Etårige rådgivnings- og vejledningsforløb på dagtilbudsområdet

Kommuner og dagtilbud tilbydes etårige forløb med fokus på trivsel og læring for børn i dagtilbud.

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og vejledning til kommuner, der ønsker at arbejde målrettet for at fremme trivsel og læring hos børn, der går i dagtilbud, og som er i en udsat position.

Det sker med en helhedsorienteret indsats, som kommer alle børn til gode. Foreløbene foregår i tæt samarbejde med de involverede kommuner og dagtilbud. 

De første rådgivning- og vejledningsforløb starter i august 2017.

Fold alle teksterne ud eller ind

Formålet

Et etårigt rådgivnings- og vejledningsforløb skal understøtte kommunen i at arbejde målrettet med at mindske den negative sociale arv ved at sætte fokus på kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud. Kommunen udvælger de dagtilbud, som skønnes at have behov for denne indsats. Forløbet tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommune og de udvalgte dagtilbuds konkrete udfordringer og behov.

Vejledningen tager udgangspunkt i forskning og viden om, hvad der skaber dagtilbud af høj kvalitet og bygger på det børne- og læringssyn, som er beskrevet i ”Master for en styrket pædagogisk læreplan”. 

"Master for en styrket pædagogisk læreplan" på Socialministeriets hjemmeside.

Fokus

Det etårige rådgivnings- og vejledningsforløb har fokus på at styrke og fremme børns deltagelse og læring i trygge og stimulerende læringsmiljøer. Der er særligt fokus på børn i udsatte positioner og på at styrke børnenes personlige, sproglige og sociale kompetencer, herunder engagement, vedholdenhed, empati og samarbejdsevne.

Der vil i forløbet blive arbejdet med følgende faktorer:

 • En god organisering af læringsmiljøerne, så disse i højere grad understøtter trivsel, udvikling og læring hos børn i udsatte positioner.
 • En styrkelse af forældresamarbejdet med henblik på at kvalificere den rådgivning og vejledning af forældrene, som dagtilbudsledere og pædagogiske medarbejdere har ansvar for. En øget forældreinddragelse i barnets aktuelle trivsel, udvikling og læring fremmer et udviklende læringsmiljø i hjemmet.
 • En stærk faglig ledelse, der kan drive implementeringen af de målrettede faglige indsatser i dagtilbud med løbende inddragelse af relevante data og et ledelsesperspektiv på organiseringen af medarbejderne.
 • Et godt tværfagligt samarbejde, der kan understøtte det pædagogiske arbejde. 

Elementer i rådgivnings- og vejledningsforløbet

Forløbet tilrettelægges i dialog med den enkelte kommune, så det tager udgangspunkt i de udvalgte dagtilbuds pædagogiske arbejde og understøtter kommunens strategier og udviklingsaktiviteter. Forløbet tilpasses forskellige niveauer, og målgruppen er den overordnede administrative ledelse, dagtilbudsledelse og pædagogisk personale samt kommunale ressourcepersoner. 

Et typisk forløb indeholder

 • Et opstartsmøde i kommunen med dagtilbudschefen og den kommunale tovholder
 • Udarbejdelse af en egenanalyse af kommunens styrker og udfordringer
 • Løbende sparringsmøder med den kommunale tovholder/konsulent
 • Tre styregruppemøder
 • Sparringsmøder for dagtilbudsledere
 • Op til ni arbejdsgruppemøder i det enkelte dagtilbud eller fælles for flere dagtilbud. Møderne tilrettelægges i samarbejde med dagtilbuddets leder og den kommunale tovholder
 • Deltagelse i temadag med andre deltagende kommuner
 • Mulighed for deltagelse i landsdækkende konferencer

Det er kommunen, der er ansvarlig for indsatsens fremdrift. Det er vigtigt, at den kommunale tovholder kan være med til at udvikle indsatsen, også med henblik på senere forankring. Det betyder, at den kommunale tovholder skal kunne afsætte tid til denne opgave i perioden. Det enkelte dagtilbud skal afsætte tid til selve indsatsen og til forberedelse, møder og temadag.

Uddybning af forløbets indhold

Forud for rådgivnings- og vejledningsforløbet afholder Socialstyrelsens praksiskonsulenter et indledende møde med dagtilbudschefen og kommunens tovholder for forløbet. Andre relevante medarbejdere kan eventuelt deltage.

Som en del af forløbet skal kommunen, evt. i samarbejde med Socialstyrelsens praksiskonsulenter, udarbejde en egenanalyse, der giver et overordnet billede af kommunens styrker og udfordringer i arbejdet med at mindske den negative sociale arv for børn i udsatte positioner.

