Forside > Projekter og initiativer > Børn > Undersøgelse af overgreb mod børn

Undersøgelse af overgreb mod børn

Med forankring i Overgrebspakken skal Socialstyrelsen opdatere den danske viden om vold og seksuelle overgreb mod børn

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Den overordnede målgruppe for Overgrebspakken er børn og unge af begge køn, der udsættes for vold og seksuelle overgreb samt deres nærmeste omsorgspersoner. Den direkte målgruppe, som kan anvende undersøgelsens resultater mest givtigt, er landets kommuner og fagpersoner, der arbejder med konkrete sager, hvor der opstår mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller fysisk vold mod børn. Dette kan eksempelvis være dagtilbud, skoler og anbringelsessteder samt kommunernes sundhedsplejersker, tandpleje og myndighedsafdelinger samt behandlingstilbud, som alle kan benytte den nye viden til at fremme deres forebyggende indsatser eller blive bedre til at opspore og handle på mistanker eller viden om overgreb.

Baggrund for projektet:

Projektet skal ses i lyset af satspuljepartiernes aftale om en samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb. En række sager om overgreb og misrøgt af børn har påvist alvorlige svigt fra myndighedernes side, hvor der ikke er reageret i tide og udvist rettidig omhu i den forebyggende sociale indsats over for udsatte børn og unge. Et ekspertpanel har kulegravet området og udarbejdet en række anbefalinger, der skal forebygge overgreb mod børn og unge og sikre en styrket indsats overfor de børn og unge, som har været udsat for et overgreb. Hertil har SISO, Videnscenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod Børn, forankret i Kontoret for Børn og Familie i Socialstyrelsen, fået til opgave at opdatere dansk viden om vold og seksuelle overgreb mod børn.

Formål:

Undersøgelsen har til formål at skabe ny og relevant viden, der kan understøtte fagpersoner i arbejdet med at forebygge og opspore de børn, som er udsat for vold og/eller seksuelle overgreb. Til at udføre undersøgelse har Socialstyrelsen indledt samarbejde med SFI til at indsamle og bearbejde data, som både består af registerdata samt af en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt elever i 8. klasser. Undersøgelsen forventes at kunne: Belyse omfanget af overgreb mod børn og unge i Danmark. Belyse karakteren af de overgreb som børn i Danmark udsættes for. Karakterisere gruppen af børn, som er udsat for overgreb, samt karakteren af den krænkende voksne. Belyse barnets perspektiv i relation til vold og seksuelle overgreb, herunder risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Dokumentation og evaluering:

Undersøgelsen offentliggøres primo 2016

Samarbejdsparter:

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd indgår som leverandør på undersøgelsen

Kontakt:

Aya Mortag Freund
91 37 02 01
Sidst opdateret 08/05 2015