Rådgivnings- og vejledningsindsats på dagtilbudsområdet

Socialstyrelsen tilbyder rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud. Formålet er at fremme trivsel og læring for børn i udsatte positioner.

Socialstyrelsens pædagogiske praksiskonsulenter skal medvirke til at mindske negativ social arv. Der er særligt fokus på børn i udsatte positioner, men indsatsen er helhedsorienteret og kommer alle børn til gode. Indsatsen, der består rådgivnings- og vejledningsforløb, vil foregå i et tæt samarbejde med landets kommuner og dagtilbud.

Rådgivnings- og vejledningsforløbene har fokus på at fremme og forankre viden og handlekompetencer hos det pædagogiske personale i dagtilbuddene. Indsatsen vil tage udgangspunkt i viden og forskning om, hvad der skaber dagtilbud af høj kvalitet. Der tages afsæt i det børne- og læringssyn, der er beskrevet i "Master for en styrket pædagogisk læreplan".

"Master for en styrket pædagogisk læreplan" på Socialministeriets hjemmeside

Der tilbydes:

  • Etårige rådgivnings- og vejledningsforløb
  • Minivejledningsforløb á 10 timer
  • Årlige landsdækkende konferencer


Etårige rådgivnings- og vejledningsforløb

De etårige rådgivnings- og vejledningsforløb har fokus på at styrke og fremme børns deltagelse og læring i trygge og stimulerende læringsmiljøer. Der er særligt fokus på børn i udsatte positioner og på at styrke børnenes personlige, sproglige og sociale kompetencer, herunder engagement, vedholdenhed, empati og samarbejdsevne.

Rådgivningsindsatsen tilbydes kommuner og målrettes såvel det kommunale ledelseslag som dagtilbudsledere og pædagoger i udvalgte dagtilbud.

Der vil i rådgivningsforløbene være fokus på følgende faktorer:

  • En god organisering af læringsmiljøerne
  • En styrkelse af forældresamarbejdet
  • En stærk faglig ledelse
  • Et godt tværfagligt samarbejde

Rådgivnings- og vejledningsindsatsen vil tage udgangspunkt i den enkelte kommunes og de enkelte dagtilbuds pædagogiske praksis og vil blive tilpasset den enkelte kommunes efterspørgsel og behov.

Beskrivelse af indhold og ansøgningsmateriale for etårige forløb

Minivejledningsforløb  

Minivejledningsforløbene er sparringsforløb af ti timers varighed og tilbydes primært selvejende og private dagtilbud, men kan også ansøges af kommuner med deltagende dagtilbud. Forløbene tilbydes i perioden foråret 2017 til august 2019.

Minivejledningsforløbene er sparringsforløb, der tager udgangspunkt i en konkret udfordring. Det overordnede formål er også her at mindske den negative sociale arv for børn i udsatte positioner i dagtilbud.

Beskrivelse af indhold og ansøgningsmateriale for minivejledningsforløb

Landsdækkende konferencer

Socialstyrelsens praksiskonsulenter vil i perioden 2017-2019 afholde en årlig landsdækkende konference for alle kommuner og dagtilbud. Her vil relevant forskning og erfaringer fra de kommuner og dagtilbud, der har deltaget i rådgivnings- og vejledningsforløb, blive præsenteret.

Sidst opdateret 06/04 2017