Etårige rådgivnings- og vejledningsforløb

Kommuner og dagtilbud tilbydes etårige praksisnære forløb med fokus på trivsel og læring for børn i dagtilbud.

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og vejledning til kommuner, der ønsker at arbejde målrettet med at løfte kvaliteten i dagtilbud og styrke børn i udsatte positioner.

Det sker med en helhedsorienteret indsats, som kommer alle børn til gode. Kommunen udvælger de dagtilbud, som skønnes at have behov for denne indsats. Forløbene designes i tæt samarbejde mellem Socialstyrelsens praksiskonsulenter, de deltagende kommuner og dagtilbud.

Ny ansøgningsrunde med frist den 3. november 2017

Kommuner og dagtilbud kan søge om gratis forløb med Socialstyrelsens praksiskonsulenter, der rådgiver om, hvordan man øger den pædagogiske kvalitet i den daglige praksis og styrker børn i udsatte positioner                

Ansøgningsskema for etårige forløb til dagtilbud 

Fold alle teksterne ud eller ind

Faser og indhold

Forløbet designes i dialog mellem Socialstyrelsens praksiskonsulenter og den enkelte kommune, så det tager udgangspunkt i de udvalgte dagtilbuds pædagogiske arbejde og understøtter kommunens strategier og udviklingsaktiviteter. Forløbet tilpasses forskellige forvaltnings-, dagtilbuds- og praksisniveauer, og målgruppen for forløbet er den overordnede administrative ledelse, dagtilbudsledelse og pædagogisk personale samt kommunale ressourcepersoner.

Et forløb består af:

 • Et opstartsmøde i kommunen med deltagelse af Socialstyrelsens praksiskonsulenter, dagtilbudschefen, den kommunale tovholder samt andre relevante samarbejdspartnere
 • Kommunal udarbejdelse af en egenvurdering af kommunens styrker og udfordringer i samarbejde med Socialstyrelsen praksiskonsulenter
 • Kommunal udarbejdelse af en forandringsmodel, der skal fungere som ramme og styringsredskab i samarbejdsperioden i samarbejde med Socialstyrelsen praksiskonsulenter
 • Styregruppemøder med deltagelse af Socialstyrelsens praksiskonsulenter
 • Praksiskonsulenterne indgår i ledelsessparring med områdeledere og eller dagtilbudsledere
 • Arbejdsgruppemøder i det enkelte dagtilbud eller fælles for flere dagtilbud med deltagelse af Socialstyrelsens praksiskonsulenter
 • Kommunal deltagelse i temadag med andre deltagende kommuner
 • Kommunal deltagelse i landsdækkende konference

Praksiskonsulenterne understøtter de målrettede indsatser og aktiviteter i dagtilbuddene og den kommunale forvaltning, men det er den deltagende kommune, der er ansvarlig for indsatsens fremdrift.

Det er vigtigt, at den kommunale tovholder afsætter tid til at indgå i udviklingen af indsatsen, også med henblik på senere forankring. Det enkelte dagtilbud skal afsætte tid til at forberede gennemførelsen af indsatsen samt til løbende møder og deltagelse i temadag med de andre deltagende kommuner. Mellem arbejdsgruppemøderne afprøver ledere og det pædagogiske personale konkrete aftalte indsatser i praksis.

Ansøgningsperioder

 • Januar 2018 til december 2018. Ansøgningsfrist 3. november 2017
 • August 2018 til juni 2019. Ansøgningsfrist 1. maj 2018
 • Januar 2019 til december 2019. Ansøgningsfrist 1. november 2018

I hver ansøgningsrunde indgås aftale med op til fem kommuner om rådgivnings- og vejledningsforløb.

Kriterier for tildeling

Socialstyrelsen vil foretage en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra nedenstående kriterier. Der vil i tildelingen blive lagt vægt på at sikre, at såvel små og større kommuner, som kommuner i forskellige dele af landet og kommuner med høj andel af dagpleje er repræsenteret. Socialstyrelsen vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

 • At kommunen kan dokumentere, at den har dagtilbud, der har behov for at udvikle og målrette deres arbejde med det pædagogiske læringsmiljø, så det fremmer deltagelse for børn i udsatte positioner.
 • At kommunen har dagtilbud med en høj andel af familier, som er i en udsat position eller i risiko for at komme i en udsat position, fx grundet deres socioøkonomiske baggrund.
 • At motivationen for at deltage i rådgivnings- og vejledningsforløbene er relevant og fyldestgørende beskrevet.
 • At der er ledelsesmæssig opbakning, herunder at der afsættes ressourcer til deltagelsen.

Det er et yderligere krav, at: 

 • Kommunen forpligter sig ved direktørunderskrift på ansøgningen til at afsætte ressourcer til at indgå i rådgivnings- og vejledningsforløbet og efterfølgende forankre indsatsen.
 • Kommunen er villig til at indgå i en evaluering af rådgivningsforløbet, herunder medvirke til indsamlingen af data i samarbejde med Rambøll. 
 • Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem kommunen og Socialstyrelsen.

Økonomi

Deltagelsen i rådgivnings- og vejledningsforløbet er gratis for kommunen. Kommunen skal dog afholde udgifter til personaleressourcer i forbindelse med møder og andre aktiviteter i forbindelse med forløbet samt eventuel mødeforplejning. Kommunen afholder egne transportudgifter til deltagelse i temadage og landsdækkende konferencer.

Praksiskonsulenterne

 • har viden og erfaringer i at understøtte udvikling, forandring og implementering af indsatser i dagtilbud og kommuner. 
 • har solid erfaring med praktisk pædagogisk arbejde, pædagogisk ledelse og konsulentrollen
 • har bred og dyb faglig viden om de faktorer og elementer der har betydning for kvalitet i dagtilbud
 • har ikke ét koncept eller én manual, som implementeres alle steder, men et bredt repertoire af metoder og tilgange som justeres efter den enkelte kommunes og dagtilbuds behov
 • sætter holdet efter opgaven - typisk to konsulent på hvert forløb
Sidst opdateret 24/10 2017