Forside > Projekter og initiativer > Børn > Systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

Systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

Projektet skal gennem en 4-årig periode – i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og en række kommuner – udvikle konkrete praksisser, der kan understøtte et sagsbehandlingsfokus på barnets progression.

Projektperiode:

2019 - 2022

Målgruppe:

Den overordnede målgruppe er de udsatte børn og unge, der har behov for særlig støtte efter serviceloven. Den primære målgruppe for projektet og partnerskabet, som skal bidrage til udvikling af konkrete praksisser, er ledere og sagsbehandlere på myndighedsområdet, der har ansvaret for at opstille mål, iværksætte indsatser, følge op og evt. justere indsatsen.

Baggrund for projektet:

En central forudsætning for, at kommunerne lykkes med at sikre en effektiv indsats for det enkelte barn, er, at der i sagsbehandlingen og den sociale indsats er et gennemgående og systematisk fokus på barnets og familiens progression. Erfaringer fra bl.a. Socialstyrelsens Task Force på området for udsatte børn og unge viser, at mange kommuner i dag ikke har et systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen og i indsatserne. Det kan føre til, at der iværksættes indsatser, der ikke er relevante for barnet, og at indsatser, der ikke bidrager til barnets trivsel og udvikling, ikke justeres eller erstattes af mere relevante indsatser. Samtidig understøttes et progressionsfokus ofte ikke tilstrækkeligt ledelsesmæssigt eller organisatorisk i kommunerne.

Formål:

Initiativet har til formål at styrke kommunernes fokus på barnets progression i sagsbehandlingen. Det skal i projektet ske ved – i partnerskab med en række kommuner – at udvikle konkrete praksisser, der kan understøtte et sagsbehandlingsfokus på barnets progression. På baggrund af partnerskabskommunernes lokale afprøvninger skal projektet bidrage til at sandsynliggøre, at de identificerede kerneelementer og organisatoriske forudsætninger vil føre til et styrket fokus på barnets progression.

Dokumentation og evaluering:

Projektet skal resultere i et samlet materiale, der formidler og sætter retning for, hvordan landets 98 kommuner kan arbejde målrettet med at skabe de bedst mulige betingelser for at understøtte barnets udvikling og trivsel.

Samarbejdsparter:

Rambøll Management Consulting og Professionshøjskolen Absalon.

Finansiering:

Projektet indgår som en del af satspuljeaftalen for 2019-2022. Der er bevilget 8,5 mio. kr. i den samlede periode. Der bevilliges ikke økonomisk tilskud til partnerskabskommunernes aktiviteter i projektet.

Mere information:

Det forventes, at 4-5 kommuner vil indgå i partnerskabet. Der søges aktuelt 2-3 kommuner til at indgå i partnerskabet sammen med to allerede godkendte partnerkommuner. Der er ansøgningsfrist 30. juni 2020.

Når partnerskabskommunerne er godkendt medio august 2020 inviteres øvrige kommuner til at deltage i et referencekommunenetværk. Formålet med referencekommunenetværket er at sikre, at øvrige kommuner med interesse for progressionsarbejdet løbende har adgang til og kan hente inspiration fra arbejdet i partnerskabet og at partnerskabet modsat får testet retning og indhold i udviklingsarbejdet. Op til 20 kommuner kan deltage i referencenetværket. Kravene til deltagelse i netværket er kommunens interesse i at udvikle sin opfølgningspraksis og styrke et systematisk fokus på progression samt deltagelse i i alt 4 tværkommunale læringsmøder i perioden ultimo august 2020 – september 2022.

I august 2020 vil der komme yderligere informationer om tilmelding til referencekommunenetværket, som Rambøll Management Consulting er ansvarlig for at drive for Socialstyrelsen.

Ansøgningsmateriale: 

Vejledning til ansøgningsskema

Ansøgningsskema til partnerskab

Bilag 1: Fælles fagligt grundlag

Kontakt:

Louise W. Cardinaal
+45 41 73 08 27
Chefkonsulent
Sidst opdateret 20/05 2020