Temaseminarer

Socialstyrelsen har løbende afholdt temaseminarer som en del af partnerskabsnetværket. På de fælles temaseminarer blev retningen for udviklingen af en tidligere forebyggende indsats i kommunerne formidlet.

Formålet med temaseminarerne var, at deltagerne fik konkret inspiration til, hvordan man kan optimere arbejdet med at omlægge indsatsen til en tidligere og mere forebyggende indsats. Det var desuden et forum, hvor deltagerne fik mulighed for at have tværkommunale diskussioner og udveksle viden og erfaringer i forhold til omstillingen til en tidligere forebyggende indsats.

Temaseminarerne blev afholdt løbende i projektperioden og satte fokus på udvalgte emner som fx udvikling af tilbudsviften, koblingen til almenområdet eller sagsbehandling.

Fold alle teksterne ud eller ind

Temaseminar om det forebyggende mindset

Tirsdag den 10. november 2015 blev første temaseminar i forbindelse med Partnerskabsnetværket afholdt på Hindsgavl Slot i Middelfart. Dagen bød på en række faglige oplæg inden for temaet ’Det forebyggende mindset’.

Med udgangspunkt i det valgte tema satte dagen således fokus på den faglige retning i partnerskabet og det forebyggende mindset, som afsæt for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for socialt udsatte børn og unge.

Du kan finde program for dagen, videoer af udvalgte oplæg samt oplægsholderes præsentationer nedenfor.

Program for dagen

• Se programmet for temaseminaret d. 10. november 2015 (pdf) 

Workshop 1: Et forebyggende perspektiv i sagsbehandlingen

Lone Sperup og Karen Dalin fuldmægtige Ankestyrelsen, Adam Paaby Specialkonsulent, Socialstyrelsens Taskforce på området for udsatte børn og unge samt Rikke Hjort Socialrådgiver Herning Kommune, Maja Riis Frederiksen Projektleder og Charlotte Ibsen Faglig leder Hvidovre Kommune.

Hvordan kan sagsbehandlingen bedst muligt understøtte omstillingen til en styrket forebyggende praksis?

Se slides fra Taskforcens præsentation (pdf) 
Se Herning Kommunes præsentation om et forebyggende perspektiv i sagsbehandlingen (pdf)
Se Hvidovre Kommunes præsentation om et forebyggende perspektiv i sagsbehandlingen (pdf) 
Se optagelserne af præsentationerne fra workshop (Youtube)

Workshop 2: Den kommunale tilbudsvifte

Tore Andreassen, psykolog og seniorrådgiver ved det norske Barne-ungdoms- og familiedirektorat samt Benny Madsen, Centerleder, Herning Kommune.

Hvad viser forskningen og praksis om tilbudsviften i et forebyggelsesperspektiv herunder behovet for en bred, fleksibel og differentieret vifte af tilbud?

Se Tore Andreassens oplæg om den kommunale tilbudsvifte (pdf)
Se Herning Kommunes oplæg om den kommunale tilbudsvifte (pdf) 
Se optagelserne af præsentationerne fra workshop 2 (Youtube)

Workshop 3: På tværs af almenområdet og specialområdet – fokus på læring og skolegang

Bo Vinnerljung, professor i socialt arbejde ved Stockholms Universitet samt Mette Meisner, Specialkonsulent, Københavns Kommune og Alice Øvlisen Brun, Udviklingskonsulent, Haderslev Kommune.

Udsatte børn og unges læring og skolegang har stor betydning for deres trivsel. Hvordan anvender vi denne viden, så den understøtter en praksis, der sikrer sammenhængen til det almene miljø?

Se Bo Vinnerljungs præsentation om læring og skolegang (pdf)
Se Københavns Kommunes præsentation om læring og skolegang (pdf)
Se Haderslev Kommunes præsentation om læring og skolegang (pdf)
Se optagelserne af præsentationerne fra workshop 3 (Youtube)

Workshop 4: Organisatoriske greb i en omlægningsproces

Implement Consulting Group og Stinne Højer Mathiasen, Projektleder, Herning Kommune. 

