Forside > Projekter og initiativer > Børn > Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder

Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder

Satspuljepartierne har ved forhandlingerne for 2013 – 2016 besluttet at styrke SISOs arbejde med forebyggelse, tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager, hvor fagpersoner får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for overgreb.

Projektperiode:

2013 - 2016

Målgruppe:

Den overordnede målgruppe er børn og unge, der udsættes for vold og seksuelle overgreb. Den primære målgruppe er fagpersoner, der arbejder med børn og unge på anbringelsesområdet, hvor der opstår mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold mod børn.

Baggrund for projektet:

Satspuljepartierne har ved forhandlingerne for 2013-2016 besluttet at styrke arbejde med forebyggelse, tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager, hvor fagpersoner får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for overgreb En række sager om overgreb og misrøgt af børn har påvist alvorlige svigt fra myndighedernes side, hvor der ikke er reageret i tide og udvist rettidig omhu i den forebyggende sociale indsats over for udsatte børn og unge. Et ekspertpanel har udarbejdet en række anbefalinger som har ført til en samlet indsats, der skal forebygge overgreb mod børn og unge og sikre en styrket indsats overfor de børn og unge, som har været udsat for et overgreb.

Formål:

Det overordnede formål med projektet er, at færre børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb. Målet med forebyggende arbejde på anbringelsessteder er, at fagpersonerne på disse steder bliver i stand til at opspore tegn og reaktioner på vold og seksuelle overgreb mod børn og unge langt tidligere samt kender til procedurer, handlemuligheder og handlepligt ved mistanke eller viden herom. Følgende delmål skal understøtte det overordnede mål: - At fagpersoner på anbringelsessteder får opkvalificeret deres faglige viden om vold og seksuelle overgreb samt handlemuligheder og handlepligt. - At understøtte fælles værdi og regelsæt i den enkelte institution med henblik på at forebygge vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. - At de nævnte fagpersoner får viden om forebyggelse af vold og seksuelle overgreb samt kendskab til metoder og redskaber til forebyggelse. - At fagpersoner bliver i stand til at omsætte deres faglige viden i praksis, herunder styrket deres kompetencer til at tale med børn og unge, der er udsat eller i risiko for at blive udsat for vold og seksuelle overgreb eller som har en seksuelt bekymrende adfærd.

Dokumentation og evaluering:

Forløbet strækker sig over ca. 6 måneder. Implementeringsforløbet følges op med et spørgeskema til medarbejderne på de konkrete anbringelsessteder omkring: 1. Tegn og reaktioner 2. Viden om børn og unges seksualitet og seksuelt bekymrende adfærd 3. Viden om at tale med børn om vold og seksuelle overgreb

Kontakt:

Lis Toft Madsen
91 37 02 30
Sidst opdateret 19/12 2016