Minivejledningsforløb

Socialstyrelsen tilbyder praksisnær sparring til kommuner og dagtilbud. Forløbene er på 10 timer.

Socialstyrelsen tilbyder minivejledningsforløb til kommuner og dagtilbud. Dvs. korte vejledningsforløb med fokus på sparring om en konkret udfordring.

Det overordnede formål er at mindske den negative sociale arv for børn i udsatte positioner i dagtilbud.

Et minivejledningsforløb er på op til ti timer og tilbydes selvejende, private og kommunale dagtilbud løbende i perioden frem til august 2019. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Formålet

I et minivejledningsforløb gives der sparring i forhold til konkrete udfordringer med at arbejde målrettet med at mindske den negative sociale arv. Minivejledningsforløbet sætter fokus på kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet. Det sker med en helhedsorienteret indsats, som kommer alle børn til gode. Forløbet tilrettelægges med afsæt i kommunens eller dagtilbuddets konkrete behov og vil bestå af fysiske møder, videomøder og telefonsamtaler af i alt ti timers varighed.

Vejledningen tager udgangspunkt i forskning og viden om, hvad der kan bidrage til at skabe høj kvalitet i dagtilbud, og bygger på det børne- og læringssyn, som er beskrevet i ”Master for en styrket pædagogisk læreplan”. 

"Master for en styrket pædagogisk læreplan" på Socialministeriets hjemmeside.

Kriterier for tildeling

Socialstyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger ud fra følgende kriterier:

  • At selvejende og private dagtilbud/kommunen kan beskrive udfordringer med at arbejde målrettet med børn i udsatte positioner. 
  • At der er ledelsesopbakning til at indgå i minivejledningsforløbet.

Socialstyrelsen vil foretage en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra ovenstående kriterier. Der vil i tildelingen blive lagt vægt på at sikre, at både små og større kommuner, kommuner i forskellige dele af landet og kommuner med høj andel af dagpleje er repræsenteret.

Ansøgningsskema og -perioder

Ansøgningsfrist for tildeling af minivejledning er den sidste hverdag i hver måned, sidste gang 30. august 2019. 

Ansøgningsskema for minivejledningsforløb til dagtilbud (word)

Samarbejde og økonomi

På baggrund af ansøgningen udarbejdes der en aftale mellem Socialstyrelsen og det enkelte selvejende/private dagtilbuds ledelse og bestyrelse.

I forhold til kommunale dagtilbud udarbejdes der en aftale mellem kommunen og Socialstyrelsen. 

Deltagelsen i minivejledningsforløbet er gratis for kommunen. Kommunen skal dog afholde udgifter til personaleressourcer i forbindelse med møder og andre aktiviteter i forbindelse med forløbet samt evt. forplejning på møder. 

Elementer i minivejledningsforløb

Forløbet tilrettelægges i samarbejde med den enkelte ledelse/bestyrelse/ kommune og tager udgangspunkt i konkrete udfordringer.

  • Opstartsmøde
  • Sparring i form af videomøder, telefonmøder eller fysiske møder
  • Mulighed for at deltage i de landsdækkende konferencer i den treårige periode

Det enkelte selvejende / private dagtilbud eller kommunen er selv ansvarlig for indsatsen og implementering af eventuelle nye tiltag som følge af minivejledningsforløbet. Derudover skal det enkelte dagtilbud afsætte tid til forberedelse, møder og evt. deltagelse i landsdækkende konferencer.

Teamet af pædagogiske praksiskonsulenter

Alle rådgivnings- og vejledningsforløb gennemføres af Socialstyrelsens team af pædagogiske praksiskonsulenter, der har en bred vifte af viden og erfaring fra dagtilbudsområdet i både ledelse og praktisk pædagogisk arbejde samt i arbejdet på forvaltningsniveau. Teamet har også viden og erfaringer i at understøtte implementering af indsatser i dagtilbud og kommuner. 

Baggrund

Nationalt såvel som internationalt peger forskning på at:

  • Udsatte børn, der går i dagtilbud, hvor der arbejdes vidensbaseret og systematisk med børnenes trivsel, udvikling og læring i de tidligere år, klarer sig markant bedre end de udsatte børn, der ikke går i dagtilbud af høj kvalitet. Især arbejdet med børnenes sproglige kompetencer og non-kognitive kompetencer styrker børnenes livsduelighed (Heckman, 2008, Bleses, 2010).
  • Et godt samarbejde mellem dagtilbud og barnets forældre er vigtig for barnets trivsel, udvikling og læring, og barnets hjemmelæringsmiljø har stor betydning for barnets udvikling (Taggart, 2014).
  • Børn klarer sig bedre senere i livet, når der er fokus på læring og trivsel i institutioner af højkvalitet, uanset hvilken baggrund de har som udgangspunkt (Taggart, 2014).
Sidst opdateret 15/09 2017