommunale praksis.

Baggrund for projektet:

I forbindelse med arbejdet med satspuljeprogrammet Ny forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD og den nationale ADHD-handleplan blev Socialstyrelsen opmærksom på to metoder, udviklet i England, som rummer et stort potentiale i forhold til unge og voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder i Danmark. Metoderne er bygget op omkring en kognitiv model, der tager afsæt i de kernevanskeligheder der typisk gør sig gældende for voksne, som har levet med ADHD eller lignende vanskeligheder hele deres liv. Metoderne oversættes, tilpasses og afprøves i en dansk kontekst, i samarbejde med programudvikler.

Formål:

Formålet med projektet er at stille dokumenterede og manualbaserede metoder til rådighed for kommunerne, som er afprøvet i og tilpasset til en dansk kontekst. Metoderne kan være med til at understøtte at flere mennesker med ADHD får en relevant og målrettet indsats, som understøtter selvhjulpenhed, trivsel og medborgerskab. På den måde mindskes risikoen for, at borgere med ADHD og lignende vanskeligheder får så gennemgribende vanskeligheder pga. deres funktionsnedsættelse, at de får brug for omkostningstunge og komplekse indsatser. Fokus er rettet mod, at den enkelte opnår en bedre indsigt i egne vanskeligheder og måder at håndtere dem på. På den måde opbygges succesoplevelser, der understøtter positive følelser, selvtillid og selvværd, positiv adfærd, positive tanker og forestillinger. Dette fokus skaber en større robusthed (resiliens) i forhold til fremadrettet at kunne indgå i f.eks. sociale situationer, konfrontationer, eksamener mv.

Dokumentation og evaluering:

Metoden indeholder anvisninger til at måle effekten og resultaterne for den enkelte deltager. Der bliver gennemført målinger på individniveau gennem hele afprøvningsfasen. Derudover dokumenteres og evalueres projektet af en ekstern leverandør gennem: • En effekt- og implementeringsevaluering med før- og eftermåling • En cost-effectiveness og/eller en cost-benefit analyse • En afsluttende projektrapport med anbefalinger af spredningsmodel

Finansiering:

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat i alt 12,7 mio. kr. over fire år til projektet ”Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD”.

Kontakt:

Konsulent Katrine Bærentzen
41 73 08 74
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 12/07 2016