Gevinster

En række undersøgelser peger på, at der er store menneskelige, faglige og økonomiske gevinster ved at investere i tidlig indsats og forebyggelse

Tidlig indsats kan ændre hele livsforløbet for udsatte børn


Gennem tidligt forebyggende indsatser kan vi påvirke de udsatte børns livsforløb, så de i højere grad kommer til at ligne den øvrige befolkning på en række områder. Ud over effekten på det enkelte menneskes livskvalitet, vil det også bidrage til samfundsøkonomiske gevinster, fordi de udsatte børn får bedre forudsætninger for senere i livet at få et job, og fordi samfundet sparer ressourcer på fx sociale foranstaltninger.

Det kan illustreres ved at sammenligne nettobidraget for en person, der lever hele sit liv i en socialt udsat position med nettobidraget for den øvrige befolkning. Nettobidraget udtrykker forskellen mellem de målbare offentlige udgifter og skatteindtægter, der knytter sig til en persons livsforløb.

Børn uden sociale problemer har et højere nettobidrag

Rambøll har tidligere opgjort nettobidraget for normalbefolkningen til knap 1,2 mio. kr. over et livsforløb, mens nettobidraget for personer, der har været anbragt som børn, i gennemsnit har et nettobidrag på minus 2 mio. kr. (Rambøll, ”Økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge”, 2012). Hvis man kan ændre en persons livsforløb, så det i højere grad ligner normalbefolkningens, er der ifølge disse beregninger en gevinst for samfundet på op til 3,2 mio. kr. pr. individ. Enhver indsats der virker og bringer livsforløbet for anbragte børn tættere på det normale livsforløb vil betyde sparede udgifter og mulighed for øgede skatteindtægter for samfundet – og et bedre liv for det udsatte barn.

Graf over nettobidrag

Figuren ovenfor illustrerer, hvordan det årlige nettobidrag kan se ud over livsforløbet for henholdsvis normalbefolkningen og for en person, der lever sit liv i en udsat position helt fra barndommen.

Arealet mellem de to kurver udgør det maksimale økonomiske potentiale, som det offentlige kan høste gennem indsatser rettet mod udsatte borgere.

Forskellen i nettobidraget dækker over forskelle i beskæftigelse og behov for ydelser


Der er flere årsager til, at nettobidraget er markant lavere for personer i udsatte positioner i forhold til den øvrige del af befolkningen. De væsentligste årsager er forskelle i behovet for sociale foranstaltninger, sundhedsydelser, graden af kriminalitet samt uddannelsesniveauet og beskæftigelsesgraden.

Tabel

Sidst opdateret 12/11 2015