Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats

Projektet omfatter et partnerskab med en række kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

I partnerskabsprojektet indgår Socialstyrelsen et partnerskab med en række kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Sideløbende inddrages et netværk af referencekommuner, der arbejder i samme retning.

Omdrejningspunktet i projektet er at tænke forebyggelse hele vejen rundt. Dvs. på tværs af sagsbehandlingen, kommunens vifte af tilbud til udsatte børn og unge og koblingen til den tidlige indsats på almenområdet.

’Den svenske model’ er inspiration

Inspirationen for arbejdet er ’den svenske model’. En række undersøgelser viser, at svenske kommuner har stor succes med at investere i forebyggende indsatser. Fx er der færre sager, der ender med langvarige indgribende foranstaltninger.

Samtidig skal udsatte børn, unge og deres familier opleve endnu bedre sammenhæng i mødet med det kommunale system – i sagsbehandlingen, i foranstaltninger og i deres hverdagsliv. Udviklingsarbejdet tager derfor udgangspunkt i en bred forståelse af forebyggelsesbegrebet. Forebyggelsen på det specialiserede børneområde skal være helhedsorienteret og sammentænkt, og samtidig skal den bygge bro til den indsats, der foregår på skole og dagtilbudsområdet.

Lokalt afsæt, fælles retning

Udviklingsarbejdet i partnerskabskommunerne indebærer intensive udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i det lokale, mens rammen og retningen for arbejdet på tværs af partnerskabskommunerne er fælles.

De metoder og løsninger, der udvikles i partnerskabskommunerne, udbredes til andre interesserede kommuner. Det sker blandt andet via netværket af referencekommuner og gennem rådgivningsforløb, der varetages af Socialstyrelsen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Faserne i et partnerskabsforløb

Fase 1:

Køreplan for det samlede projektforløb forberedes i dialog mellem Socialstyrelsen og de udvalgte kommuner.

Fase 2:

Socialstyrelsen udarbejder i samarbejde med de involverede kommuner en indledende analyse af kommunens eksisterende indsats. Analysen belyser kommunens styrkepositioner og udviklingsmuligheder i forhold til forebyggelsesarbejdet – både i sagsbehandlingen og i den kommunale tilbudsvifte samt koblingen til den tidlige indsats i almenområdet.

Fase 3:

På baggrund af analysen planlægges og iværksættes et udviklingsforløb for at styrke kommunens forebyggende indsats.

Forventede gevinster ved at være partnerskabskommune

De kortsigtede resultater ved at blive partnerskabskommune forventes at være en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge, herunder:

  • En styrket helhedsorienteret sagsbehandling og tilbudsvifte
  • Øget brug af veldokumenterede og effektive forebyggende indsatser og foranstaltninger
  • At indsatserne anvendes tidligt og rettidigt, så det enkelte barn i videst muligt omfang fastholdes i det almene miljø, at den kommunale foranstaltningspraksis understøtter og at barnet/den unge bringes ned ad indsatstrappen

De langsigtede resultater i partnerskabskommunerne forventes at være:

  • Flere udsatte børn og unge i partnerskabskommunerne får en tidligere forebyggende indsats som resultat af indsatsomlægningen
  • Flere udsatte børn og unge i partnerskabskommunerne kan rummes i de almene tilbud fx dagtilbud, skoler og fritidsaktiviteter
  • Flere udsatte forældre bliver i stand til bedre at støtte op om deres børns trivsel, hvilket understøtter flere stabile familieforhold og derved færre alvorlige børnesager
  • Færre sagsforløb på området udsatte børn og unge der fører til langvarige indgribende foranstaltningsforløb
Sidst opdateret 03/07 2018