Forside > Projekter og initiativer > Handicap > 19M Kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser

19M Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske lidelser

Socialstyrelsen ønsker at afprøve de evidensbaserede metoder Åben dialog eller Social færdighedstræning i 14 kommuners psykosociale indsatser – overfor borgere med svære psykiske lidelser.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Borgere med svære psykiske lidelser fra 18 år og opefter.

Baggrund for projektet:

Op mod 9 pct. af befolkningen har været i kontakt med psykiatrien (ambulant, distriktspsykiatri, indlæggelser mv.) én gang i deres liv. De fleste mennesker, der har været i kontakt med det psykiatriske system, risikerer, på et senere tidspunkt i livet, at fortsætte med at leve med begrænset eller ingen støtte i forhold til deres psykiske lidelse.

Formål:

14 kommuner ønsker at afprøve og implementere evidensbaserede metoder, der integrerer den rehabiliterende og recovery-orienterede tilgang i arbejdet med mennesker med en psykisk lidelse. Åben Dialog er en netværksorienteret, tværsektoriel tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk i forhold til borgerens situation. I afprøvningen af Åben dialog er der primært fokus på netværksmødet, og der tages afsæt i en procesmanual. I Social færdighedstræning støttes borgeren i at mestre symptomer, forbedre kommunikative færdigheder og til at opdage tidlige tegn på psykose. Social færdighedstræning afprøves i grupper, og følger faste moduler og mødestruktur i en manualiseret form. Målet med projektet er, at borgerne bliver i stand til klare sig helt uden eller med mindre indgribende indsatser og kan deltage aktivt i samfundet, herunder på arbejdsmarkedet og i uddannelse.

Dokumentation og evaluering:

Der gennemføres en samlet evaluering af projektet på tværs af de 14 kommuner, der deltager. Evalueringen består af en implementerings-, effekt- og cost-effectiveness del. Evalueringen skal tilvejebringe dokumenteret viden om effekten af, og de implementeringsmæssige, samfundsmæssige og økonomiske fordele ved social færdighedstræning og Åben dialog. I forhold til social færdighedstræning udarbejdes blandt andet et RCTeffekt studie, mens der udarbejdes en contributiv analyse og case studier, samt omkostningsanalyse i forhold til Åben dialog. Evalueringen gennemføres af CFK, Center for Folkesundhed og kvalitetsudvikling og forventes færdig 1. kvartal 2017.

Samarbejdsparter:

Initiativet evalueres af CFK, Center for Folkesundhed og kvalitetsudvikling. Kompetenceudviklingen varetages i forhold til social færdighedstræning af Allan Fohlmann og Merete Nordentoft – og i forhold til Åben dialog af CSU – Center for Socialfaglig udvikling.

Finansiering:

Initiativet finansieres via Fremrykningspuljen, hvor midlerne kommer fra finansloven for perioden 2013-2016.

Mere information:

Du kan finde metodebeskrivelser og metodemanualer for Åben Dialog og Social Færdighedstræning og midtvejsevaluering i nedenstående links.

Udgivelse: Del I - Metodebeskrivelse for Åben Dialog
Udgivelse: Del II - Metodemanual for Åben Dialog

Udgivelse: Metodemanual for Social Færdighedsttræning

Læs midtvejsevalueringen af projektet: 
Kvalitet i den kommunale indsats - en midtvejsevaluering

Kontakt:

Sara Lindhardt
41 93 25 95
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 22/06 2018