Etårige rådgivnings- og vejledningsforløb

Socialstyrelsens praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet tilbyder etårige rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner, der ønsker at arbejde målrettet med at løfte kvaliteten i dagtilbud og styrke børn i udsatte positioner.

Kommuner kan søge om gratis etårige forløb med Socialstyrelsens praksiskonsulenter, der rådgiver og vejleder om, hvordan den pædagogiske kvalitet i dagtilbud kan øges med henblik på at fremme trivsel, udvikling, læring og dannelse hos børn i udsatte positioner. Kommunen udvælger de dagtilbud, der skønnes at have ønske og behov for at rådgivning og vejledning.

Helhedsorienteret og praksisnær rådgivning

De etårige rådgivnings- og vejledningsforløb designes og skræddersys i tæt samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale, og der lægges vægt på, at praksiskonsulenterne skal være en ressource i det kvalitetsarbejde, der er i gang lokalt.

Praksiskonsulenterne arbejder praksisnært og med en helhedsorienteret indsats, der kommer alle børn til gode, særligt børn i udsatte positioner. Praksiskonsulenterne har fokus på det direkte samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale og arbejder i hele spændet fra forvaltning til ”blå stue”.

Ansøgningsfrist for etårige forløb

Næste ansøgningsfrist for deltagelse i et etårigt rådgivnings- og vejledningsforløb med Praksiskonsulenterne er den 1. november 2018.

Ansøgningsskema for etårige forløb til dagtilbud 

Læs mere om etårige rådgivnings- og vejledningsforløb herunder.

Fold alle teksterne ud eller ind

Indhold i et etårigt forløb

Forløbet designes i samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale, så det tager udgangspunkt i de udvalgte dagtilbuds pædagogiske arbejde og understøtter kommunens strategier og udviklingsaktiviteter. Forløbet tilpasses forskellige forvaltnings-, dagtilbuds- og praksisniveauer, og målgruppen for forløbet er den overordnede administrative ledelse, dagtilbudsledelse og pædagogisk personale samt kommunale ressourcepersoner.

Et etårigt rådgivningsforløb består af:

 • Et opstartsmøde i kommunen med deltagelse af Socialstyrelsens praksiskonsulenter, dagtilbudschefen, den kommunale tovholder samt andre relevante samarbejdspartnere.
 • Gennemførelse af en egenvurdering af kommunens styrker og udfordringer på dagtilbudsområdet.
 • Styregruppemøder, hvor der blandt andet udarbejdes en forandringsmodel, som fungerer som ramme og styringsredskab i den etårige samarbejdsperiode.
 • Ledelsessparring med områdeledere og/eller dagtilbudsledere samt sparring med pædagogiske konsulenter.
 • Arbejdsgruppemøder i de dagtilbud, som indgår i forløbet.
 • Praksismøder, hvor praksiskonsulenterne eksempelvis deltager i hverdagens pædagogiske praksis sammen med det pædagogiske personale for at vise, samskabe eller observere praksis. Praksismøder kan også foregå ved konkret sparring eller faglige oplæg med refleksionsøvelser på stue- og personalemøder.

Praksiskonsulenterne understøtter de målrettede indsatser og aktiviteter i dagtilbuddene og den kommunale forvaltning, men det er den deltagende kommune, der er ansvarlig for fremdriften.

Det er vigtigt, at kommunen afsætter ressourcer til at indgå i rådgivnings- og vejledningsforløbet blandt andet med henblik på senere forankring efter forløbets afslutning. Dertil skal de deltagende dagtilbud afsætte tid til forberedelse og gennemførelse af indsatsen. Det indebærer også deltagelse i møder med praksiskonsulenterne.

Ansøgningsperioder

Forløb fra januar 2019 til december 2019: Ansøgningsfrist den 1. november 2018.

Kriterier for tildeling af forløb

Socialstyrelsen vurderer ansøgninger ud fra følgende tildelingskriterier:

 • Kommunen kan dokumentere, at den har dagtilbud, som har behov for og et ønske om at udvikle og målrette arbejdet med at styrke trivsel, udvikling og læring hos børn i udsatte positioner.
 • Kommunen kan dokumentere, at den har dagtilbud med en høj andel af familier, der befinder sig i, eller er i risiko for at komme i en udsat position. Det kan eksempelvis skyldes deres socioøkonomiske baggrund.
 • Kommunens motivation for at deltage i rådgivnings- og vejledningsforløbet er relevant og fyldestgørende beskrevet. 

Socialstyrelsen foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra ovenstående kriterier, og der lægges desuden vægt på at sikre variation på tværs af de deltagende kommuner i forhold til kommunestørrelse og geografisk placering. 

Dertil er det et krav, at:

 • Der er ledelsesmæssig opbakning til forløbet.
 • Kommunen forpligter sig ved direktøren eller dagtilbudschefens underskrift til at afsætte ressourcer til at indgå i rådgivnings- og vejledningsforløbet og efterfølgende forankre indsatsen.
 • Kommunen er villig til at indgå i en evaluering af rådgivningsforløbet, herunder medvirke til indsamlingen af data i samarbejde med en ekstern evaluator. 

Økonomi

Deltagelsen i rådgivnings- og vejledningsforløbet er gratis for kommunen. Kommunen skal dog afholde udgifter til personale til møder og andre aktiviteter i forbindelse med forløbet samt eventuel mødeforplejning. Kommunen afholder egne transportudgifter til deltagelse i temadage og landsdækkende konferencer.

Hvad kendetegner praksiskonsulentkorpset?

Praksiskonsulentkorpset har:

 • Viden om og erfaringer med at understøtte udvikling, forandring og implementering af indsatser i dagtilbud og kommuner. 
 • Solid erfaring med praktisk pædagogisk arbejde, pædagogisk ledelse og konsulentrollen.
 • Bred faglig viden om de faktorer, der har betydning for kvalitet i dagtilbud.
 • Et bredt repertoire af metoder og tilgange, som justeres efter den enkelte kommunes og dagtilbuds behov.
Sidst opdateret 05/10 2018