Minivejledningsforløb

Socialstyrelsen tilbyder praksisnær sparring til kommuner og dagtilbud. Forløbene er på 10 timer.

Socialstyrelsen tilbyder minivejledningsforløb til kommuner og dagtilbud, der ønsker at arbejde målrettet med at løfte kvaliteten i dagtilbud – og styrke børn i udsatte positioner. Minivejledningsforløbet består af et kort vejledningsforløb med fokus på sparring om en konkret udfordring. Det sker med en helhedsorienteret indsats, som kommer alle børn til gode.

Et minivejledningsforløb er på op til ti timer og tilbydes selvejende, private og kommunale dagtilbud løbende i perioden frem til august 2019. Forløbene designes i tæt samarbejde med de deltagende kommuner og dagtilbud.  

Ansøgningsfrist for tildeling af minivejledning er den sidste hverdag i hver måned, sidste gang 30. august 2019. 

Ansøgningsskema for minivejledningsforløb til dagtilbud.


Fold alle teksterne ud eller ind

Faser og indhold

Forløbet designes i samarbejde med den enkelte ledelse/bestyrelse/kommune og tager udgangspunkt i konkrete udfordringer. Et forløb kan bestå af:

 • Opstartsmøde
 • Ledelses- og konsulentsparring omkring den konkrete udfordring
 • Videns oplæg af Socialstyrelsens praksiskonsulenter om de fire centrale temaer: faglig ledelse, organisering af læringsmiljøer, forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde
 • Deltagelse i landsdækkende konference

Det enkelte selvejende/private/kommunale dagtilbud eller kommunen er selv ansvarlig for indsatsen og implementering af eventuelle nye tiltag som følge af minivejledningsforløbet. Derudover skal det deltagende dagtilbud afsætte tid til forberedelse, møder og evt. deltagelse i landsdækkende konferencer.

På baggrund af ansøgningen udarbejdes der en samarbejdsaftale mellem Socialstyrelsen og det enkelte selvejende/private dagtilbuds ledelse og bestyrelse. I forhold til kommunale dagtilbud udarbejdes der en aftale mellem kommunen og Socialstyrelsen. 

Kriterier for tildeling

Socialstyrelsen vil foretage en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra ovenstående kriterier. Der vil i tildelingen blive lagt vægt på at sikre, at såvel små og større kommuner, som kommuner i forskellige dele af landet og kommuner med høj andel af dagpleje er repræsenteret. Socialstyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger løbende ud fra følgende kriterier:

 • At selvejende/private/kommunale dagtilbud/kommunen kan beskrive udfordringer med at øge kvaliteten og styrke børn i udsatte positioner
 • At der er ledelsesopbakning til at indgå i minivejledningsforløbet

Økonomi

Deltagelsen i minivejledningsforløbet er gratis for kommunen. Kommunen skal dog afholde udgifter til personaleressourcer i forbindelse med møder og andre aktiviteter i forbindelse med forløbet samt eventuel mødeforplejning. 

Praksiskonsulenterne

 • har viden og erfaringer i at understøtte udvikling, forandrings og implementering af indsatser i dagtilbud og kommuner. 
 • har solid erfaring med praktisk pædagogisk arbejde, pædagogisk ledelse og konsulentrollen
 • har bred og dyb faglig viden om de faktorer og elementer der har betydning for kvalitet i dagtilbud
 • har ikke ét koncept eller én manual, som vi implementerer alle steder, men et bredt repertoire af metoder og tilgange, som justeres efter den selvejende/private/kommunale dagtilbuds behov
 • sætter holdet efter opgaven - typisk to konsulent på hvert forløb
Sidst opdateret 01/11 2017