Hvad fordrer det af organisationen og ledelsen at omlægge til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på børne- og ungeområdet?

Se Implements oplæg om organisatoriske greb i en omlægningsproces (pdf)
Se Herning Kommunes oplæg om organisatoriske greb i en omlægningsproces (pdf)
FSe optagelserne af oplæggene fra workshop 4 (Youtube)

Det forebyggende mindset

Gro Munk Nielsen, Specialkonsulent, Socialstyrelsen, Stinne Højer Mathiasen, Projektleder, Herning Kommune, Maja Riis Frederiksen, Udviklingskonsulent, Hvidovre Kommune, Hanne Pedersen, Projektleder, Haderslev Kommune

Se slides om det forebyggende mindset (pdf) 
Se optagelser fra præsentationen vedrørende det forebyggende mindset (Youtube)

Temaseminar om samarbejde på tværs

Torsdag d. 9. juni blev andet temaseminar i Partnerskabsnetværket afholdt på Hotel Scandic i Vejle. Temaet for dagen var ’Samarbejde på tværs’. Dagen bød på en række faglige oplæg, der satte fokus på det tværprofessionelle samarbejde og betydningen heraf for en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge.

Du kan finde program for dagen samt oplægsholderes præsentationer nedenfor.

Program for dagen

Se programmet for temaseminaret d. 9. juni 2016 (pdf) 

Det tværprofessionelle samarbejdes betydning for en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Andy Højholdt, lektor ved Professionshøjskolen Metropol

Se Andy Højholdts præsentation om det tværprofessionelle samarbejde her (pdf)

Samarbejde på tværs – i partnerskabskommunerne

Socialstyrelsen og de tre partnerskabskommuner

Se slides fra Haderslev Kommunes oplæg om samarbejde på tværs (pdf)

Se slides fra Herning Kommunes oplæg om samarbejde på tværs (pdf)

Se slides fra Hvidovre Kommunes oplæg om samarbejde på tværs (pdf)

Workshop 1: § 11, stk. 3 – en forebyggende og tidlig indsats

Adam Paaby, Chefkonsulent, Socialstyrelsen, Dorte Brandt Hansen, Konsulent, VISO, Socialstyrelsen og Jytte Eline Falk-Lorenzen, Jurist, Ankestyrelsen

En tidligere forebyggende indsats fordrer en sagsbehandling, der kommer tidligt og mere systematisk ind i sagerne ved bekymringer eller tegn på manglende trivsel hos børn og unge. Forpligtigelsen og mulighederne til en tidligere forebyggende indsatser er styrket med den nye § 11, stk. 3.

Se Socialstyrelsens præsentation om § 11, stk. 3 her (pdf)

Workshop 2: Fælles sprog i den tidlige opsporing

Cita Ammitzbøll, konsulent, Viborg Kommune, Signe Groth Andersson, Konsulent i SUS og Christian Ahlmann Olesen, Partner, Implement Consulting Group

Workshoppen præsenterer viden om konkrete redskaber i forhold til at arbejde tværfagligt om den tidlige opsporing på 0-6 års området og giver deltagerne indblik i vigtige perspektiver og opmærksomhedspunkter heri. Der sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med at etablere et fælles sprog og en fælles forståelse i forhold til bekymringer.

Se slides fra Viborg Kommunes oplæg om et fælles sprog i den tidlige opsporing her (pdf)

Se SUS og Implements oplæg om et fælles sprog i den tidlige opsporing her (pdf)

Workshop 3: Effektive indsatser for udsatte børn og unge

Hanne Nielsen, Manager, Social Management, Rambøll

Et forebyggende mindset herunder et fokus på at bringe barnet/den unge ”ned ad indsatstrappen” fordrer en dækkende indsatsvifte, der tager højde for forskellige kerneproblematikker og aldersgrupper. Hvad siger forskningen om virksomme indsatser til udsatte børn og unge? Hvilke komponenter og virksomme mekanismer er centrale for indsatser på indsatstrappens forskellige trin?

