Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Afprøvning af ACT-metoden overfor borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Afprøvning af ACT-metoden til borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Skanderborg og Københavns Kommuner afprøver i perioden 2014-2017 Assertive Community Treatment (ACT)-metoden, som er en intensiv, helhedsorienteret og tværfaglig støtte og behandlingsindsats, til borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Afprøvningen af ACT-metoden skal støtte målgruppen i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse.

Projektperiode:

2014 - 2017

Målgruppe:

Målgruppen for afprøvning af ACT-indsatsen er borgere i alderen fra 18 år og opefter med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som ikke har kunnet fastholde behandling og støtte fra de ordinære behandlings- og støttesystemer på sundheds-, social- og/eller beskæftigelsesområdet.

Baggrund for projektet:

Regeringens handlingsplan ”Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser” sætter fokus på bedre rehabilitering og sammenhæng i indsatsen for borgere med psykiske lidelser. I den forbindelse er der afsat midler til at styrke samarbejdet mellem socialforvaltningen og jobcenteret, så mennesker med en psykisk lidelse i højere grad kan få fodfæste på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse. ACT-metoden vurderes brugbar til at støtte målgruppen for dette projekt i forhold til deres generelle støtte- og behandlingsbehov, og det er forventningen at metoden også kan støtte målgruppen i forhold til uddannelse og beskæftigelse eller uddannelses- eller beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Formål:

Gennem projektet afprøves det, hvorvidt en intensiv, helhedsorienteret og tværfaglig støtte og behandlingsindsats som ACT-indsatsen kan skabe bedring i forhold til psykisk trivsel og misbrug. Herunder særligt at undersøge om indsatsen kan være gavnlig i forhold til at støtte målgruppen i at komme i beskæftigelse eller uddannelse eller i uddannelses- eller beskæftigelsesrettede aktiviteter. Derudover forventes ACT-indsatsen at kunne støtte målgruppen i forhold til eventuelle fysiske og sociale problemer.

Dokumentation og evaluering:

Effekterne af ACT-indsatsen bliver evalueret af Rambøll og SFI. Evalueringen består af en effekt-, implementerings- og samfundsøkonomisk evaluering.

Samarbejdsparter:

SFI udbyder uddannelses- og kompetenceudvikling i ACT-metoden. Rambøll og SFI står for at udføre effekt-, implementerings- og samfundsøkonomisk evaluering. Projektet afprøves i Skanderborg og Københavns Kommune

Finansiering:

Projektet er udmeldt med et budget på 8,5 mio. kr. fordelt på to kommuner. Midlerne til projektet finansieres via Fremrykningspuljen.

Mere information:

Der er udgivet en pixi-udgave af midtvejsevalueringen af ACT-projektet:

Midtvejsevaluering af ACT-projektet, pixi-udgave

Kontakt:

Mette Strunge Dubert
50 81 09 48
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 10/02 2017