Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

Projektet Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD har til formål at styrke mestring hos unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder, og forebygge svære sociale problemer for at sikre en højere livskvalitet for den enkelte.

Projektperiode:

2015 - 2019

Målgruppe:

Projektets primære målgruppe er unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder, som er i risiko for at udvikle sociale problemer. Den sekundære målgruppe er kommuner med interesse i at styrke deres indsats på ADHD-området og fagfolk i den kommunale praksis.

Baggrund for projektet:

I forbindelse med arbejdet med satspuljeprogrammet ’Ny forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’ og ’Den nationale ADHD-handleplan’ blev Socialstyrelsen opmærksom på to metoder, som er udviklet i Canada/England, og som rummer et stort potentiale i forhold til danske unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder. Den ene metode, R&R2 ADHD, er en manualiseret gruppeindsats, mens den anden, Young-Bramham Programmet, er en individuel indsats, der kan tilrettelægges efter den enkelte borgers behov. Begge metoder bygger på kognitiv adfærdstræning og tager afsæt i de kernevanskeligheder, der typisk gør sig gældende for voksne, som har levet med ADHD eller lignende vanskeligheder hele deres liv. Metoderne oversættes, tilpasses og afprøves i en dansk kontekst i samarbejde med programudvikler.

Formål:

Formålet med projektet er at stille dokumenterede og manualbaserede metoder, som er afprøvet i og tilpasset til en dansk kontekst, til rådighed for kommunerne. Metoderne kan være med til at understøtte, at flere mennesker med ADHD og lignende vanskeligheder får en relevant og målrettet indsats, som understøtter selvhjulpenhed, trivsel og medborgerskab. På den måde mindskes risikoen for, at borgere med ADHD og lignende vanskeligheder får så gennemgribende vanskeligheder pga. deres funktionsnedsættelse, at de får brug for omkostningstunge og komplekse indsatser. Fokus er rettet mod, at den enkelte opnår en bedre indsigt i egne vanskeligheder og måder at håndtere dagligdagens udfordringer på. På den måde opbygges succesoplevelser, der understøtter positive følelser, selvtillid og selvværd, positiv adfærd, positive tanker og forestillinger. Dette fokus skaber en større robusthed (resiliens) i forhold til fremadrettet at kunne planlægge og overskue hverdagslivet, indgå i uddannelse og job, etablere og fastholde sociale relationer, håndtere konflikter, eksamener og andre pressede situationer mv.

Dokumentation og evaluering:

Metoden indeholder anvisninger til at måle effekten og resultaterne for den enkelte deltager. Der bliver gennemført målinger på individniveau gennem hele afprøvningsfasen. Derudover dokumenteres og evalueres projektet af en ekstern leverandør gennem: - En effekt- og implementeringsevaluering med før- og eftermåling - En cost-effectiveness og/eller en cost-benefit analyse - En afsluttende projektrapport med anbefalinger til spredningsmodel.

Finansiering:

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat i alt 12,7 mio. kr. over fire år til projektet ”Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD”.

Kontakt:

Projektleder Lisbet Tuxen
91 37 02 57
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 04/12 2018