Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Autisme og skolevægring

Autisme og skolevægring

Socialstyrelsen (VISO) modtager jævnligt henvendelser fra borgere (forældre), sagsbehandlere og/eller PPR, vedrørende børn, der har skolevægring. Projektet har til formål at afdække viden om målgruppen og sagerne.

Projektperiode:

2015 - 2016

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet er normaltbegavede børn i alderen 11-16 år, der isolerer sig socialt og ikke kommer i skole, og som tillige har autisme, eller formodes at have en autismediagnose. Skolevægringen forekommer i en sådan grad, at barnet i længere perioder ikke kommer i skole. Den sekundære målgruppe er de parter, der indgår i samarbejdet med barnet. Det er, ud over forældrene, kommunale sagsbehandlere, lærere/skolen, PPR, psykiatrien og evt. familierådgivere eller andre relevante støttepersoner.

Baggrund for projektet:

Socialstyrelsen (VISO) modtager jævnligt henvendelser fra borgere (forældre), sagsbehandlere og/eller PPR, vedrørende børn, der har skolevægring. Sager med skolevægring danner en særlig gruppe af sager i VISO. De rummer ofte en kombination af udviklingsproblematikker (kommunikative, sociale og opmærksomhedsrelaterede), psykiatriske problematikker (autisme, angst, OCD m.v.) og kontekstuelle problematikker (mobning, konflikter i skole, hjem m.v.). Sagerne er ofte karakteriseret ved, at aktørerne kan have forskellige forståelser af problemet og årsagen til skolevægringen. Det kan betyde samarbejdsproblemer mellem hjem, skole og socialforvaltning. Skolevægring defineres i denne sammenhæng som perioder af længere varighed, hvor barnet med autisme isolerer sig i hjemmet, og ikke har kontakt eller interaktion med andre end den nærmeste familie.

Formål:

Formålet med projektet er vidensafdækning i forhold til målgruppe og sager om autisme og skolevægring. Der eksisterer ikke systematiseret viden om problemets omfang, karakter og metoder, der kan være relevante og virksomme, ligesom der heller ikke findes opsamlet viden om målgruppen, problemstillingerne, og håndtering af sagerne. På denne baggrund gennemfører VISO og Center for Handicap en gennemgang af 35 VISO sager samt en analyse af specialistrådgivningen i forhold til sager om skolevægring. Desuden foretages der en international litteratursøgning med henblik på at afdække viden om målgruppe, problemstillinger omkring skolevægring samt mulige lovende indsatser og indsatser med effekt. I initiativet arbejdes ud fra følgende undersøgelsesspørgsmål: • Hvad karakteriserer målgruppen? • Hvilke årsager ligger til grund for skolevægring? • Hvilke lovende indsatser og indsatser med effekt kan identificeres gennem litteratursøgning? • Hvad karakteriserer forskellige sagstyper og forløb der igangsættes i VISO? • Hvordan håndteres VISO sagerne, og hvad er forsøgt? • Hvis muligt, også hvilke konkrete indsatser ser ud til at virke/ikke virke?

Dokumentation og evaluering:

Det forventes at der foreligger en opsamling på projektet august, 2016.

Samarbejdsparter:

Pilotprojektet sker i tæt samarbejde mellem VISO og Center for Handicap i Socialstyrelsen. Desuden samarbejdes der med Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling samt VISO leverandører som arbejder med de sager, der omhandler autisme og skolevægring.

Kontakt:

Konsulent Dorthe Bevensee
61 96 56 03
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 03/06 2016