Se Hanne Nielsens præsentation om effektive indsatser for udsatte børn og unge her (pdf)

Workshop 4: Tidlig indsats og inklusion

Mette Due Hansen, Pædagogisk konsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Mia Michelsen, Konsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Anette Christoffersen, Konsulent, Middelfart kommune

Mange aktører er sammen om indsatsen for udsatte børn og unge. En helhedsorienteret forebyggende indsats fordrer en fælles forståelse af opgaver og støttebehov på tværs af professioner og sektorer. Få inspiration til at udvikle og kvalificere den lokale praksis omkring inklusion samt den forebyggende og tidlige indsats.

Se slides fra Middelfart Kommunes præsentation om tidlig indsats og inklusion (pdf)

Se oplægget fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om tidlig indsats og inklusionsløsninger her (pdf)

Workshop 5: Organisatoriske perspektiver på implementering og forankring

Tor Nonnegaard-Pedersen, Partner, Implement Consulting Group

Workshoppen introducerer organisatoriske og ledelsesmæssige perspektiver på den opgave kommunerne står overfor i omlægningen af indsatsen, så kvaliteten styrkes for udsatte børn og unge.

Se Tor Nonnegaard-Pedersens oplæg om organisatoriske perspektiver på implementering og forankring her (pdf)

Workshop 6: Resultatmål og nøgletalskataloget

Lene Hultberg, Fuldmægtig, Socialstyrelsen og erfaringer fra Herning Kommune og Brønderslev Kommune

Bevæger jeres omstilling sig i en ønsket retning? Et vigtigt ledelsesværktøj i omstillingen er opfølgning på resultatmål og nøgletal.

Socialstyrelsen har udviklet et nøgletalskatalog, der giver den enkelte kommune mulighed for at følge egen udvikling på udvalgte indikatorer i projektperioden.

Se præsentationen vedr. resultatmål og nøgletalskataloget her (pdf)

Temaseminar om inddragelse af barn, familie og netværk

Tirsdag d. 29. november blev tredje temaseminar i Partnerskabsnetværket afholdt på Hindsgavl Slot i Middelfart. Temaet for dagen var ’Inddragelse af barn, familie og netværk - vejen til gode løsninger’. Dagen bød på en række faglige oplæg, der satte fokus på at inddrage barn, familie og netværk som en del af det tværprofessionelle samarbejde.

Du kan finde program for dagen samt oplægsholderes præsentationer nedenfor.

Program for dagen

Se programmet for temaseminaret d. 29. november 2016 (pdf) 

Velkomst v. Socialstyrelsen

Anne Sophie Sandstød Nielsen

Se velkomsttalen her (mp4)

Netværksinddragende metoder i et omlægningsperspektiv

Mette Beck Frost Konstantin, Netværkshuset Mette Konstantin

Se Mette Konstantins præsentation om det netværksinddragende metoder her (mp4)

Se spørgsmål fra salen til Mette Konstantin her (mp4)

Barnet/den unge som medskaber af gode løsninger i en tidligere forebyggende indsats

Helle Tilburg Johnsen, Børns Vilkår og Roskilde Kommune

Se Helle Johansenpræsentation om barnets som medskaber af gode løsninger her (mp4)

Arbejdsgruppe 1: Øget fokus på at inddrage barn, familie og netværk i sagsbehandlingen

I denne arbejdsgruppe stiller vi skarpt på sagsbehandlingen med fokus på den del, der knytter sig til den børnefaglige undersøgelse.

Se Hvidovre Kommunes præsentation om muligheder og udfordringer i sagsbehandlingen i relation til deres systematiske arbejde med at afdække netværket omkring barnet og familien her (mp4)

Se Kolding Kommunes præsentation om deres erfaringer med systematisk anvendelse af familierådslagning og netværksmøder i sagsbehandlingen, i arbejdet med at inddrage og aktivere ressourcerne i barnet og familiens netværk her (mp4)

Arbejdsgruppe 2: Udvikling af inddragende komponenter i de enkelte tilbud

Vi vil i denne arbejdsgruppe drøfte muligheder og udfordringer knyttet til arbejdet med at sikre inddragelse
af barn, familie og netværk i de enkelte tilbud fra både et strategisk perspektiv og et udførerperspektiv (kommunale leverandører).

