Forside > Projekter og initiativer > Børn > Løft kvalitet i dagtilbud

Løft kvalitet i dagtilbud – og styrk børn i udsatte positioner

Socialstyrelsen tilbyder rådgivnings- og vejledningsindsats til kommuner og dagtilbud med det formål at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner.

Projektperiode:

2016 - 2019

Målgruppe:

Målgruppen for rådgivnings- og vejledningsindsatsen er pædagogisk personale på dagtilbudsområdet, herunder kommunale chefer på dagtilbudsområdet, områdeledere/ledere i både dagtilbud og dagpleje, kommunernes pædagogiske konsulenter, det pædagogiske personale i dagtilbuddene samt forældre.

Baggrund for projektet:

Nationalt såvel som internationalt peger forskning på at: • Udsatte børn, der går i dagtilbud, hvor der arbejdes vidensbaseret og systematisk med børnenes trivsel, udvikling og læring i de tidligere år, klarer sig markant bedre, end de udsatte børn, der ikke går i dagtilbud af høj kvalitet. Især arbejdet med børnenes sproglige kompetencer og non-kognitive kompetencer styrker børnenes livsduelighed (Heckman, 2008, Bleses, 2010). • Et godt samarbejde mellem dagtilbud og barnets forældre er vigtigt for barnets trivsel, udvikling og læring, og barnets hjemmelæringsmiljø har stor betydning for barnets udvikling (Taggart, 2014). • Børn klarer sig bedre senere i livet, når der er fokus på læring og trivsel i institutioner af høj kvalitet, uanset hvilken baggrund de har som udgangspunkt (Taggart, 2014).

Formål:

Forløbene skal bidrage til at mindske den negative sociale arv. Forløbet består af en helhedsorienteret indsats, som kommer alle børn til gode. Indsatserne forventes derudover at bidrage til, at det pædagogiske personale har den viden og de kompetencer, der er nødvendige for at fremme trivsel, udvikling og læring hos børn i udsatte positioner. Socialstyrelsens praksiskonsulenter designer indsatsen i et tæt samarbejde med de deltagende kommuner og dagtilbud. Rådgivnings- og vejledningsindsatsen vil tage udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskningen har stor betydning for den pædagogiske kvalitet: • En stærk faglig ledelse, der kan drive implementeringen af de målrettede faglige indsatser i dagtilbud, med løbende inddragelse af relevante kvalitative og kvantitative data og et ledelsesperspektiv på organiseringen af det pædagogiske personale. • En god organisering af læringsmiljøerne, både i forhold til de strukturelle parametre og de procesmæssige elementer, så disse i højere grad vil virke understøttende for trivsel, udvikling og læring hos børn i udsatte positioner. • Styrkelse af forældresamarbejdet, med henblik på at kvalificere rådgivning og vejledning af forældrene, som dagtilbudsledere og det pædagogiske personale har ansvar for. Med en øget forældreinddragelse i barnets aktuelle trivsel, udvikling og læring, vil forældrenes muligheder for at fremme et udviklende læringsmiljø i hjemmet blive styrket. • Et tydeligt tværfagligt samarbejde, hvor dagtilbuddet inddrager eksterne samarbejdspartnere med henblik på tidlig indsats og i arbejdet med at fremme trivsel, udvikling og læring hos børn i udsatte positioner.

Dokumentation og evaluering:

Formålet er at tilvejebringe viden om såvel implementering som resultater af indsatsen, herunder hvad der har betydning for en permanent forankring af de virksomme metoder i praksis. Der gennemføres en evaluering af rådgivnings- og vejledningsforløbene af Rambøll.

Finansiering:

Finansiering: Der er med satspuljeaftalen for 2016 afsat i alt 23 mio. kr. til at styrke dagtilbuddenes arbejde med at mindske negativ social arv i perioden 2016-2019.

Kontakt:

Sigrid Ingeborg Knap
+45 41 74 00 20
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 19/10 2017