Overgrebspakken

Overgrebspakken er en samlet indsats, som skal beskytte børn og unge mod overgreb. Tiltagene i indsatsen understøtter fagpersoner med redskaber og faglig bistand, så de er bedre rustet til at opdage børns mistrivsel og sætte tidligt ind.

Projektperiode

2013 – 2016

Målgruppe

Den overordnede målgruppe for overgrebspakken er børn, unge og deres familier. De direkte målgrupper for overgrebspakken er kommuner (politikere, ledere og medarbejdere indenfor børne- og ungeområdet), politi, sundhedsvæsen samt den brede befolkning (i forhold til kampagneinitiativer).

Baggrund for programmet

På baggrund af en række alvorlige enkeltsager om overgreb mod børn gennemførte Ankestyrelsen i 2012 en undersøgelse af et antal sager. Formålet med kulegravningen var at analysere, hvilke særlige problemstillinger der går igen, og hvordan indsatsen kan styrkes fremadrettet for at forebygge og undgå sager om overgreb mod børn.

Læs Ankestyrelsen kulegravning her (pdf)

Derudover nedsatte daværende minister et ekspertpanel, der på baggrund af Ankestyrelsens kulegravning fremkom med en række anbefalinger, som kan styrke indsatsen mod overgreb.
Anbefalingerne indgik i satspuljepartiernes efterfølgende forhandlinger, hvor en samlet indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb blev vedtaget. Overgrebspakken består af en række væsentlige initiativer samt ændringer i serviceloven, der trådte i kraft per 1. oktober 2013.

Læs ekspertpanelets anbefalinger her (pdf)

Formål

Overgrebspakkens formål er at forebygge og stoppe overgreb mod børn. Overgrebspakken indeholder en række initiativer, der er samlet under fire hovedtemaer:

  • Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb.
  • Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes.
  • Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
  • Der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige indsats.

Overgrebspakken bidrager til, at børn og unge får mulighed for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Målet med initiativerne er, at færre børn udsættes for vold eller seksuelle overgreb, samt at overgreb mod børn opdages og håndteres tidligt. Derudover skal børn, der er udsat for vold og overgreb, høres og beskyttes mod yderligere overgreb, og kommunerne skal sikre en høj kvalitet i sagsbehandlingen.

Dokumentation og evaluering

Der er ikke afsat separate midler til en samlet evaluering af overgrebspakken i satspuljeaftalen. Det indgår dog i aftalen, at der iværksættes en undersøgelse af pakkens implementering et år efter lovgivningens ikrafttræden. Undersøgelsen foretages af Ankestyrelsen. Desuden evalueres få initiativer særskilt.

Finansiering

Satspuljepartierne blev i efteråret 2012 enige om at afsætte 268 mio. kr. over fire år til udmøntning af overgrebspakken.

Sidst opdateret 07/10 2015