Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Børn > Tidlig opsporing af mistrivsel blandt 0-6-årige

Rådgivning om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel blandt 0-6-årige børn

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel over for små børn i sundhedspleje og dagtilbud.

Projektperiode:

2018 - 2021

Målgruppe:

Målgruppen for rådgivningsforløbene er kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing blandt 0-6-årige børn i sundhedspleje og dagtilbud. Målgruppen i kommunen er faglige ledere fra sundhedspleje og dagtilbud samt relevante ledere og faglige nøglemedarbejdere fra myndighedsområdet og inden for fx PPR, fremskudte socialrådgivere, pædagogiske konsulenter og dagplejekonsulenter. Desuden omfatter målgruppen relevante chefer for sundhedspleje, dagtilbud og myndighedsområdet.

Baggrund for projektet:

Forskning og praksiserfaring viser, at en tidlig indsats over for udsatte børn har stor betydning for barnets udvikling senere i livet. Det er derfor afgørende, at små børn, der udviser tegn på (begyndende) mistrivsel, opspores, så der kan sættes tidligt ind og arbejdes forebyggende med begyndende problemstillinger. En tidlig opsporing forudsætter, at fagpersoner, der har med børnene at gøre i hverdagen, opfanger de tidlige tegn på mistrivsel, tager bekymringer alvorligt og handler på deres bekymring. Den faglige og pædagogiske ledelse i sundhedspleje og dagtilbud spiller en vigtigt rolle i arbejdet med at rammesætte, udvikle og fastholde en god faglig praksis omkring den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel.

Formål:

Initiativet har fokus på at styrke den faglige ledelse i kommuners sundhedspleje og dagtilbud i at skabe fælles retning og et fælles fagligt grundlag for arbejdet med tidlig opsporing, reaktion på mistrivsel og underretninger.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres ikke, men der gennemføres en erfaringsopsamling, der samler op på erfaringer og ændringer i praksis for kommuner, der deltager i et rådgivningsforløb i perioden 2018-2021.

Finansiering:

Rådgivningen er en del af initiativet ”Tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel” under Børnerettighedspakken, som blev vedtaget med satspuljeaftalen for 2018. Der er afsat 7 mio. til det samlede initiativ i perioden 2018-2021.

Mere information:

Det enkelte rådgivningsforløb tilrettelægges med afsæt i kommunens behov og vil bl.a. bestå af en minianalyse samt en række faglige udviklingsaktiviteter over en periode på 6-12 måneder. Rådgivningskonceptet udvikles af Socialstyrelsen og bygger bl.a. på viden og erfaringer fra Socialstyrelsens Model for Tidlig Opsporing, Indsatsteam Overgreb, Praksiskonsulenterne på dagtilbudsområdet, Partnerskabsprojekt om omlægning til en tidligere forebyggende indsats, Den Permanente Task Force på børne- og ungeområdet samt viden om opsporing og reaktion på mistrivsel fra andre sektorområder.


Socialstyrelsen har tidligere udbudt fem forløb med opstart i henholdsvis 2018, 2019 og 2020 og forventer at udbyde et til to rådgivningsforløb med opstart i 2021.


Erfaringer fra de kommunale rådgivningsforløb udbredes løbende i projektperioden til øvrige kommuner gennem en række temamøder, hvor der også præsenteres aktuelt bedste viden på området.


Som en del af Børnerettighedspakken afholdte Socialstyrelsen en konference ultimo 2018, der skulle bidrage til at skabe øget opmærksomhed om børns rettigheder. Temaer fra delinitiativerne i Børnerettighedspakken indgik i konferencen, herunder tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel.


Annoncering af rådgivningsforløb og temamøder finder sted via Socialstyrelsens nyhedsbrev.

Tilmeld dig Socialstyrelsens nyhedsbrev.

Læs mere om rådgivningsforløbene og muligheder for ansøgning.

Kontakt:

Anette Hammershøi
+45 51 37 83 11
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 07/10 2020