Forside > Projekter og initiativer > Handicap > 15M-puljen, 2013-2016

Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser (15M-puljen, 2013-2016)

Socialstyrelsen gennemfører et projekt, hvor det offentlige, det private og civilsamfundet samarbejder om at udvikle forebyggende indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Projektets målgruppe er borgere med psykiske vanskeligheder, som ønsker og har behov for støtte til at opnå en øget grad af inklusion og deltagelse i lokalsamfundet. Borgerne kan være i alderen fra 18 år og opefter. Det er ikke en forudsætning, at den enkelte borger har fået stillet en psykiatrisk diagnose.

Baggrund for projektet:

Mange mennesker med psykiske vanskeligheder oplever, at deres vanskeligheder medfører en række alvorlige brud i deres liv, fordi eksisterende sociale indsatser ikke altid formår at understøtte en fastholdelse i de fællesskaber, som eksisterer i lokalsamfundene. I den sammenhæng fremhæves det private og civilsamfundet ofte som centrale samarbejdspartnere for det offentlige, fordi de kan tilbyde andre perspektiver på velfærdssamfundets udfordringer omkring inklusion og deltagelse i lokalsamfund. Det har fra politisk side været et ønske, at sætte fokus på udvikling af partnerskaber og samarbejder mellem det offentlige, det private og civilsamfundet med særligt fokus på forebyggende indsatser, der kan styrke inklusion og deltagelse i lokalsamfundet for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Formål:

Projektet har til formål at udvikle og afprøve forebyggende indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder. Gennem partnerskaber og samskabelse mellem det offentlige, private aktører og civilsamfundet skal indsatserne skabe nye veje til inklusion og deltagelse i hverdagslivet for mennesker med psykiske vanskeligheder. Projektet fokuserer altså på to overordnede tematikker. (1) Partnerskaber og samskabelse mellem det offentlige, private aktører og civilsamfundet. (2) Inklusion og deltagelse i lokalsamfundet for mennesker med psykiske vanskeligheder. Det ligger som en implicit antagelse i projektet, at partnerskaber og samskabelse mellem det offentlige, private aktører og civilsamfundet forstærker vejen til inklusion og deltagelse i lokalsamfundet for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Dokumentation og evaluering:

Rambøll Management Consulting gennemfører en tværgående evaluering af projektet. Evalueringen skal besvare tre overordnede spørgsmål. (1) Hvordan implementeres virksomme partnerskaber mellem det offentlige, private aktører og civilsamfundet? (2) Hvad er effekten af sociale indsatser gennemført i partnerskaber mellem det offentlige, private aktører og civilsamfundet? (3) Hvad koster det at tilbyde sociale indsatser gennemført i partnerskaber mellem det offentlige, private aktører og civilsamfundet?

Samarbejdsparter:

Projektet yder støtte til 11 partnerskaber, der på forskellige måder arbejder med projektets overordnede tematikker. Du kan læse om partnerskaberne under mere information.

Finansiering:

Projektet er udmeldt med et budget på 49 mio. kr. Årligt bliver 15 mio. kr. fordelt mellem 11 partnerskaber. Endvidere er der afsat 4 mio. kr. til tværgående evaluering, processtøtte og formidlingsaktiviteter.

Mere information:

Oversigt over de 11 partnerskaber kan downloades nedenfor.
Oversigt over partnerskaberne (pdf)

Socialstyrelsens Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed har udviklet et redskab til kortlægning af ressourcer og netværk i partnerskabernes lokalsamfund. Partnerskaberne har benyttet sig af redskabet i starten af projektperioden og mange af dem har haft gode erfaringer med det. Redskabet kan downloades nedenfor.
Redskab til kortlægning af ressourcer og netværk (pdf)

Under projektperioden gennemfører Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed besøg hos de projekter, der modtager støtte fra puljen. Formålet med besøgene er at indsamle viden om puljens overordnede tematikker. Den viden som indsamles på projektbesøgene skal supplere den viden, som Rambøll Management Consulting indsamler i forbindelse med den tværgående evaluering af projektet. 

Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed har udarbejdet en kort opsamling af den viden, der på nuværende tidspunkt er indhentet omkring partnerskaber mellem det offentlige, private aktører og civilsamfundet. Vidensopsamlingen kan downloades nedenfor.
 
Vidensopsamling (pdf)

Kontakt:

Marlene Schjøtz
91 37 02 78
Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
Sidst opdateret 13/10 2016