Målrettet indsats over for sårbare unge mødre

Som led i Barnets Reform gennemfører Socialstyrelsen i samarbejde med syv kommuner et initiativ, der skal styrke unge og sårbare mødres uddannelse, beskæftigelsesmuligheder, forældrekompetencer og sociale netværk.

Projektperiode:

2011 - 2016

Målgruppe:

Den primære målgruppe for initiativet er unge sårbare gravide/mødre. Den sekundære målgruppe er de unge mødres børn og fædrene samt den unge mors nærmeste familie og netværk. Med sårbare unge mødre, menes mødre, der er uden uddannelse, beskæftigelse og på kontanthjælp, unge mødre der har et svagt netværk og mangler familiemæssig opbakning, unge mødre, der har en børnesag på deres barn/børn samt unge mødre, der har været anbragt uden for hjemmet som børn, eller på anden vis har haft en svær opvækst. Projektkommunerne har frihed til at definere målgruppen nærmere med afsæt i sammensætningen af gruppen af sårbare unge mødre i den pågældende kommune.

Baggrund for projektet:

Selvom mange unge mødre klarer sig godt, udgør de en sårbar gruppe, der ofte står over for komplekse og forbundne problemer af social, følelsesmæssig, ressourcemæssig, netværks- og familiemæssig karakter. De unge mødre er blandt andet kendetegnet ved, at deres tilknytning til arbejdsmarkedet ofte er meget svag, og at de sjældnere end andre mødre får en uddannelse. Andelen af unge mødres børn, som anbringes udenfor eget hjem, modtager forebyggende foranstaltninger eller domme for grov vold og andre former for kriminalitet er desuden højere end for andre mødre. Endelig er unge mødre kendetegnet ved ofte at have et svagt socialt netværk og i højere grad end øvrige mødre at være udsat for vold fra deres partner.

Formål:

Formålet med projektet er at nedbringe andelen af sårbare unge mødre ved at øge deres personlige, sociale og faglige ressourcer og give dem bedre muligheder for, at de selv og deres børn kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, trivsel og sundhed som andre mødre og børn. Indsatsen skal samtidig bidrage til, at kommunerne forholder sig strategisk til gruppen af sårbare unge mødre. Initiativets formål søges opnået ved, at syv kommuner udvikler og afprøver tre typer af indsatser: 1. Etablering af to kollegier til unge, sårbare gravide/mødre i henholdsvis Aarhus og Aalborg. På kollegierne iværksættes en helhedsorienteret indsats, som udover at have fokus på at støtte de gravide/mødrene i forhold til uddannelse og beskæftigelse også fokuserer på de forhold, der er en betingelse for succes i uddannelse og job. Det kan fx være praktisk støtte, barnets trivsel, netværk, økonomi, relationen til barnets far og det øvrige netværk. 2. Helhedsorienterede metodeudviklingsprojekter for unge, sårbare gravide/mødre i kommunerne Vesthimmerland, Fredericia og Lolland. 3. Afprøvning af Familiens Hus for unge sårbare gravide/mødre i Høje-Taastrup og Esbjerg Kommuner. Familiens Hus samler kommunale og frivillige indsatser og tilbud overfor målgruppen indenfor sundhedsområdet, socialområdet, beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet. Familiens Hus organiseres og drives som et partnerskab mellem projektkommunerne og Mødrehjælpen.

Dokumentation og evaluering:

Rockwoolfondens Forskningsenhed gennemfører en effektmåling af projekt Familiens Hus. Effektmålingen bidrager med viden om, hvilken betydning en indsats tilrettelagt efter principperne i Familiens Hus har. Effektmålingen har særligt fokus på at isolere effekten af at gennemføre en helhedsorienteret indsats og effekten af organiseringen i et partnerskab mellem en kommune og en frivillig organisation. Metodeudviklingsprojekterne i Fredericia og Vesthimmerland indgår også i en effektmåling, som ligeledes gennemføres af Rockwoolfondens Forskningsenhed.

Finansiering:

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev der afsat i alt 78 mio. kr. over fire år til projektet ”Målrettet indsats over for sårbare unge mødre”.

Kontakt:

Rikke Plauborg
+45 41 93 25 59
Børn og familie
Sidst opdateret 08/05 2015