Erfaringer fra projekt Nye veje

I 2015 og 2016 har en række projekter fået tilsagn om at deltage i Nye vejes aktiviteter. Fælles for projekterne er, at de har ønsket at give voksne med handicap nye muligheder for aktiviteter, der ligger ud over dem, som bo- og dagtilbuddene har kunnet tilbyde.

Projekterne, der har fået tilsagn om at deltage i projekt Nye veje, fordeler sig over hele landet, og der har været mange forskellige aktiviteter i gang.

En række temaer går igen på tværs af projekterne. Temaerne viser forskellige typer af aktiviteter og giver inspiration til, hvad der er særligt væsentligt at være opmærksom på ved den særlige aktivitet.

Der er en række tværgående erfaringer fra projekterne, som er relevante at være opmærksom på, når initiativer, der skal skabe nye veje til aktiviteter og ledsagelse, bliver startet op: 

Positive erfaringer i Nye vejes projekter

Erfaringerne er generelt positive fra alle, der har deltaget i projekterne i 2015 og 2016. Borgerne har deltaget i en række nye aktiviteter og har været med til at påvirke, hvilke aktiviteter der blev iværksat, og bestemme, hvilke borgerne selv ønskede at deltage i.

Kendskab og relationer på tværs har desuden været helt centrale gevinster for både borgere, personale og frivillige.

Projekterne giver nye oplevelser og fællesskaber

Borgerne har givet udtryk for, at det har været spændende og sjovt med nye oplevelser. Det er dejligt at gøre noget sammen med andre, få nye venner, stærkere relationer eller genopfrisket relationer, som de ikke havde haft mulighed for at holde vedlige.

Mange projekter har lavet aktiviteter på tværs af centre og botilbud, og nogle også på tværs af kommuner. Det har givet mulighed for samvær med andre borgere med udviklingshæmning end dem, som borgeren bor sammen med.

Borgerne er også indgået i relationer med frivillige i de projekter, der har gjort brug af frivillige. Og flere borgere har oplevet at få flere relationer til lokalsamfundet ved at deltage i lokale aktiviteter og foreningslivet.

Borgerne er med til at sætte dagsordenen

De fleste borgere har tydeligt nydt nærværet og den særlige opmærksomhed, som de har fået i løbet af projektet. De borgere, der har et sprog, har efterfølgende efterspurgt lignende aktiviteter.

En del af projektets opdrag er, at der skal lægges vægt på selvbestemmelse og indflydelse for borgerne. De borgere, der har været i stand til det, har flere steder budt ind med forslag til oplevelser, ture og rekruttering af frivillige.

I forbindelse med mange af aktiviteterne har flere borgere oplevet, at de har fået nye sociale og praktiske kompetencer, som har gjort dem bedre i stand til at være med til at træffe fremadrettede beslutninger om, hvilke aktiviteter de gerne vil deltage i.

Flere peger dog også på, at de projektdeltagere, der har svært nedsat funktionsevne, har svært ved at udtrykke, hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i, selvom de har stiftet bekendtskab med flere forskellige i løbet af projektperioden.

Personalet oplever øget arbejdsglæde og samarbejde på tværs

Personalet synes i flere tilfælde at have lært borgerne bedre at kende, og flere har fået nye kollegiale relationer på tværs af tilbud. Det har også inspireret personalet til at gøre ting anderledes, og de har kunnet overføre erfaringerne til hverdagen efter endt projekt.

Personalet giver i det hele taget meget positive tilbagemeldinger og beretter om større arbejdsglæde. Flere melder også om højt engagement blandt medarbejderne samt stor motivation og trivsel ved at deltage i aktiviteterne. Dog har det nogle steder krævet en stor indsats i starten at sikre opbakning og støtte til projektet blandt personalet.

Mange medarbejdere har fået blik for, at det godt kan lade sig gøre at komme ud til flere arrangementer med borgerne, når der, fra botilbuddets og forvaltningens side, bliver gjort plads til, at ledere og medarbejdere tænker kreativt og samarbejder på tværs.

Gode tilbagemeldinger fra pårørende

Også pårørende til borgere, der har deltaget i projektet, giver positive tilbagemeldinger. I nogle tilfælde har de pårørende mødt projektet med skepsis, men har, efter informationsmøder og opfølgende møder, været meget glade og positive overfor en gentagelse af aktiviteten.

Sidst opdateret 19/07 2017