Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Aktiviteter og ledsagelse

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Nye Veje til aktiviteter og ledsagelse er et satspuljeprojekt, der omhandler samvær og aktiviteter for voksne mennesker med handicap. Som en del af projektet opsamler og publicerer Socialstyrelsen løbende erfaringer fra satspuljeprojektet.

Projektperiode:

2015 - 2017

Målgruppe:

Målgruppen for satspuljeprojektet Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap er voksne, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til en ledsagerordning efter servicelovens § 97, fordi de ikke kan færdes uden socialpædagogisk støtte. Målgruppens funktionsnedsættelser kan både være lette, moderate og svære. Puljen omfatter ikke borgere med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse, eller borgere med særlige sociale problemer. Målgruppen for erfaringsopsamlingen er kommuner, regioner, frivillige organisationer, fonde samt private organisationer mm..

Baggrund for projektet:

Satspuljeprojektets samlede formål er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Initiativerne udvælges på baggrund af ansøgningspuljer i 2015, 2016 og 2017, og de skal styrke målgruppens muligheder for at have aktive, selvstændige liv og øge deres muligheder for inklusion i samfundet. Det er et krav, at initiativerne skal være et supplement til de socialpædagogiske indsatser, som kommunerne leverer som en del af deres kerneydelse. Som et delprojekt i satspuljeprojektet Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap udarbejder Socialstyrelsen en erfaringsopsamling.

Formål:

Formålet med initiativerne er at styrke målgruppens muligheder for at have aktive, selvstændige liv og øge deres muligheder for inklusion i samfundet. Erfaringsopsamlingen her på siden skal hjælpe kommunerne til lettere at kunne iværksætte initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for voksne, der falder inden for det samlede projekts målgruppe. Den brede erfaringsopsamling bygger på alle de projekter, der er afsluttet på det givne tidspunkt. Derudover er der udvalgt en række cases (to fra afprøvningen i 2015), der på en særlig måde illustrerer, hvordan en god idé er blevet implementeret på en måde der gør, at formålet med projektet er lykkedes.

Dokumentation og evaluering:

Erfaringsopsamlingen fungerer som dokumentation for satspuljeprojektet Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap. Erfaringsopsamlingen består af en systematisk indsamling og analyse af erfaringerne fra projektet. Erfaringsopsamlingen er primært baseret på kvalitative data. Der er altså ikke tale om en egentlig evaluering, men om en opsamling og videregivelse af erfaringer.

Samarbejdsparter:

Kommuner og fx frivillige organisationer, som får midler via puljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap.

Kontakt:

Janina Gaarde Rasmussen
+ 45 41 93 24 94
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 04/05 2016