Se Socialstyrelsens  præsentation om fagligt indspark med centrale opmærksomhedspunkter i forhold til at gøre inddragelse
til en virksom komponent på tilbudssiden her (mp4 - forringet lydkvalitet)

Se Herning Kommunes præsentation om deres vigtigste praksiserfaringer fra arbejdet med at tænke inddragelse ind
i de enkelte tilbud på indsatstrappen her (mp4 - forringet lydkvalitet)

Arbejdsgruppe 3: Inddragelse som brobygger til hverdagslivet

Vi udforsker i denne arbejdsgruppe, hvordan man på almenområdet kan sætte relationen til barnet samt viden om barnets hverdag og netværk i spil i en tidligere forebyggende indsats. Fokus er på den tidlige inddragelse af familie og netværk i forhold til at sikre, at en indsats kobles tæt til barnets hverdagsliv.

Se Ringsted Kommunes præsentation om erfaringer med at arbejde systematisk med inddragelse på skoleområdet gennem opsporingsmodellen her (mp4)

Se Kerteminde Kommunes præsentation om at formidle de gevinster og udfordringer, de har oplevet i arbejdet med dialogmøder og det konkrete arbejde med systematisk videndeling og inddragelse af forældre og netværk her (mp4)

Samskabelse som et perspektiv i omlægningsarbejdet – inspiration til det videre arbejde

John Møldrup, COK

Se John Møldrups præsentation om samskabelse som perspektiv i omlægningsarbejdet her (mp4)

Temaseminar om den gode anbringelse - set i et omlægningsperspektiv

Tirsdag d.30 maj blev fjerde temaseminar i Partnerskabsnetværket afholdt på Radisson Blu H.C. Andersens Hotel i Odense. Temaet for dagen var ’Den gode anbringelse – set i et omlægningsperspektiv’. Dagen bød på en række faglige oplæg, der satte fokus på at inddrage barn, familie og netværk som en del af det tværprofessionelle samarbejde.

Du kan finde program for dagen samt oplægsholderes præsentationer nedenfor.

Program for dagen

Se programmet for temaseminaret d.30 maj 2017 (pdf)

Forskningsmæssig viden om anbringelser af børn og unge - hvad viser registerdata?

V. Signe Hald Andersen, forskningsleder ved Rockwoolfonden

Se Signe Hald Andersens præsentation om eksisterende viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer samt effekten af forskellige anbringelsestyper (pdf)

Hvordan oplever anbragte børn og unge selv, at de trives? – Et øjebliksbillede anno 2016

Mette Lausten, seniorforsker hos SFI

Se Mette Laustens powerpoint-præsentation, om hvordan børn og unge selv oplever, at de trives (pdf)

Hvordan skaber vi de bedste resultater for børn og unge, som er anbragt på døgninstitution?

Tore Andreassen, psykolog, Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet, Norge

Se Tore Andreassens powerpoint-præsentation, om hvordan vi skaber de bedste resultater for børn og unge, som er anbragt på døgninstitution (pdf)

Den gode anbringelse i et mentaliseringsbaseret perspektiv

Janne Østergaard Hagelquist, psykolog og grundlægger af Center for Mentalisering

Se Janne Østergaard Hagelquists powerpoint-præsentation om den gode anbringelse i et mentaliseringsbaseret perspektiv (pdf)

Workshop A: Styrket fokus på anbringelse i familiepleje

Workshoppen dykker ned i eksempler på, hvordan styrkede løsninger indenfor familiepleje kan fremme hverdagslivsperspektivet for barnet eller den unge.

