Rådgivningsforløb

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge. I årene 2016-2019 gennemføres rådgivningsforløb i op til 33 kommuner.

Rådgivningsforløbet er et tilbud til kommuner, som på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og med inddragelse af almenområdet ønsker at omlægge området for udsatte børn og unge til en tidligere forebyggende indsats. Socialstyrelsen forventer at kunne gennemføre rådgivningsforløb i op til 33 kommuner i perioden 2016 – 2019.

Ansøgning om rådgivningsforløb

Der kan ikke længere søges om rådgivning. Den sidste ansøgningsrunde var i efteråret 2018, hvor der kunne søges om rådgivningsforløb i 2019. 

Om rådgivningen 

Et rådgivningsforløb har til formål at understøtte den strategiske og helhedsorienterede omlægning af indsatsen. Forløbet tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og vil bestå af forskellige aktiviteter, der tilsammen sætter fokus på omlægning af indsatsen på tværs af sagsbehandlingen, tilbudsviften og koblingen til almenområdet. Den faglige retning i rådgivningen bygger i høj grad på viden og erfaringer fra Projekt Partnerskabskommuner.

Faglig retning i omstillingen til en tidligere forebyggende indsats 

Rådgivningsteamet består af fagfolk fra Socialstyrelsen, der har en bred vifte af erfaring fra børne- og ungeområdet og med at understøtte implementering af indsatser, lovbestemte initiativer og strategisk omlægning til en tidligere forebyggende indsats. 

Afhængig af, hvad I prioriterer at fokusere på i rådgivningsprocessen, kan I som kommune forvente at rådgivningen bidrager til:

  • Øget indsigt i egen praksis og udviklingsmuligheder i arbejdet mod en tidligere forebyggende indsats
  • Viden om centrale elementer og virkemidler i en helhedsorienteret omlægning 
  • Mulighed for at arbejde med jeres faglige praksis i et omlægningsperspektiv inden for en række konkrete temaer
  • Viden om, hvorvidt jeres omlægning bevæger sig i den ønskede retning ved at følge nøgletal for egen udvikling og sammenligne med andre kommuner

Fold alle teksterne ud eller ind

Omfang og samarbejde

Omfanget af et rådgivningsforløb er op til fire vejledningsdage over en periode på 6-12 måneder. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops, seminarer eller lignende afhængigt af behov og ønsker.

Som kommune er I ansvarlige for at drive omlægningsarbejdet, og I skal selv være udførende på produkter og processer mellem vejledningsdagene. Omfanget af de ressourcer, som skal afsættes til arbejdet, vil variere afhængig af den omlægningsproces, som den enkelte kommune foretager. Som minimum skal der afsættes ressourcer til:

  • Dialog og koordinering med Socialstyrelsen
  • At gennemføre en minianalyse af egen praksis i et forebyggelsesperspektiv 
  • Deltagelse af ledere og relevante medarbejdere på rådgivningsdagene (møder, workshops, seminarer mv.)
  • Evt. indsamling og validering af data til et nøgletalskatalog.

Rådgivningens indhold

Som en del af forløbet tilbydes en indledende minianalyse. Analysens resultater præsenteres af Socialstyrelsen på den første rådgivningsdag med henblik på en fælles drøftelse af styrker og udviklingspotentialer i forhold til en tidligere forebyggende indsats. Minianalysen er dermed et afsæt til, at jeres kommune kan formulere eller kvalificere mål og strategier for en styrket tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge.

Efter minianalysen sammensættes det videre rådgivningsforløb med udgangspunkt i jeres kommunes behov. Det er muligt at vælge forskellige temaer gennem rådgivningsforløbet. Temaerne er præsenteret i Rådgivningskataloget, og du kan læse mere om de 10 temaer her (pdf).

Nøgletal

Nøgletal kan være et vigtigt værktøj i omlægningsarbejdet, og løbende ledelsesinformation kan bidrage til, at I som kommune har øje for, om omstillingen bevæger sig i den ønskede retning. Derfor tilbydes I som en del af rådgivningen at blive tilknyttet Socialstyrelsens nøgletalskatalog, der indeholder nøgletal for 12 indikatorer, som tilsammen kan give en pejling på jeres udvikling.

Nøgletallene indsamles og formidles i kommunespecifikke rapporter 2 gange årligt og giver mulighed for at følge nøgletal for eget udviklingsarbejde og desuden sammenligne med et gennemsnit af andre relevante kommuner.

Se eksempel på nøgletalskatalog 

Som kommune er I selv ansvarlige for indsamling og validering af data. Socialstyrelsen bistår med vejledning, skabeloner og udarbejdelse af nøgletalsrapporterne.

Sidst opdateret 05/09 2019