Egenanalysen skal give et overblik over kommunens og de udvalgte dagtilbuds kapacitet i forhold til arbejdet. Der er fokus på ledelse, organisering og målrettede indsatser. Kommunen er selv ansvarlig for indsamling og formidling af relevant data, mens Socialstyrelsen bistår med skabeloner, vejledning til dataindsamling og sparring ved udarbejdelse og præsentation af analyseresultater.

Analysen skal bruges til at opstille konkrete mål ved hjælp af en forandringsmodel eller til at kvalificere allerede eksisterende mål og indsatser. Forandringsmodellen fungerer som ramme og styringsredskab i samarbejdsperioden.

Praksiskonsulenterne tilbyder faglige oplæg og processtøtte, der understøtter den målrettede indsats i praksis i de udvalgte dagtilbud. Mellem arbejdsgruppemøderne afprøver ledere og medarbejdere konkrete aftalte indsatser i praksis.

Rådgivnings- og vejledningsindsatsen evalueres af en ekstern evaluator. Kommunen er medansvarlig for indsamling af data til evalueringen.

Ansøgningsskema og -perioder

 • August 2017 til juni 2018. Ansøgningsfrist udløbet
 • Januar 2018 til december 2018. Ansøgningsfrist 3. november 2017
 • August 2018 til juni 2019. Ansøgningsfrist 1. maj 2018
 • Januar 2019 til december 2019. Ansøgningsfrist 1. november 2018

I hver ansøgningsrunde indgås aftale med op til fem kommuner om rådgivnings- og vejledningsforløb.

Ansøgningsskema for etårige forløb til dagtilbud (word)

Kriterier for tildeling

Socialstyrelsen vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

 • Kommunen kan dokumentere, at den har dagtilbud, der har behov for og ønsker at udvikle og målrette deres arbejde med det pædagogiske læringsmiljø, så det fremmer deltagelse for børn i udsatte positioner.
 • Kommunen har dagtilbud med en høj andel af familier, som kommunen kan godtgøre er i en udsat position eller i risiko for at komme i en udsat position, fx grundet deres socioøkonomiske baggrund.
 •  Motivationen for at deltage i rådgivnings- og vejledningsforløbene er relevant og fyldestgørende beskrevet.

Det er et krav, at: 

 • Der er ledelsesmæssig opbakning fra dagtilbudsområdet til forløbet.
 • Kommunen forpligter sig ved direktørunderskrift på ansøgningen til at afsætte ressourcer til at indgå i rådgivnings- og vejledningsforløbet og efterfølgende forankre indsatsen.
 • Kommunen er villig til at indgå i en evaluering af rådgivningsforløbet, herunder medvirke til indsamlingen af data i samarbejde med en ekstern evaluator. 

Socialstyrelsen vil foretage en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra ovenstående kriterier. Der vil i tildelingen blive lagt vægt på at sikre, at både små og større kommuner, kommuner i forskellige dele af landet og kommuner med høj andel af dagpleje er repræsenteret.

Samarbejde og økonomi

Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem kommunen og Socialstyrelsen. 

Deltagelsen i rådgivnings- og vejledningsforløbet er gratis for kommunen. Kommunen skal dog afholde udgifter til personaleressourcer i forbindelse med møder og andre aktiviteter i forbindelse med forløbet samt evt. forplejning på møder. Kommunen afholder egne transportudgifter til deltagelse i temadage og landsdækkende konferencer.

Teamet af pædagogiske praksiskonsulenter

Alle rådgivnings- og vejledningsforløb gennemføres af Socialstyrelsens team af pædagogiske praksiskonsulenter, der har en bred vifte af viden og erfaring fra dagtilbudsområdet i både ledelse og praktisk pædagogisk arbejde samt i arbejdet på forvaltningsniveau. Teamet har også viden og erfaringer i at understøtte implementering af indsatser i dagtilbud og kommuner. 

Baggrund

Nationalt såvel som internationalt peger forskning på at:

 • Udsatte børn, der går i dagtilbud, hvor der arbejdes vidensbaseret og systematisk med børnenes trivsel, udvikling og læring i de tidligere år, klarer sig markant bedre, end de udsatte børn, der ikke går i dagtilbud af høj kvalitet. Især arbejdet med børnenes sproglige kompetencer og non-kognitive kompetencer styrker børnenes livsduelighed (Heckman, 2008, Bleses, 2010).
 • Et godt samarbejde mellem dagtilbud og barnets forældre er vigtigt for barnets trivsel, udvikling og læring, og barnets hjemmelæringsmiljø har stor betydning for barnets udvikling (Taggart, 2014).
 • Børn klarer sig bedre senere i livet, når der er fokus på læring og trivsel i institutioner af høj kvalitet, uanset hvilken baggrund de har som udgangspunkt (Taggart, 2014).
Sidst opdateret 13/06 2017