Se Hernings Kommunes powerpoint-præsentation, hvor de fortæller om deres erfaringer med at anbringe børn og unge, som tidligere var anbragt på døgninstitution, i plejefamilie (pdf)

Se Ewa Näslunds powerpoint-præsentation om erfaringer med at anbringe børn og unge i netværkspleje (pdf)

Workshop B: Udvikling af kortere og mere fleksible anbringelser i tæt samarbejde med hjemmet

I workshoppen fortæller to konkrete tilbud om deres erfaringer med at udvikle sådanne tilbud. Workshoppen giver desuden indblik i, hvordan der i udviklingsarbejdet kan samarbejdes med Socialtilsynet.

Se Socialstyrelsens powerpoint-præsentation om intentionerne med kvalitetsmodellen (pdf)

Se Børn og Unge Center Vejle Fjords powerpoint-præsentation om arbejde med mål- og tidsfokuseret anbringelse (pdf)

Se Døgninstitutionen Villa Kokkedals powerpoint-præsentation om erfaringer med at sætte fokus på familiearbejdet på en døgninstitution (pdf)

Workshop C: Styrket samarbejde mellem specialområdet og
skoleområdet om at styrke anbragte unges trivsel
og læring

Workshoppen sætter fokus på, hvordan koordinering og øget
samarbejde mellem specialområdet og skoleområdet kan
bidrage til at understøtte anbragte børn og unges læring og
trivsel i skolen.

Se Videncenter for Anbragte Børn og Unges (VABU), Københavns Kommune, præsentation om centrets erfaringer med at støtte bedst muligt op om anbragte unges skolegang (pdf) 

Se Videncenter for Anbragte Børn og Unges (VABU), Københavns Kommune, præsentation om centrets erfaringer med at støtte bedst muligt op om anbragte unges skolegang (mp4)

Se Styrelsen fra Undervisning og Kvalitets præsentation om deres erfaringer med partnerskab mellem kommuner, interne skoler, folkeskoler og erhvervsskoler (pdf) 

Se Styrelsen fra Undervisning og Kvalitets præsentation om deres erfaringer med partnerskab mellem kommuner, interne skoler, folkeskoler og erhvervsskoler (mp4) 

Workshop D: Tidlig og koordineret indsats til førskolebørn der er
anbragt uden for hjemmet

Workshoppensætter fokus på, hvordan dagtilbud og specialområde kan samarbejde om at understøtte barnets udviklings- og læringsmuligheder.

Se Mette Skovgaard Vævers, Institut for Psykologi Københavns Universitet, præsentation om de tidlige leveårs betydning i forhold til barnets udvikling- og læringsmuligheder og hvordan en tidlig og koordineret indsats til udsatte småbørn kan gøre en stor forskel (pdf)

Børnehuset Hørgården i Københavns kommune om konkrete erfaringer fra praksis når børn bliver anbragt med fokus på samarbejdets betydning og børnenes perspektiv. 

Dialogseminar om implementering af en tidligere forebyggende indsats

Mandag d. 15. januar blev det femte og sidste tværgående seminar i regi af Partnerskabsnetværket afholdt. Dagen var dedikeret til en fælles status på det engagerede arbejde med omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner, samt til inspiration til det videre arbejde.

Partnerskabsnetværkets 22 kommuner har alle gjort sig værdifulde erfaringer undervejs, som deltagerne på dagen fik lejlighed til at dele med hinanden, drøfte og lære af på tværs.

Du kan finde programmet for dagen samt oplægsholdernes præsentationer nedenfor.

Program for dagen

Se programmet for dialogseminaret d. 15. januar her (pdf).

Listen Louder. Inspiration til læring og lederskab i en tidligere forebyggende indsats.

V. Jonathan Løw, iværksætter, PR-konsulent og foredragsholder.

Se Jonathan Løws præsentation her (pdf).

Hvordan kommer man i gang? Centrale fokusområder i det konkrete omstillingsarbejde.

V. Implement Consulting Group/Socialt Udviklingscenter SUS.

Se Implement/SUS's præsentation her (pdf).

Fra papir til praksis i omlægningen til en tidligere forebyggende indsats.

V. Søren Obed Madsen, Assistant Professor, Ph.D, Copenhagen Business School.

Se Søren Obed Madsens præsentation her (pdf).

Sidst opdateret 03/07 2018