Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA)

VIDA har fokus på stimulering af børns sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. VIDA indebærer et toårigt efteruddannelsesforløb for det pædagogiske personale i dagtilbud. VIDA er en indsats, hvor det pædagogiske personale selv, på basis af programmets vidensgrundlag og værktøjer, arbejder med at opstille konkrete mål og handlinger, som matcher de lokale forhold (børnesammensætning, pædagogers kompetencer etc.)

Projektperiode:

2015 - 2017

Målgruppe:

Målgruppen for VIDA er børn i udsatte positioner i alderen 3-6 år. Børn i udsatte positioner defineres i VIDA som ”Børn med stor sandsynlighed for en børnesag baseret på socioøkonomiske prædiktorer”. Projektet sigter på at opkvalificere det pædagogiske personale i daginstitutioner, som deltager i kompetenceudviklingsforløbet.

Baggrund for projektet:

I Danmark går mellem 92-97 % af børn i dagtilbud. Det giver en unik mulighed for at sætte forebyggende ind på et meget tidligt tidspunkt. Undersøgelser viser, at det pædagogiske personale har stor viden om børns almene trivsel og udvikling, men kun har overordnet og fragmentarisk viden om børn i en udsat position. Derfor udbredes VIDA som et kompetenceudviklingsforløb for pædagogisk personale i daginstitutioner. VIDA fokuserer på at understøtte udsatte børns trivsel, læring og udvikling bedst muligt, når de er i dagtilbuddene. Det sker ved at stimulere deres personlige, sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse.

Formål:

Formålet med VIDA er at understøtte en tidlig indsats i dagtilbud, der sigter mod at fremme udsatte børns trivsel, læring og udvikling gennem en inkluderende pædagogik. Forskning dokumenterer, at VIDA overordnet set har haft positive effekter på udvalgte sociale læringsmål og dermed på barnets trivsel. Forskningen viser ligeledes, at børnene fra interventionsinstitutionerne generelt klarer sig bedre end børnene fra kontrolinstitutionerne, når det drejer sig om udvalgte, socioemotionelle kompetencer. Flere undersøgelser peger på, at mangel på sociale færdigheder kan føre til faglig eksklusion i skolen. VIDA kan, med de positive resultater på udvalgte sociale læringsmål, være med til at understøtte regeringens to 2020 mål om, at udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres og at mindst 50 % af udsatte børn og unge som 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse.

Dokumentation og evaluering:

Effekten af VIDA er undersøgt i et randomiseret kontrolleret forsøg, dvs. dagtilbud, der deltager i hhv. modelprogram VIDA, VIDA+forældrefokus samt kontrolinstitutioner, udtrækkes tilfældigt inden for de samme fire kommuner. Effekter måles på børns udbytte af interventionen, og dette studeres ved at belyse sammenhænge mellem intervention og effekt samt en sammenligning mellem de forskellige modelprogrammer og deres effekter.

Kontakt:

Holger Kristoffersen
+ 45 50 81 09 57
Børn og familie
Sidst opdateret 02/11 2016